Follow and like us on our Facebook page where we post on the new release subject and answering tips and tricks to help save your time so that you can never feel stuck again.
Shortcut

Ctrl + F is the shortcut in your browser or operating system that allows you to find words or questions quickly.

Ctrl + Tab to move to the next tab to the right and Ctrl + Shift + Tab to move to the next tab to the left.

On a phone or tablet, tap the menu icon in the upper-right corner of the window; Select "Find in Page" to search a question.

Share Us

Sharing is Caring

It's the biggest motivation to help us to make the site better by sharing this to your friends or classmates.

Sinisosyidad Pelikulang Panlipunan

Explores and analyzes social issues and realities through the lens of Philippine cinema, shedding light on the diverse socio-cultural landscape of the country.

sinososyidad

pelikula

panlipunan

lipunan

kultura

identidad

pelikulang-dokumentaryo

rebolusyong lipunan

lipunang mayorya

klase

antas ng buhay

kahirapan

diskriminasyon

politika

kababaihan

karahasan

Ito ay ang dulog sa pagsusuri ng pelikula na tumutukoy sa pagtanggap ng katotohanan o realidad ng buhay.

 • REALISMO

Ito ang paggalaw ng kamera papalapit o papalayo sa pokus ng lente.

 • ZOOM

Ito ang nag-iiwan ng kakintalan sa isipan at damdamin ng manonood kaugnay ng kaniyang karanasan sa buhay.

 • TEMA O PAKSA

Sino ang nagbigay diin na ang feminismo ay isang kilusang naglalayong isulong ang pagkapantay-pantay ng lalaki sa babae sa aspetong political, sosyal, ekonomikal?

 • Isko Magtanggol

Ang tawag sa posisyon ng kamera na nasa bahaging itaas, kaya ang anggulo o pokus ay nagmumula sa mataas na bahagi tungo sa ilalim?

 • HIGH ANGLE SHOT

Ang tawag sa posisyon ng kamera na nasa bahaging ibaba, kaya ang anggulo o pokus ay nagmumula sa ibabang bahagi tungo paitaas.

 • LOW ANGLE SHOT

Ang tauhang ito ay may katangian na hindi nagbabago o ang karakter niya sa loob ng pelikula ay pareho mula simula hanggang sa matapos ang pelikula.

 • TAUHANG LAPAD

Ang dulog na ito ay may pangunahing layon na mabigyan ng sariling tinig ang mga kababaihan gayundin ang pantay na oportunidad sa lahat ng aspeto.

 • FEMINISMO

Kailan unang itinanghal sa Cultural Center of the Philippines ang pelikulang “Ang Sayaw ng Dalawang Kaliwang Paa”?

 • 2011

Ito ay ang panahon at oras kung kailan at saan ang pinangyarihan ng kuwento sa pelikula.

 • TAGPUAN

Ano ang tawag sa kuha ng kamera na mula tuhod paitaas o mula baywang pataas?

 • MEDIUM SHOT

Ilan ang porsyento ng mga manggagawa na nasa Gitnang Silangan noong 2000?

 • 44%

Ang mga pelikulang tumatalakay sa kultural na aspekto ay may kakayahang ibulgar ang mga isyung kultural hindi lamang ng isang partikular na bayan kundi maging buong bansa.

 • True
 • False

Ano ang pagdulog realismo na inilalarawan ang gawain ng isang lipunang burgis upang maipamalas ang mga aspektong may kapangitan at panlulupig nito?

 • KRITIKAL NA REALISMO

Ano ang tawag sa mga pelikulang nagpapakita ng pagpapatibay ng pagmamahal sa anumang samahan at relasyon?

 • Pelikulang Hinggil sa Isyung Pampamilya, Relasyon at Pampag-ibig

Ano ang kahulugan ng MPDAP?

 • Movie Producers & Distributors Association of the

Ano-anong bansa ang nagiging top grosser ng Pilipinas noong 2010?

 • Hong Kong

Ang lahat ng bansa ay may kani-kaniyang natatanging kalinangan mula sa paniniwala, wika at hanggang sa tradisyon at kaugalian.

 • True
 • False

Ano ang tawag sa mga pelikulang nakapokus sa pagpapakita ng kuwento tungkol sa pagmimigrante mula sa kanilang bayang sinilangan?

 • Pelikulang Hinggil sa Migrasyon at Diaspora

Ito naman ang literal na paggalaw ng kamera o kamera mismo ang inilalapit o inilalayo sa pinopokus ng lente.

 • DOLLY

Ito naman ang paggalaw o paglingon ng kamera mula kanan papuntang kaliwa o kaliwa papuntang kanan.

 • PAN

Isa-isahin ang tatlong sanhi ng tunggalian ayon sa dulog Marxismo.

 • KAPANGYARIHAN

Sino ang nagsabi ng “It’s critical to understand that ‘same’ does not mean ‘equal’?

 • Kathy Caprino

Ano ang tawag sa kuha ng kamera na tinatawag ding “aerial shot” na ang anggulo ay magmumula sa pinakataas na pahagi at ang tingin o pokus ng lente ay sa ibabang bahagi?

 • BIRDS-EYE VIEW

Sino ang nagwika na marami sa mga teorista sa pelikula ang naniniwala na ang mga manonood ay nakakandado sa estruktura ng gayong misrekognasyon kaya tinatanggap nila na ang itinanghal sa pelikula ay ang realidad at ang identidad na ipinapakita?

 • STAMP

Ang dulog na ito ay may paniniwalang ang lipunan ay binubuo ng dalawang uri; ang mayaman at ang mahirap.

 • MARXISMO

Ano-ano ang mga pangunahing dulog na maaaring gamitin sa pagsusuri ng pelikula?

 • REALISMO

Ang tauhang ito ay may katangian sa loob ng kuwento na nagbabago, maaaring sa una ay masama ang kaniyang karakter at sa katapusan ay naging mabuti ang kaniyang karakter.

 • TAUHANG BILOG

Ang katagang “walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang” ay nagpapahiwatig ng pagkakawatak-watak at indibidwalismo ng mga tao.

 • True
 • False

Ano ang pagdulog realismo na pinagsasanib ang pantasya at katotohanan nang may kamatayan at higit na mahalaga ang katotohanan kaysa kagandahan?

 • MAHIWAGANG REALISMO

Ano-ano ang dalawang mahalagang bagay na binibigyang-tuon sa pagsasagawa ng magandang sinematograpiya?

 • PAG-ILAW

Ano-ano ang iba’t ibang isyung panlipunan?

 • [No Answer]

Nakatutulong ang mga pelikulang may kinalaman sa pagpapamilya at ano mang uri ng relasyon upang mapatibay ang samahan at pakikipagkapuwa-tao ng isang indibiduwal.

 • True
 • False

Sino ang nagsabi na kapag ang pangalan ng isang tao, babae man o lalaki ang gagamiting pamagat sa isang pelikula ito ay nagtataglay ng misteryo.

 • BRILLANTES MENDOZA

Ano-ano ang isinusulong ng kilusang “feminism” sa pagkakapantay-pantay ayon sa akdang “Ang Kabastusan ng mga Pilipino”?

 • POLITIKAL

Ang mga pelikulang hinggil sa isyung pampamilya, relasyon at pampag-ibig umiikot ang mga kuwentong nauukol sa pag-iibigan at pagmamahalan ng mga tauhan sa pelikula.

 • True
 • False

Ano ang tumutukoy sa klasipikasyon ng mga tao bilang bahagi ng lipunan bilang mahirap at mayaman, malakas at mahina, panginoon at alipin?

 • PAG-UURI-URI

Ano ang dalawang bagay na naidudulot ang tula sa mga mambabasa ayon kay Horace?

 • DULCE

Ang dulog na ito ay may pamantayan sa pagsukat ng tamang pag-uugali o ugaling itinatampok sa isang pelikula bilang instrumento sa sosyalisasyon ng mga manonood.

 • MORALISMO

Ito ay ang kumikilos at nagbibigay ng buhay sa loob ng isang naratibo o sa mismong iskrip ng isang pelikula o ang nagsasatao ng mga sinulat na iskrip.

 • TAUHAN

Sino ang nagwika na “wala nang pinakapraktikal pa sa pagkakaroon ng magandang teorya”?

 • KURT LEWIN

Ito ay kategorya ng ideolohiya sa pelikula na nagsasabing escapist na mga pelikula at maagang pang-aliw na mag tuon sa aksyon, kasiyahan at aliw sa ganang sarili, ito ay may mababaw lamang na pagtingin sa tama at mali.

 • NEUTRAL

Sino ang nagsabing ang ideyalismo ay isang “imaginary misrecognition of the subject’s relation to his or her real conditions of existence”?

 • LOUIS ALTHUSSER

Nauukol usaping pangkultural ang mga pelikulang nagpapakita ng mga kuwentong pampamilya, pangrelasyon at pampag-ibig.

 • True
 • False

Ano ang pagdulog realismo na may pagtitimping ilahad ang kadalisayan ng bagay-bagay at iwinawaksi ang ano mang uri ng pagmamalabis at kahindik-hindik?

 • PINONG REALISMO

Ano ang pagdulog realismo na higit na optimistiko at inilalagay ang pag-asa sa damdamin kaysa sa kaisipan sa paglutas sa pang-araw-araw na suliranin?

 • SENTIMENTAL NA REALISMO

Ano ang tawag sa pagpapakahulugan sa estado ng pag-iisip na siyang pumipigil sa isang tao na maunawaan ang tunay naa kalikasan ng kanilang kalagayang sosyal?

 • MALING PANINIWALA

Ano ang tawag sa anggulo ng kamera na tinatawag ding “scene setting” na mula sa malayo ay kinukunan ang buong senaryo o lugar?

 • ESTABLISHING/LONG SHOT

Ang tungkulin ng tagpuan sa pelikula na maaaring magbadya ng malakas na simbolikong kahulugang ginagamit upang ipaglaban o maging kinatawan hindi lamang sa isang lokasyon o lugar.

 • TAGPUAN BILANG SIMBOLO

Ito ay mga pelikulang nagpopokus sa mga personal na suliranin o tunggalian, nagtutulak ito sa damdamin at ginawa upang paiyakin ang manonood.

 • DRAMA

Ang mga pelikulang hinggil sa pangkultura ay tumutukoy sa mga problemang nagtatalakay sa nakagisnang kultura

 • True
 • False

Isa-isahin ang banghay ng mungkahing pormat sa pagsusuri ng pelikula.

 • PAMAGAT

Ito ang galaw ng kamera na pagtingala at pagtungo mula sa isang posisyon.

 • TILT

Ano ang kahulugan ng KDPP?

 • [No Answer]

Ang layunin ng dulog na ito ay ang ipaliwanag sa pamamagitan ng mga salig sa pagbuo ng naturang pag-uugali, pananaw at pagkatao ng isang tauhan.

 • SIKOLOHIKAL

Sino ang artistang gumanap sa karakter ni Teddy sa pelikulang “Caregiver”?

 • John Estrada

Sino ang karakter sa pelikulang “Caregiver” ang nagpakita ng isang nakabibiglang pagbabago at ito ay ang pagdedesisyon niyang sumuko sa trabahong sa tingin niya ay hindi para sa kaniya?

 • TEDDY

Ano ang pagdulog realismo na inilalarawan ang internal na buhay o motibo ng tao sa pagkilos?

 • SIKOLOHIKAL NA REALISMO

Sino ang nagsabing “Standing in support of GENDER EQUALITY automticlly means you support feminism, but the opposite case might not be true. Feminism is a part of equality and not gender equality itself.”?

 • Prashansha Singh

Ito ay kategorya ng ideolohiya na ang ideolohiya ay ipinaliliwanag naman kaysa ipinakikita.

 • EXPLICIT

Ang pagmamahalan na bumubuo sa isang pamilya ay siyang nagdudulot ng matinding sigalot sa pagitan ng mga kasapi nito.

 • True
 • False

Ang mga pelikulang ukol sa pampamilya, relasyon at pag-ibig ay nagpapaunaawa sa mga tao na hindi dapat binibigyang halaga ang kapwa o ang mga nakapaligid sa kanila.

 • True
 • False

Ito ay ang salik na tumutukoy sa kung kailan nagaganap ang kuwento sa pelikula.

 • TEMPORAL NA SALIK

Ito ay kategorya ng ideolohiya na ang ideolohiya ay ipinakikita kaysa ipinaliliwanag o isinasaad sa diyalogo ng mga tauhan.

 • IMPLICIT

Ano ang tawag sa pelikulang ang pinagtutuunan ng pansin ay ang iba’t ibang isyu at hamon tungkol sa kasarian at lipunan?

 • Pelikulang Hinggil sa Isyung Pangkasarian

Sinong karakter ang narrator sa pelikulang “Filipinas”?

 • Yolanda

Ano ang tawag sa kuha ng kamera na ang pokus lamang nito ay sa iisang partikular na bagay lamang at hindi binibigyang-diin ang nasa paligid nito?

 • CLOSE-UP SHOT

Ano ang tumutukoy sa kakayahan ng isang tao o pangkat na magsagawa ng isang gawain na maaaring kaniyang ikaaangat subali’t ikalulugmok naman ng iba?

 • KAPANGYARIHAN

Ito ay ang salik na tumutukoy sa pisikal na lokasyon at ang kaniyang katangian kabilang ang tipo ng kalupaan, klima, dami ng populasyon at iba pang pisikal na salik ng lokalidad na maaaring magkaroon ng epekto sa sa tauhan sa kuwento.

 • HEOGRAPIKONG SALIK

Sino ang may panulat at direksyon sa pelikulang “Ang Sayaw ng Dalawang Kaliwang Paa”?

 • Dr. Alvin Yapan

Sino ang may-akda ng “Ang Kabastusan ng mga Pilipino”?

 • ISAGANI CRUZ

Ano-ano ang tatlong mga mahahalagang bigyang pansin sa pagsusuri ng tagpuan sa kuwento sa pelikula lalo na kung ang tagpuan ay sa lunsod?

 • ang kaugaliang umiiral sa mga tao

Ito ang pinakamataas na lebel ng “close-up shot”, halimbawa nito ay ang lente ng kamera ay nakapokus lamang sa mata ng tauhan.

 • EXTREME CLOSE-UP

Sino ang artistang nagbigay-buhay sa karakter ni Sarah na isang caregiver o OFW sa ibang bansa?

 • Sharon Cuneta

Ito ang pantay na pagtingin at pagkilala sa sino man na hindi alitana ang kanyang kasarian at sekwalidad.

 • GENDER EQUALITY

Ano-anong bansa sa Gitnang Silangan ang kinalalagyan ng pinakamaraming manggagawang Pilipino noong 2010?

 • Saudi Arabia

Ayon sa sanaysay na “Family Resource Kit” ng UH-Manoa Center on the Family, may paniniwala ang tao na ang pagpapamilya ay parang isang kahong puno ng bagay na gusto nila, ano-ano ito?

 • pagmamahal
Comments
Paypal Donation

To keep up this site, we need your assistance. A little gift will help us alot.

Donate

- The more you give the more you receive.

Related Subject

Sosyidad at Literatura Panitikang Panlipunan

Wika Lipunan at Kultura


Show All Subject
Affiliate Links

Shopee Helmet

Shopee 3D Floor

Lazada Smart TV Box