Follow and like us on our Facebook page where we post on the new release subject and answering tips and tricks to help save your time so that you can never feel stuck again.
Shortcut

Ctrl + F is the shortcut in your browser or operating system that allows you to find words or questions quickly.

Ctrl + Tab to move to the next tab to the right and Ctrl + Shift + Tab to move to the next tab to the left.

On a phone or tablet, tap the menu icon in the upper-right corner of the window; Select "Find in Page" to search a question.

Share Us

Sharing is Caring

It's the biggest motivation to help us to make the site better by sharing this to your friends or classmates.

Wika Lipunan at Kultura

A comprehensive course that examines the interplay between language, society, and culture, exploring the rich linguistic and cultural heritage of a community.

wika

lipunan

kultura

pagkakakilanlan

tradisyon

kasaysayan

pamayanan

pangkat-etniko

identidad

pagsasalin

pambansang wika

multilingguwalismo

pagsasalita

pagsulat

pagkaunawa

interaksyon

Pagpapalabas ng panibagong pabalat ng isang magasin. Sa anong kategorya nabibilang ang nasabing sitwasyon?

 • Digital media
 • Broadcast media
 • Entertainment media
 • Print media

Ang wika ay nagbabago at ang pagbabagong ito ay may sistema.

 • True
 • False

Bakit mahalagang mapag-aralan ang pagkakabuo ng mga barayti ng wika sa loob ng lipunan?

 • Upang maibahagi sa lahat na walang mataas o mababa sa lipunan kundi may mga uri lamang.
 • Upang maunawaan ang pagkakaroon ng dibisyon at uri ng mga uri nang maintindihan ang umiinog na kultura sa ilang lipunan
 • Upang mabigyang pansin ang mga kulturang nabubuo sa lipunan nang makita kung paano mapapaunlad ang wikang Filipino.
 • Upang maging kongkreto ang mga impormasyong nalalaman sa mga wikang ginagamit ng mga partkular na pangkat.

‘’Ang karamihan ay bahagi lamang ng mga maniobra sa negosyo at politika, at hindi tuwirang nakatuon sa pagpapalaganap ng alinmang wika.’’Ang nabasang pahayag ay may ideyang?

 • Kayang imaniobra ng mga kapitalista ang wika sa loob ng lipunan sa anumang paraan.
 • Ang kamalayan sa wika ukol epekto ng paggamit ng kapangyarihan sa iba’t ibang mukha ay hindi direktang namamalayan
 • Ang wika ay daan upang magkaroon ng kapangyarihan ang negosyante at mga nasa pamahalaan.
 • Laging may epekto sa wika ang produkto at serbisyo na inihahandog ng mga kapitalista para sa mga mamamayang kumokunsumo

Ang kultura ay nagsimulang gawing negosyo nang mauso ang globalisasyon.

 • True
 • False

Batay sa karanasan, natutuhan sa iba’t ibang sitwasyon ang wikang natutuhan ng isang tao.

 • Unang Wika
 • Wika
 • Wikang Pambansa
 • Pangalawang Wika

Ito ay makikilala hindi lamang sa pagkakaroon nito ng set ng mga distinct na bokabularyo kundi maging sa punto o tono at sa estraktura ng pangungusap.

 • sosyolek
 • jargon
 • idyolek
 • dayalek

Sa anong proseso mailalahad ang pag-unlad ng kaalaman, karunungan at pagpapalawig ng rason sa ginagalawang espasyon?

 • Tao, Lipunan, Kultura, Wika
 • Tao, Kultura, Wika, Lipunan
 • Kultura, Tao, Lipunan, Wika
 • Tao, Wika, Kultura, Lipunan

Anong pangsitwasyon ng wikang pambansa at mga wikain sa Pilipinas ang posibleng nagawa ng mga elit?

 • Istratipikasyon ng wika sa pamamagitan ng pagiging 'eksperto' halimbawa nito ang pagkakaroon ng antas ng wika.
 • Pagpili ng isang wika bilang batayang wika ng mga elit tulad na lamang ng pagpapalaganap ng wikang Ingles.
 • Sa pagpili ng mga wikang aangkop sa kanilang pamumuhay at matutukoy ang inclusion-exclusion ng tao sa isang sitwasyon.
 • Sa pagtatakda ng mga naturalisadong ideya at kaisipan, ang pagsunod ng nakararaming kasapi ng masa ay siya ring unconsciously na nagsasabi na katanggap-tanggap ang ginagawa ng mga elit.

Paano nagkakaugnay ang wika sa loob ng lipunan?

 • Base sa kinalakihan.
 • Base sa batas.
 • Base sa piniling pakitunguhan.
 • Base sa lokasyon.

Ang wikang Filipino at wikang Ingles ay hindi magkaaway ngunit nagtatalaban kapag nagtagpo.

 • True
 • False

Nagiging limitado ang kapangyarihan ng mga kapitalista pagdating sa wika.

 • True
 • False

Ang wikang Filipino ay naisasantabi bilang isang lengguwahe para sa agham.

 • True
 • False

Ano ang pangunahing ebidensiyang natamo na ng mga Pilipino ang ideolohiya ni Zeus Salazar na Pantayong Pananaw?

 • Kapag naipaliliwanag na niya ang pagka-Pilipino sa anumang aspekto, negatibo man o positibo.
 • Kapag buo na ang damdaming makabansa para sa pagiging matibay na pagkilala ng identidad ng isang Pilipino.
 • Kapag lubusan nang naunawaan ng mga Pilipino ang kaniyang pagka-Pilipino sa pamamagitan ng wika at kulura.
 • Kapag nagkaroon nan g nosyon na ang persepsyon at aral ng mga banyaga sa mga Pilipino ay hindilaging tama.

Bakit hindi naging madali ang pagtanggap sa katawagang wikang ‘Pilipino’ bilang wikang pambansa?

 • Sapagkat hindi umano ito kumakatawan sa iba pang di-Tagalog.
 • Sapagkat hindi nabigyang pansin ang batas ukol dito.
 • Sapagkat mas pinasin gahum ng mga politico.
 • Sapagkat nauna ang terminong ‘Tagalog’ na mas tumagal sa nakararami.

Ito ay tungkulin ng wika na ginagamit sa pagtugon sa mga pangangailangan.

 • imahinatibo
 • regulatori
 • interaksyunal
 • instrumental

Bakit malaki ang implikasyon ng distansya sa pagkakabuo ng baryasyon ng wika?

 • Sapagkat masasabing mabilis o mabagal ang hatid ng impormasyon mula sa iba’t ibang etnikong pangkat sa lipunan.
 • Sapagkat mabilis malalaman at makapamimili ang isang tao kung anong pangkat ang nais niyang samahan o dapat na pakibagayan.
 • Sapagkat nagbibigay daan ito sa espasyong dapat abutin ng mga taong gumagamit ng wika upang makabuo ng panibagong uri ng baryasyon ng wika.
 • Sapagkat sa pamamagitan nito ay nakapaglalahad nang mabilis at mabagal na pag-unlad ng wika.

Isa sa mga batayan sa baryasyon ng wika ay ang pagkakaiba ng katangian ng mga grupo na napaloob sa istruktura ng isang lipunan.

 • True
 • False

Ito ay panloob na pagkakaugnay-ugnay at pag-uugnay ng mga katangian, halagahin, kaalaman, karunungan, hangarin, kaugalian, pag-aasal, at karanasan isang kabuuang pangkalinangan – kabuuang nababalot sa, at ipinapahayag sa pamamagitan ng isang wika; ibig sabihin, sa loob ng isang nagsasariling talastasan/diskursong pangkalinangan o pangkabihasnan. Isang reyalidad ito sa loob ng alin mang grupong etnolingguwistikong may kabuuan at kakanyahan, sa atin at sa ibang dako man ng mundo.

 • Pantayong pananaw
 • Pilipinohiya
 • Sikolohiyang Pilipino
 • Nasyonalismo

Sinasabing may kakayahang magkaroon ng kapangyarihan upang baguhin ang wika sa pamamagitan ng produkto.

 • Kapangyarihan
 • Kapitalista
 • Negosyo
 • Politika

Ito ay ang mga pananaw, ideya o kaisipan na tinatanggap sa lipunan bilang totoo.

 • Kaugalian (Norms)
 • Wika (Language)
 • Paniniwala (Beliefs)
 • Simbolo (Symbols)

Sa pag-usbong ng mga lipon ng mga kasarian, ano ang implikasyon nito sa wikang Filipino?

 • Gamit ag wikang Filipino madaling pagdesimina ng mga impormasyong naghahayag ng damdamin at opinion na nagkakaroon ng oryentasyon sa kasarian
 • Pagkalimot sa kahalagahan ng wikang Filipino dahil sa bagong naisip na wika at kultura sa loob ng lipunan.
 • Masalimuot na sintaks at morpolohiya ng wikang Filipino dahil sa magkakaibang pangkat ito sa loob ng lipunan.
 • Sa pag-usbong ng mga lipon ng mga kasarian, ano ang implikasyon nito sa wikang Filipino?

Ang tungkulin ng wikang ginagamit sa pagkontrol o paggabay sa kilos o asal ng ibang tao.

 • interaksyunal
 • regulatori
 • instrumental
 • imahinatibo

May kinalaman sa pagkuha at paghawak ng kontrol sa pamahalaan.

 • Kapitalista
 • Kapangyarihan
 • Gobyreno
 • Politika

Samantalang nililinang, ang wikang pambansa ng Pilipinas ay dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa ______

 • mga wikang katutubo sa mga lalawigan.
 • Ingles at Tagalog.
 • umiiral na wika sa Pilipinas at iba pang mga wika
 • mga pangunahing wikang dayuhan

Ito ay ang paniniwala at pananalig ng mga tao sa mga ispiritwal na bagay, tao, o pangyayari, partikular na sa mga Diyos.

 • Sining at Panitikan
 • Wika
 • Relihiyon
 • Paniniwala

Anong pangkat etniko ang kinabibilangan ng nanguna sa pagkakabuo ng Surian ng Wikang Pambansa?

 • Bikolano
 • Ilokano
 • Bisaya
 • Tagalog

Tumutukoy ito na ano mang wika, kung gayon, ay maaaring maging wika ng pang-aalipin, ngunit maaari rin itong gamitin upang pagbuklurin ang isang bansa sa layuning pagpapalaya.

 • Lumilinang ng Malikhaing Pag-iisip
 • Nag-lingat at Nagpapalaganap ng Kaalaman
 • Nagbubuklod ng Bansa
 • Instrumento ng komunikasyon

Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang hindi dahilan ng malaking ambag ng media sa pagbabago ng wika.

 • Ang nabubuong bagong pangkat sa lipunan na bumubuo ng panibagong konteksto ng ilang salita.
 • Ang impluwensya ng politiko sa bawat mamamayang may malakas na pagkatig o pagbatikos sa kanila.
 • Ang katawagan sa produkto mismo ang nagbubunsod ng panibagong terminolohiya o salita na gagamitin ng lahat.
 • Ang pagtanggap mismo ng mga konsyumer sa pinauso.

Tuwing Agosto, ipinagdiriwang ang _______________

 • Araw ni Balagtas
 • Linggo ng Wika
 • Buwan ni Quezon
 • Buwan ng Wikang Filipino

Ang mahusay na paggamit sa wika ay magdadala sa tao sa rurok ng tagumpay.

 • True
 • False

Aspektong kailangang bigyang pansin upang magkaroon ng tiyak na pagtingin sa konteksto ng wika at kultura sapagkat ito ang inisyal na pagtanggap sa kabuuan ng ginagalawang espasyo.

 • Aspektong edukasyonal
 • Aspektong biyolohikal
 • Aspektong ekonomikal
 • Aspektong sikolohikal

Bakit binalot ng isyu sa pagtawag sa wikang pambansa na ‘’Pilipino’’?

 • Sapagkat ang katawagang Pilipino ay hindi umano kumakatawan sa ibang wika at etniko sa bansang Pilipinas.
 • Sapagkat ang akatwang Pilipino ay nagbibigay ng kalituhan sa tao at wika.
 • Sapagkat hindi naging malinaw ang alituntunin kung bakit Pilipino ang dapat na itawag sa pambansang wika ng Pilipinas.
 • Sapagkat mas naging pokus lamang ang alituntunin ng gramatika sa Tagalog.

Ang wika ay isang pamamaraan ng paggawa ng transaksiyon.

 • True
 • False

lto ang nagpapaiba sa isang indibiduwal sa iba pang indibiduwal. Bawat isa kasi ay may kani-kaniyang pardan ng paggamit ng wika.

 • dayalek
 • idyolek
 • pidgin
 • creole

Ang alpabeto ng ating mga ninuno noong panahong pre- kolonyal ay tinatawag na

 • alibaba
 • alibata
 • alibangbang
 • talibaba

Kapag tayo ay nagbabasa ng maikling kuwento o nobela o di kaya'y kapag tayo'y nanonood ng pelikula, parang nagiging totoo sa ating harapan ang mga tagpo niyon.

 • Lumilinang ng Malikhaing Pag-iisip
 • Instrumento ng komunikasyon
 • Nag-lingat at Nagpapalaganap ng Kaalaman
 • Nagbubuklod ng Bansa

Librong isinulat nina Max Horkheimer at Theodor W. Adorno na naglalahad ng mga sistema at mga konsepto sa likod ng culture industry.

 • Dialectic of Enlightenment
 • The Culture Industry: Enlightenment as Mass Deception
 • Elements of Anti-Semitism: Limits of Enlightenment
 • The Concept of Enlightenment

Sumulat ng akdang na ‘Wika ng Himagsikan, Lengguwahe ng Rebolusyon: Mga Suliranin ng Pagpapakahulugan sa Pagbubuo ng Bansa’

 • Prospero Covar
 • Zeus Salazar
 • Virgilio Enriquez
 • Clemen Aquino

Ang mga sumusunod ay ang mga dahilan kung bakit malaki ang ambag ng media sa pagbabago ng wika maliban sa isa.

 • Ang katawagan sa produkto mismo ang nagbubunsod ng panibagong terminolohiya o salita na gagamitin ng lahat.
 • Ang nabubuong bagong pangkat sa lipunan na bumubuo ng panibagong konteksto ng ilang salita.
 • Ang pagtanggap mismo ng mga konsyumer sa pinauso
 • Ang impluwensya ng politiko sa bawat mamamayang may malakas na pagkatig o pagbatikos sa kanila.

Impormal na wika na kadalasang ginagamit sa malalapit na kakilala o kaibigan

 • casual register
 • formal register
 • consultative register
 • intimate register

Ang isang dayuhan sa Pilipinas ay madaling nalaman ng isang Pilipinong siya ay isang Amerikano lalo na nang magsalita dahil sa tono at punto. Anong kahulugan ng wika ang mailalapat sa nabasang sitwasyon?

 • Ang Wika ay kabuuan ng kaisipan ng lipunan
 • Ang wika ay nagpapatunay na ang tao ay iba-iba.
 • Ang wika ay isang larawang binibigkas at isinusulat
 • Ang wika ay kultura.

Anong panlabas na epekto ng cross-culture pagdating sa wika?

 • Ang pagbabagong bihis ng wika gayundin ang lahing nabuo dahil sa nagsamang kultura at wika mula sa magkaibang kultura at magsasama bilang isang kultura.
 • Ang paglawig ng globalisasyon nang may nabuong konseptong tingin na tama ngunit kapag inilapat at naging labis ay nagiging mali.
 • Ang kalituhan sa tagapakinig na maaaring maging mataas o mabab ang tingin sa sintaks o leksikal ng nabuong wikang sa naghalong mga wika ng magkaibang kultura.

Naging epektibo ba ang pagpapalaganap sa wikang Tagalog bilang wikang pambansa?

 • Hindi, dahil maraming tumutol.
 • Hindi, dahil sa multicultural ang bansa kaya nahirapan ang lahat.
 • Oo, dahil may utos na ituro ito sa lahat lalo na sa paaralan.
 • Oo, dahil lagi naman na itong ginagamit kaya madali na lamang.

Bakit kailangan ang kulturang popular pagdating sa wika?

 • Upang masasihan ang pag-unlad ng mga wika at mapatunayang ang wika ay daynamiko.
 • Lahat ng nabanggit
 • Upang makita ang pag-usad ng kultura sa pamamagitan ng wika.
 • Upang mailahad ang bahid ng ilang kultura sa pamamagitan ng kulturang popular.

Tungkulin ng wikang ginagamit sa pagpapahayag ng sariling damdamin o opinion. Sa mga talakayang pormal o impormal ay gamit na gamit ang tungkuling ito.

 • impormatibo
 • interaksyonal
 • personal
 • hyuristik

Noong 1987, imunungkahi ng SWP sa kanilang resolusyon na ang Wikang Pambansa ay ibatay sa ____.

 • Iloco
 • Waray
 • Tagalog
 • Cebuano

Sa anong bahagi ng Saligang Batas ang naglalahad na ang Filipino ay wikang nililinang batay sa wikain sa bansa at nagsasabing ito ay ang identidad ng mga Pilipino?

 • Konstitusyong 1975, Artikulo XIV, Seksyon 17
 • Konstitusyong 1987, Artikulo XIV, Seksyon 16
 • Konstitusyong 1935, Artikulo XVI, Seksyon 15
 • Konstitusyong 1987, Artikulo XIV, Seksyon 18

Ang _____ay isang malawak na kumpederasyon ng iba’t ibang pangkat ng kaunting mga pili o piniling mga tao na may hawak ng pambihirang kapangyarihan sa pagkilos, pag-iisip, at paghuhusga ng karamihan sa mga kasapi ng isang lipunan sa malawak na iskala.

 • Elit
 • Egalitaryan
 • Elistista
 • Elitismo

Nagkakaroon nito kapag ang dalawang taal na tagapagsalita ng dalawang magkaibang wika na walang komong wika ay nagtatangkang magkaroon ng kumbersasyong makeshift.

 • pidgin
 • creole
 • jargon
 • sosyolek

Sa kolokyal, ang pagpapaikli sa mga salita ay nauuwi sa ganitong antas ng wika.

 • True
 • False

Ito ang pinakamataas na uri o antas ng wika at umutukoy naman ito sa mga salitang ginagamit ng mga dalubhasa, mga manunulat, mga mananaliksik at mga makata.

 • kolokyal
 • balbal
 • pambansa
 • pampanitikan

Tungkulin ng wika na ginagamit sa pagbibigay ng impormasyon.

 • personal
 • hyuristik
 • interaksyonal
 • impormatibo

Ang _________ ay ang baryasyon ng wika batay sa katayuan ng speaker sa lipunan o sa lupon na kanyang kinabibilangan.

 • Sociolect
 • Dialect
 • Pidgin
 • Jargon

Imposibleng posibleng magkaroon ng epekto ang sikolohiya ng mga kosyumer sa paggamit ng wika base sa produktong bahagi nan g sistema ng kanilang pamumuhay

 • True
 • False

Ang karamihan ay bahagi lamang ng mga maniobra sa negosyo at politika, at hindi tuwirang nakatuon sa pagpapalaganap ng alinmang wika.

 • True
 • False

. Paanong nagkakaroon ng malaking implikasyon sa wikang Filipino ang diaspora?

 • Ang malaking pagkilala sa ibang wika kaya nawawala ang pagpapahalaga sa wikang Filipino.
 • Pagkakaroon ng panibagong sintaks o leksikal ng isang wika.
 • Ang pagtanggap ng wikang dapat pakibagayan at nagbubunga ng panibagong sikolohiya.
 • Pagkalimot o tuluyang pagbura sa kultura at paghalaw na ng anumang wikang nais gamitin.

Ang politika ay isang perspektiba na sumusuri sa mga epekto sa wika ng tagisan ng kapangyarihan.

 • True
 • False

Mahalaga ang wika sa isang bayan, dahil ito ay ang anumang binibigkas o isinulat ng tao upang maipahayag ang kanyang saloobin.

 • True
 • False

Ito ay ang tungkulin ng wika na ginagamit ng tao sa pagpapanatili at pagpapatatag ng relasyong sosyal sa kapwa tao.

 • interaksyunal
 • regulatori
 • imahinatibo
 • instrumental

Ang Surian ng Wikang Pambansa ay kailangang magsagawa ng mga pananaliksik at maghanda at maglathala ng mga siyentipikong pag-aarala tungkol sa pinagmulan, pagkaunlad, pagkakaugnay at kayarian ng Pilipinoat ng iba pang mga wika sa Pilipinas.

 • True
 • False

Ito ang dahilan kung bakit mas napapalawak pa natin ang ating kaalaman sa makabagong teknolohiya.

 • Teknolohiya
 • Etnikong pangkat
 • Mass media
 • Lipunan

Ang alpabetong binalangkas noong 1940 ay nakilala sa tawag na

 • Alpabeto
 • Ey Bi Si
 • Abakada
 • alfabeto

Pinauunlad ng agham ang wikang Filipino sa anumang aspekto.

 • True
 • False

Tukuyin kung alin sa mga sumusunod na salita ang hindi kabilang sa di- materyal na kultura?

 • ideya
 • kaugalian
 • batas
 • kasuotan

May-akda ng ‘Politika ng Wika, Wika ng Politika’

 • Clemen Aquino
 • Randolf S. David
 • Prospero Covar
 • Zeus Salazar

Ayon sa papel nina Max Horkheimer at Theodor W. Adorno, ang lahat ng pangmasang kultura ay napapasailalim sa alin na itinuturing na magkakamukha lamang?

 • Monopolyo
 • Negosyo
 • Industriya
 • Ideolohiya

Ang _______ ay ang pangkabuuang pananaw ng mga tao sa isang lipunan sa mundo at sa kanilang kapaligiran.

 • tradisyon
 • kultura
 • paniniwala
 • wika

Ano sa mga sumusunod na proyekto ang pinakamabilis na paglaganap ng wikang Filipino?

 • Ang pag-iwas sa produktong pandayuhan na gumagamit ng kanilang wika at posibleng makaimpluwensya sa kaisipan ng mga mamamayang Pilipino.
 • Ang pagpapakita ng pagpapahalaga mula sa maliliit hanggang sa malalaking Gawain para sa bayan.
 • Pagpaplano at paghahanda ng mga paligsahang tampok ang kulturang Pilipino.
 • Panonood ng mga pelikulang Pilipino na nagpapakita ng sikolohiya at kulturang Pilipino

Lahat ng termino sa agham at teknolohiya ay maisasalin sa wikang Filipino

 • True
 • False

Bakit kailangan pang suriin ang wika natin gayong madalas naman natin itong ginagamit?

 • Dahil, may mga hindi malinaw kung bakit at paano ito nagagamit.
 • Dahil makakapagbigay ng kalituhan kung bakit iba-iba ang wika sa ating bansa kaya itinatag ang Surian ng Wikang Pambansa.
 • Dahil hindi sapat ang ginagamit lamang nang walang sapat na kaalaman at mahinuha ang mabuting dulot upang buhayin ang damdaming makabansa gamit ang mga wika sa ating bansa.
 • Dahil gusto ng gobyernong sumunod lamang sa batas.

Alin sa mga sumusunod na sitwasyon na nagpapatunay na ito ay Sikolohiyang Pilipino?

 • Ang kaisipang ‘padrino’
 • Ang pagtaguri ng ‘Filipino time’ sa mga Pilipino
 • Ang pagtingin bilang mapag-asikaso ang mga Pilipino
 • Ang pagiging demokratikong bansa ng Pilipinas

Tumutukoy ito sa mga salitang nabibilang sa iba't ibang diyalekto.

 • pambansa
 • balbal
 • lalawigain
 • pampanitikan

Ang patakarang sinimulang ipatupad sa mga paaralan noong 1974 ay tinatawag na

 • edukasyong bilingguwal
 • edukasyong monolingguwal
 • edukasyong multilingguwal
 • edukasyong trilingguwal

Isang importanteng salik sa paglago ng ekonomiya ay ang paggamit ng wika na maiintindihan ng mga maralita at sa ating bansa at wikang Filipino ang kailangan na gamitin sa pakikipagtalastasan.

 • True
 • False

Ang mga opisyal na wika ng Pilipinas noong 1940 ay_____.

 • Ingles, Kastila at Wikang Pambansa
 • Ingles, Kastila at Nihonggo
 • Ingles, Kastila at Tagalog
 • Ingles, Tagalog at Iloco

Ang wika ay ang tagapagbigkis ng isang lipunan.

 • True
 • False

Sa pamamagitan ng mabisang paggamit ng mga nito ay inisyal at posibleng magkaroon ng kapangyarihan ang isang tao o pangkat ng mga tao sa loob ng lipunan

 • Politiko at kapangyarihan
 • Negosyante at negosyo
 • Kayamanan at kakilala
 • Talino at teknolohiya

Ito ay ang mga asal, gawi o kilos na nagiging pamantayan ng isang indibidwal kung paano siya gagalaw sa lipunan.

 • Kaugalian (Norms)
 • Pagpapahalaga (Values)
 • Paniniwala (Beliefs)
 • Wika (Language)

Ang titik sa Bagong Alpabetong Filipino ay tinatawag nang pa Ingles maliban sa

 • ng
 • z
 • ñ
 • q

Tungkulin ng wika na ginagamit sa paghahanap o paghingi ng impormasyon.

 • instrumental
 • hyuristik
 • imahinatibo
 • impormatibo

Alin sa mga sumusunod ang hindi dahilan kung bakit napili ang Tagalog bilang wikang pambansa ng Pilipinas noong panahon ni dating Pangulong Manuel L. Quezon?

 • Ang wikang Tagalog ay medaling maintindihan
 • Pinakamalaking prosyento sa bansang Pilipinas ang gumagamit ng wikang Tagalog.
 • Nahahawig ang ilang salita mula sa iba’t ibang wika ng bansa.
 • Ginagamit ang wikang Tagalog bilang midyum sa pakikipagkomunikasyon particular sa kalakalan

Ang kulturang popular ay hinulma ng grupo ng mga tao na nakadikit sa sistema ng pang-araw-araw na buhay na nakilala o kinilala ng karamihan o ng maraming tao o pangkat.

 • True
 • False

Ayon sa kaniya, ‘’ Hinuhubog na tayo mismo ng mass media. Kailangang-kailangan na natin ang mass media sa ating buhay.’’

 • Marshall Mcluhan
 • Jean Jacques Rousseau
 • Theodore Adorno
 • Wala sa nabanggit

Alin sa mga sumusunod ang hindi halimbawa ng materyal na kultura?

 • arkitektura
 • paniniwala
 • kagamitan
 • sining

Ang guro ay laging gumagamit ng mga wikang nakasusunod sa bokabolaryo ng mga mag-aaral kaya madaling maintindihan, makasunod ang mga mag-aaral sa mga instrukyon ng guro. Anong katangian ng wika ang inilalahad sa sitwasyon?

 • Malikhain
 • Maimpluwensya
 • Masimboliko
 • Makaagham

Anong isyu ng mga di-Tagalog kung bakit Tgalog ang naging batayan upang maging pambansang wika?

 • Ang pamantayang itinalaga ay pumapabor lamang sa Tagalog.
 • Itinuturing na Lingua Franca ang Tagalog sa buong Pilipinas.
 • Madaling matutuhan ang wikang Tagalog kumpara sa ibang wika sa Pilipinas.
 • Ang Tagalog ang ginagamit sa pakikipagkalakalan kaya ito ay ibinase bilang wikang pambansa.

Bago dumating ang mga Kastila ay walang kulturang popular.

 • True
 • False

Taong gumagamit ng wikang hindi naghahalo ng anumang wikang banyaga o impluwensya mula sa iba pang pangkat etniko.

 • Purista
 • Wala sa nabanggit
 • Polyglot
 • Lingguwista

Kailan masasabing ang wika ay naging modernisado na?

 • Kapag ang pangungusap ay higit na makabalarila kaysa pasalita.
 • Kapag ang lumang salita ay nag-iba ng baybay at pahayag ay nagbago na.
 • Kapag ito ay pinauso nang nakararami.
 • Kapag ito ay nag-iba ng pigura.

Sa ganitong paraan, inuunang ituro ang mga konsepto gamit ang natural na wika bago ito dagdagan ng ang mga panibago at mas komplikado na termino.

 • Collaborative approach
 • Cooperative approach
 • Cultural approach
 • Content first approach

Sa usapin ng pagsasalin, ayos lang na hindi na isa-kontexto ang mga ideya sa karansan ng mga Pilipino.

 • True
 • False

Nagkakaroon ng komplikasyon sa wika kapag may teknolohiya na sa bansa.

 • True
 • False

Binibigyang kahulugan at inuunawa ng manonood.

 • Audio
 • Audio-visual
 • Visual
 • Kasanayang Pangwika

Nagkakaroon ng pagkakakilanlan ang isang pangkat ng mga tao dahil sa kultura.

 • True
 • False

Ano ang nais ipahiwatig ng Saligang batas 1987 ukol sa wikang pambansa ng Pilipinas?

 • Ang wikang Filipino ay pinauunlad ng lahat ng umiiral na wika sa bansa
 • Hindi maaaring baguhin ang wikang pambansa ng Pilipinas.
 • Itinalaga ang wikang Filipino bilang gabay sa mga Pilipino.

Sa kasalukuyan, ang wikang opisyal ng Pilipinas ay_____________

 • Ingles, Kastila at Filipino
 • Ingles at Pilipino
 • Ingles at Filipino
 • Filipino at Tagalog

Kolektibong katawagan sa isang grupo ng tao gayundin ang lugar sa isang particular na espasyo at kultura.

 • Tao
 • Kultura
 • Wika
 • Lipunan

Bakit mahalaga ang paglalarawan sa paglalahad ng anumang impormasyon particular sa ugnayan ng mga wika, kultura at lipunan?

 • Upang makapagbigay ng kongkretong imahen.
 • Upang hindi nakalilito ang paglalahad sa anumang impormasyon.
 • Upang malinawan ang mga mambabasa sa kahit na aspekto.
 • Upang ang pagsasaysay ay may saysay sa isipan ng mga mambabasa.

Hindi nagkaroon ng modernisasyon sa wikang Filipino sa panahon ng mga Espanyol.

 • True
 • False

Noong 1971, iminungkahing dagdagan ang alpabeto ng

 • 7 titik
 • 11 titik
 • 8 titik
 • 5 titik

Sinuman na gumamit ng wika sa pinakamahusay na paraan ang nabigo.

 • True
 • False

Sa pamamagitan ng kultura, naipapakita ng mga tao ang kanilang mga talent ngunit limitado lamang sa kaalaman sa ating kasaysayan.

 • True
 • False

Ang teorya hinggil sa paraan ng pagsulat ng mga sinaunang Pilipino ay binuo ni____________

 • Ferdinand Blumentritt
 • Richard Pittman
 • Fr. Pedro Chirino
 • Trinidad H. pardo de Tavera

Tinatawag itong mga salitang estandard dahil ginagamit at kinikilala ng higit na nakararaming tao lalo na ng mga may-pinag-aralan.

 • pormal
 • subhektibo
 • obhektibo
 • di - pormal

Ipinaliwanag ni Biagi (Baagi, 2005) na ang media ay itinuturing na pangunahing institusyong panlipunan dahil sa impak na hatid nito sa kultura.

 • True
 • False

Batayang wika ng Wikang Filipino bago pa man itong tawaging Wikang Filipino.

 • Lahat ng umiiral na wika sa bansa
 • Pilipino at Ingles
 • Tagalog
 • Pilipino

Walang modernisasyon na naganap sa wika sa panahon ng Kastila.

 • True
 • False

Ano ang pangunahing salik kung bakit hindi naging madali ang pagkakaroon ng wikang pambansa sa Pilipinas?

 • Dahil ang bansa ay multicultural lalo na sa usapin sa wika.
 • Dahil hindi naging maganda ang naging ugnayan ng ibang mga etnikong pangkat sa bansa.
 • Dahil hindi maaaring magpasya agad ang KWF
 • Dahil mas nangibabaw ang mga kultura ng dayuhan gayundin ang sikolohikal na aspekto

Ang pagtatalumpati, homilya at deklarasyon ay mga halimbawa ng______.

 • formal register
 • consultative register
 • intimate register
 • casual register

Ano ang pangunahing dahilan kung bakit hindi umaabot sa intelektuwalisasyon ang wikang Filipino?

 • Dahil sa mga makabagong teknolohiya sa ating lipunan.
 • Dahil sa mga taong kulang na kulang ang kaalaman at pagpapahalaga sa wikang Filipino
 • Dahil sa tumitinding pag-iral ng globalisasyong nararanasan ng mga tao sa buong mundo.

Ang pagkawala o pagkamatay ng isang wika ay hindi nangangahulugan ng pagkamatay o pagkawala ng isang kultura.

 • True
 • False

Ang panimulang pagsusuri ni Enriquez sa Sikolohiyang Pilipino batay sa kultura at wika ng mga Filipino ang siyang nagbunsod upang matukoy na ang sikolohiya ay tungkol sa..

 • wika, kultura, lipunan, mamamayan, kasaysayan
 • kamalayan, ulirat, isip, diwa, kaluluwa
 • estado, pamahalaan, teritoryo, mamamayan, batas
 • Lahat ng nabanggit

Nakilala ang alpabeto noong panahon ng Kastila sa tawag na

 • Letradario
 • Ortograpiya
 • Abecedario
 • Abecede

Ang konseptong ito ay para mas may oras para gumawa ng mga produkto (agrikultura) dahil minsan mataas ang demanda pero katulad ng mga magsasaka, kailangan ng maraming oras at freedom kung kailan nila gusto ibenta ang kanilang stock

 • Privatization
 • Transparency
 • Free market
 • Deregulation

Ang wika ay may tiyak na espasyo lamang na sinasakop o pinananahan kahit pa may pagkakataong ito ay nakararating sa ibang pook ay umiiral lamang ang wika sa loob ng isang lugar.

 • True
 • False

Puwersang maaaring magamit sa pagbuo at pagwasak ng mga bagay sa loob ng lipunan.

 • Pagbabago
 • Kapangyarihan
 • Panahon
 • Mga Tao

Ayon naman kay Tolentino(2001), ‘’Ang kultural ay kulturang popular ay tumutukoy sa antas ng kamalayan.

 • True
 • False

Nagbabago ang bihis ng wika dahil sa impluwensya ng mga kapitalista.

 • True
 • False

Alin sa mga sumusumod na sitwasyon ang nagpapakita ng pagsunod sa batas ayon sa wikang pambansa?

 • Pagtuturo ni Shane sa ibang bansa ng asignaturang Filipino.
 • Ang paggamit ng pinaghalong bernakular at Filipino ni Anna sa klase halimbawa ‘Uuwi na siya sa balay nila?’
 • Sa paglalahad ni Cris sa kaniyang sanaysay ay naging purist siya sa paggamit ng wikang Tagalog.
 • Ang pag-iwas ng kompanya sa paggamit ng wikang Ingles.

Ayon kay Rizal, ang Pilipinasyon ng ating ortograpiya ay utang natin kay_____________.

 • Fr. Pedro Chirino
 • Lope K. Santos
 • Trinidad H. Pardo de Tavera
 • Ferdinand Blumentritt

Madalas sa paraang empirical lamang tinitignan ng kapitalista ang pagtugon ng mga konsyumer sa kanilang produkto.

 • Sapagkat ang mga wikang ito ay naging parte na o nakabuo ng isang dibisyon pa ng wika sa lipunan.
 • Sapagkat itinadhan ito ng ilang mambabatas.
 • Sapagkat hindi na maiiwasang magamit ito sa pangkaraniwang pakikipagkomunikasyon ng mga Pilipino.
 • Dahil mahihirapan ang mga Pilipinong magsalita nang wala ang mga ito.

Bakit hindi na ginagamit ang salitang nasyon sa ngayon ngunit palasak na gamitin ang salitang ‘nasyonalismo’ sa pagtukoy sa damdamin ng isang tao sa bansang kaniyang tinubuan?

 • Sapagkat dumaan na ang panahon upang magbago na ang mga salitang gagamitin na aangkop sa kulturang popular.
 • Sapagkat ang probisyon ng batas ukol sa wikang pambansa ay dapat pinayayabong ang woikang Filipino sa pamamagitan ng mga wikang umiiral sa buong bansa.
 • Sapagkat bunsod ito ng pinagsamang probisyon ng batas at patuloy na pagpapahalaga sa mga wikang katutubo.
 • Sapagkat ang mga puwersang umiiral at pagpapahalaga sa wikang katutubo ay kahit paao’y hindi nawawala.

May iisang makapangyarihang may-akda sa naging kalagayan ng isang wika.

 • True
 • False

Pagbabago ng wika sa kahingian ng propesyon o hanapbuhay. (Literatura, Korte, Simbahan, Medisina).

 • operasyonal
 • sosyal
 • okupasyunal
 • heograpikal

Alin sa mga sumusunod na sitwasyon na nagpapatunay na ito ay Sikolohiya sa Pilipinas?

 • Ang pagiging demokratikong bansa ng Pilipinas
 • Ang labis na pagpapahalaga sa magulang at pamilya.
 • Ang pagiging matatag at masayahin ng mga Pilipino sa pinagdadaanang pagsubok.
 • Ang kaisipang ‘balikbayan’

Anong sitwasyon ang mahirap baliin kung nasa kultura na ng mga mamamayan ang mababang pagtingin sa sariling wika?

 • Aspektong sikolohikal
 • Aspektong edukasyonal
 • Aspektong biyolohikal
 • Aspektong ekonomikal

Ito ay ang paglabag sa mga mores, kung saan ang moralidad ng isang tao ay hindi angkop sa dapat na kilos.

 • taboos
 • mores
 • folkways
 • batas

Ito ang prosesong pagpili ng nilalamang dapat sundin ng lahat nang naaayon at katanggap-tangaap.

 • Aktuwalisasyon
 • Edukasyon
 • Intelektuwalisasyon
 • Estandardisasyon

Bibihirang istilo ng wika dahil piling sitwasyon lamang ang ginagamitan.

 • casual register
 • static register
 • intimate register
 • formal register

Ang Bagong Alpabetong Filipino ay binubuo ng ____________

 • 31 titik
 • 25 titik
 • 26 titik
 • 28. titik

Sistemang binuo, pinapasyahan at ikinabit sa buong katauhan ng isang inbidwal hanggang sa isang buong pangkat.

 • Batas
 • Kultura
 • Libangan
 • Lipunan

Sa anong sitwasyon mahihinuha ang enculturation?

 • Napagdesisyunan ng isang pangkat na gumawa ng isang uri ng wika tulad ng mga pusong-babae.
 • Nang magpaampon ang isang batang Pilipino sa may lahing Amerikano, lagi siyang kinakausap nang pa-Ingles kaya naman nasanay na rin ang paggamit ng wikang Ingles ang nasabing bata.
 • Nang mag-asawa ang isnag Pilipino ng isang dayuhan o ibang lahi.
 • Nang sakupin ng mga Espanyol ang mga Pilipino at naitatak sa mga Pilipino ang ilang kultura ng mga Espanyol na ngayon ay parte na ng kultura ng mga Pilipino.

Tinuruan ng mga Kastila ang mga Pilipino ng pagsulat sa alpabetong

 • Griyego
 • Arabik
 • Romano
 • Espanyol

Sinimulang ituro ang Wikang Pambansa sa mga paaralan noong

 • 1941
 • 1940
 • 1937
 • 1935

Ayon sa Bagong Saligang Batas (1987), ang Wikang Pambansa ng Pilipinas ay tatawaging

 • Filipino
 • Filifino
 • Pilipino
 • Pilifino

Libromg isinulat nina Max Horkheimer at Theodor W. Adorno na naglalahad ng mga sistema at mga konsepto sa likod ng culture industry.

 • The Concept of Enlightenment
 • The Culture Industry: Enlightenment as Mass Deception
 • Dialectic of Enlightenment
 • Elements of Anti-Semitism: Limits of Enlightenment

Sapagkat mabilis malalaman at makapamimili ang isang tao kung anong pangkat ang nais niyang samahan o dapat na pakibagayan.

 • Social dialect
 • Jargon
 • Register
 • Creole

Rasyunal na nag-iisp upang mabigyang halaga ang mga nasa kapaligiran.

 • Pilipino
 • Tao
 • Pangkat etniko
 • Pamahalaan

Masasabing ang _____ay mga bagay na makikita mo sa iyong paligid at ito ay mga bagay na nilikha at iyong nahahawakan.

 • Di- materyal na kultura
 • simbolismo
 • Materyal na Kultura
 • wika

Bakit kailangang maglahad ng sariling sikolohiya ang Pilipino?

 • Sapagkat kailangan nang lumihis ng mga Pilipino sa sikolohiya ng ibang bansa.
 • Sapagkat madalas nakabase ang mga Pilipino sa pag-aaral ng sikolohiya ng ibang bansa.
 • Sapagkat ang mga Pilipino lamang ang tunay na nakakaunawa sa kaniyang sarili.
 • Sapagkat ang karanasan, kultura, kaugalian at kamalayan ng mga Pilipino ay natatangi at iba sa dayuhan.

Kung nagkaroon ng kanya-kanyang kakanyahan ang mga wika sa PIlipinas, anong katangian ng wika ang ipinahihiwatig ng sitwasyon?

 • Ang wika ay daynamiko.
 • Ang wika ay may sariling set at sistema ng tunog
 • Ang wika ay nagbabago.
 • Ang wika ay para sa tao.

Ang wika ay nasa proseso o anyo ng modernisasyong nagmula sa luma o lipas na at binigyan ng panibagong anyo ng wika na makikita sa baybay at pahayag na naaayon sa panahon at pangangailangan ng isang pangkat.

 • True
 • False

Ang tawag sa sistema o pagsandig ng mga tao sa paniniwalang may Diyos at kinapapalooban ng sistema na umaayon sa kalooban ng sinasambang Diyos.

 • Kultura
 • Atheist
 • Theist
 • Relihiyon

Sa makabagong panahon, ito ang may pinakapangunahing dahilan sa napakalaking pagbabago ng wika.

 • Etnolingguwistilong pangkat
 • Agham
 • Teknolohiya
 • Oryentasyong sosyal

Salitang-kalye, salitang lansangan at salitang kanto ang iba pang termino sa salitang ito.

 • lalawiganin
 • balbal
 • pambansa
 • kolokyal

Ito ay pinakamabisang paraan ng komunikasyon. Ang wika ay maaring nasa anyo ng pagsulat o pagbigkas.

 • Paniniwala (Beliefs)
 • Simbolo (Symbols)
 • Kaugalian (Norms)
 • Wika (Language)

Ang mga salitang ginagamit dito ay repinado subalit nagiging magaspang ayon sa kung sino ang gumagamit nito.

 • lalawiganin
 • balbal
 • kolokyal
 • pampanitikan

Nilagdaan ni dating Pangulong Ramon Magsaysay ang Proklamasyon Blg. 12 upang ipagdiwang ang Linggo ng Pambansang Wika mula Marso 29- Abril 4. Sa anong dahilan?

 • Bilang pagpapahalaga sa kaniyang kaarawan.
 • Bilang pagpapahalaga sa Ama ng Wikang Pambansa na si dating Pangulong Manuel L. Quezon.
 • Bilang pagpapahalaga sa makatang si Balagtas
 • Bilang pagpapahalaga sa ambag ng Surian ng Wikang Pambansa.

Bakit hindi makasabay ang wikang Filipino sa ibang wikang ganap nang intelektuwalisado?

 • Dahil naging sarado ang ilang paaralan sa pagpapaunlad ng wikang Filipino sa pamamagitan ng wikang Ingles.
 • Dahil may mga isip na nakakulong sa konseptong mababa ang tingin sa wikang Filipino.
 • Ang CHED ay nagpalabas ng kautusang ang wikang Filipino ay mawawala na sa kurikulum ng kolehiyo.
 • Dahil ang mga mag-aaral ay mas humahanga sa wikang Ingles kaysa sa wikang Flipino

Ang kahulugan ng SWP ay______.

 • Samahan ng Wikang Pambansa
 • Sambayanan ng Wikang Pambansa
 • Surian ng Wikang Pambansa
 • Sanggunian ng Wikang Pambansa

Ang pagiging monolingguwal ng isang tao ay umiiral lamang sa isang espasyo.

 • True
 • False

Ayon sa ______ sa wika, popular sa 1960s at 1970s, mayroong isang unibersal na balarila - at mga wika ay hindi gaanong naiiba mula sa isa't isa.

 • Conceptual Categorization
 • Chomsky's theories
 • Feminist analysis
 • Post-structuralists

Ang mga inimbentong sistema ng pamumuhay ay inobating inihahandog sa mga tao o sa masa. Anumang paraan ng pamumuhay ay lagi nang ibinebenta at tinatawag nilang itong

 • Kulturang Politikal
 • Pangmasang Kultura
 • Kulturang Popular
 • Industriyang Kultural

Hindi binabasa kundi pinakikinggan.

 • Wala sa nabanggit
 • Audio-visual
 • Audio
 • Visual

Ito ay proseso ng pagbasa, pagkuha, at pag-unawa ng mensahe mula sa palabas; Pakikinig, Pagsasalita, Pagbasa, Pagsulat at Panonood.

 • Kasanayang pangwika
 • Pakikinig
 • Audio
 • Audio-visual

Ang pag-uusap sa pagitan ng doktor at pasyente, guro at mag-aaral, abogado at kliyente ay mga halimbawa ng_______.

 • consultative register
 • formal register
 • casual register
 • intimate register

Bakit bumuo ng isang ideolohiya si Zeus Salazar upang mailahad ang pagka-Pilipino ng mga Pilipinong tinatawag na ‘Pantayong Pananaw’?

 • Dahil hindi naging epektibo at nasasaklaw ang lahat ng mga lahi sa Pilipinas sapagkat ang pananaliksik ay lagging ukol lamang sa pananaw ng mga taga-labas.
 • . Dahil napuna niya ang wikang ginagamit ay hindi lubusang nauunawaan at ang pagiging paksa ng mga Pilipino sa labas ay hindi mabibigyan ng kongkretong tawag sa pagka-Pilipino ng mga Pilipino.
 • Dahil hindi nagiging matibay ang pagbibigay ng tunay na diwa ng pagka-Pilipino ng mga Pilipino kung ibabase lamang ito sa nosyon at persepsyon gmga taga-labas.
 • Dahil ang mga Pilipino ay mahihinuhang ang bansag ng mga nagsaliksik mula sa labas ay madaling tanggapin ng mga Pilipino upang masabing ang katangian ay tunayna taglay ng mga Pilipino.

Kalian masasabing ang wika ay naging modernisado na?

 • Kapag ang pangungusap ay higit na makabalarila kaysa pasalita
 • Kapag ito ay pinauso na ng nakararami.
 • Kapag ang lumang salita ay nag-iba ng baybay at pahayag ay nagbago na.
 • Kapag ito nag-iba lamang ng pigura.

Ang mga sumusunod ay ang dapat isaalang-alang na nauukol sa wikang pambansa ayon kay Ernesto Constantino, maliban sa isa.

 • Ang mga pananaliksik na dapat gawin ng KWF upang mapaunlad pa ang wikang pambansa.
 • Ang panahon na nagdadaan dahil sa pagbabagong nagaganap sa wika.
 • Ang estandardisasyon ng wikang Filipino.
 • Ang teksto ng alinmang kasulatan ng pamahalaan na dapat maging batayan, lalo na ang bagong Saligang-Batas, ay kailangangnakasulat sa Pilipino.

Binibigyang Interpretasyon sa pamamagitan ng kritika at teorya.

 • Audio-visual
 • Lahat ng nabanggit
 • Audio
 • Visual

Sa makabagong panahon, sa anong paraan mas madaling nakakapanakop ang ilang bansa?

 • Sa pamamagitan ng pangangapital at masining na paggamit ng wika.
 • Sa pamamagitan ng pananamantala ng kahinaan ng isang bansa.
 • Sa pamamagitan ng lakas paggawang nais makuha.
 • Sa pamamagitan ng kulturang popular.

Nagkaroon ng unang hakbangin upang ang Pilipinas ay magkaroon ng wikang Pambansa noong ______.

 • 1955
 • 1987
 • 1935
 • 1945

Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang epekto sa kaisipan at wika ng mga kasarian?

 • Ang pagtanggap sa pag-iibigan ng parehong kasarian mula sa magkaibang lahi.
 • Ang pagkakabuo ng mgapangkat at wikang magbubuklod sa mga nasabing pangkat.
 • Ang pagbibigay ng tiyak na papel sa lipunan ng mga bagong pangkat na binuo.
 • Pagtanggap at pantay na pagtingin.

Alin sa mga sumusunod ang hindi nagpapakita ng halimbawa ng salitang balbal?

 • lalarga
 • ako
 • barak
 • yosi

Ang Ch, ll, ng, at rr ay tinatawag na __________

 • digrapo
 • bigrapo
 • diagrapo
 • bigrapi

Ang wika, lalo na ang wikang Filipino, ay naging isang malaking isyung sosyo-geo-politikal.

 • True
 • False

Ang paggamit ng mga ekspresyong ‘E di wow’, ‘1K likes at 10k shares idDP ko si crush’ at iba pa ay nauso mula sa ginawa ng isang indibidwal. Sa anong prinsipyo pumapasok o pagpapakahulugan ng kulturang popular maihahanay ang sitwasyon base sa sinabi ng mga iskolar?

 • Ang media ang ay lipunan na para sa mga kabataan at itinuturing nang isang malaking salaam ng opinion, karunungan at iba pa.
 • Ang kultural ay kulturang popular ay tumutukoy sa antas ng kamalayan
 • Karaniwang iniuugnay ang kulturang popular sa paglawak ng impluwensya ng teknolohiya, sa matinding komersyalisasyon at madaling reproduksiyon ng mga manipestasyon ng kultura
 • Ang media ay itinuturing na pangunahing institusyong panlipunan dahil sa impak na hatid nito sa kultura.

Ang labis na pagkonsumo ay hindi naman maituturing na kaguluhan ng isipan ng konsyumer.

 • True
 • False

Ang nag-uugnay sa wika at sa aspetong sosyal ng isang lipunan.

 • Historical
 • Sociolinguistics
 • Linguistics
 • Ethnolinguistics

Tungkulin naman ito ng wikang ginagamit sa pagpapahayag ng imahinasyon sa malikhaing paraan.

 • hyuristik
 • personal
 • interaksyonal
 • imahinatibo

Mayroong tatlong larangan kung saan makikita ang bisa ng Filipino bilang isang wikang pandaigdig: edukasyon kabuhayan at seguridad.

 • True
 • False

Dapat lamang na tanggalin ang asignaturang Filipino sa kolehiyo.’ Ang pahayag na nabasa ay tumutukoy sa suliraning ano?

 • Pagtakwil sa wikang Filipino.
 • Intelektuwalisasyon ng wika
 • Pagkalito sa Tagalog, Pilipino at Filipino
 • Suliraning pangwika

Ang tawag sa barayting nabubuo batay sa dimensyong sosyal. Tinatawag din itong sosyal na barayti ng wika dahil nakabatay ito sa mga pangkat panlipunan.

 • dayalek
 • jargon
 • sosyolek
 • idyolek

Pinakagamitin itong antas ng wika sapagkat nauunawaan ito sa buong bansa at madalas na ginagamit ito sa pakikipagtalastasan.

 • pambansa
 • pampanitikan
 • balbal
 • lalawigain

Ano ang nagbubuklod sa wikang pambansa at iba pang wika sa Pilipinas?

 • Lahi
 • Henerasyon
 • Kasaysayan at sintaks
 • Pamahalaan at Ekonomiya

Ang pag-unlad ng wika o pambasang wika ay pag-unlad din ng ekonomiya.

 • True
 • False

Ngayong 21 siglo lamang nagkaroon ng kulturang popular.

 • True
 • False

Ang mga balbal na salita ay unang ginagamit bilang codes ng mga pangkat.

 • True
 • False

Kung walang wika, maaaring matagal nang pumanaw ang sangkatauhan at ang sibilisasyong ating tinatamasa sa ngayon.

 • True
 • False

Noong 1959, nilinaw ng Kagawaran ng Edukasyon na kalian ma’y tutukuyin ng Wikng Pambansa, ito ay tatawaging _________

 • Pilipino
 • Tagalog
 • Filipino

Kailan nagaganap ang pagtatalaban ng mga wika sa loob ng lipunan?

 • Tuwing nagagamit ang wika.
 • Tuwing naipalalaganap na ang salita
 • Tuwing naihayag na ng isang tagapagsalita.
 • Tuwing nagkakaroon ng pagtatagpo

Walang kinalaman ang sikolohiya ng mga tao sa modernisasyon ng wika.

 • True
 • False

Sa pagpili ng mga wikang aangkop sa kanilang pamumuhay at matutukoy ang inclusion-exclusion ng tao sa isang sitwasyon.

 • Liberalisasyon
 • Deregulation
 • Transparency
 • Privatization

Noong 1954, nakapaloob sa pagdiriwang ng Linggo ng Wika ang ___________

 • Araw ng SWP
 • Araw ni Rizal
 • Araw ni Balagtas
 • Araw ni Quezon

Tama ba ang naging pasyang minsang naging parte at magkaugnay ang Kagawaran ng Edukasyon at ang Surian ng Wikang Pambansa?

 • Oo, dahil mas madali ang pagpapahayag ng pagbabagong ganap sa ortograpiya at gabay sa gramatika ng wikang Filipino.
 • Hindi, sapagkat mas malilinang ang suri kung may sariling pagsinaya at puspusan ang pagbibigay ng pansin nito.
 • Hindi, sapagkat magiging masalimuot ang gawain ng kagawaran ng Pang-edukasyon
 • Oo, dahil mas epektibo ang Surian ng Wikang Pambansa kung mabibigyan ng kapangyarihan pagdating sa edukasyon.

Ito ay ang pangkalahatang batayan ng normal na pagkilos ng mga tao sa isang lipunan.

 • batas
 • mores
 • taboos
 • folkways

Ang wikang Filipino ay hindi makakasabay sa pag-unlad ng agham at teknolohiya.

 • True
 • False

Ang halimbawa nito ay ang pagbabago ng wika sa lugar (llokano sa La union, Pangasinan, llocos, sa ilang bahagi ng Baguio)

 • operasyonal
 • okupasyunal
 • sosyal
 • heograpikal

. Paraan ng pamumuhay na may kinalaman sa kolektibo at malikhaing pagpapahayag nang isa o kolektibong paraang nakadikit sa kaisipan at kilos ng mga tao. Madalas ito ay produkto ng kapitalismo.

 • Kultura
 • Kontemporaryong Pantikan
 • Kulturang Popular
 • Tradisyunal na kultura

Ito ay maaring mga materyal na bagay na nagbibigay ng kahulugan

 • Wika (Language)
 • Kaugalian (Norms)
 • Paniniwala (Beliefs)
 • Simbolo (Symbols)

Ano ang pinakalayunin ng pag-aaral ng wika at kultura?

 • Maunawaan ang nilalaman ng wika.
 • Maisabuhay ang kulturang atin.
 • Ang pag-aaral ng wika ay pagtuklas ng mas malalim pa sa loob mismo ng wika.
 • Makilala nang husto ang kultura ng mga Pilipino.

Ano ang pinakamabuting solusyon na panlaban ng wikang Filipino sa globalisasyon?

 • Maging maalam sa kalagayang ng wikang Filipino upang unti-unting mabuo ang pagpapahalaga sa wikang Filipino.
 • Pagtuunan ng pansin ang kultura ng kapitalismong global.
 • Ipagpatuloy ang pagtuturo ng wikang Filipino sa global upang makasabay ito sa globalisasyon.
 • Maaging atentibo at sensitibo sa mga programang may kinalaman sa wikangFilipino.

Nagmumula sa pangkat na ito ang gahum upang ipatupad ang batas gamit ang wika.

 • Batas
 • Wika
 • Indibidwal
 • Pamahalaan

Ang wikang pambansa ay napapansin dahil sa kakaiba nitong punto o intonasyon at bigkas.

 • True
 • False

Ang salitang teknolohiya ay nagmula sa salitang technologia na wikang?

 • Griyego
 • Romano
 • Italyano
 • Wala sa nabanggit

Ito naman ang batayan ng kilos na ipinatupad ng kinauukulan para sundin ng mga mamamayan.

 • mores
 • folkways
 • batas
 • taboos
Comments
Paypal Donation

To keep up this site, we need your assistance. A little gift will help us alot.

Donate

- The more you give the more you receive.

Related Subject

Sosyidad at Literatura Panitikang Panlipunan

Sinisosyidad Pelikulang Panlipunan

Pagsasaling Pampanitikan


Show All Subject
Affiliate Links

Shopee Helmet

Shopee 3D Floor

Lazada Smart TV Box