Follow and like us on our Facebook page where we post on the new release subject and answering tips and tricks to help save your time so that you can never feel stuck again.
Shortcut

Ctrl + F is the shortcut in your browser or operating system that allows you to find words or questions quickly.

Ctrl + Tab to move to the next tab to the right and Ctrl + Shift + Tab to move to the next tab to the left.

On a phone or tablet, tap the menu icon in the upper-right corner of the window; Select "Find in Page" to search a question.

Share Us

Sharing is Caring

It's the biggest motivation to help us to make the site better by sharing this to your friends or classmates.

Kritikal na Pagbasa Pagsulat at Pagsasalita

Sinasaklaw ng kurso ang isang kritikal na pag-aaral ng pangunahin at nai-publish na pananaliksik sa larangan ng Pilipinas gamit ang pagbabasa at pagsusuri.

disiplina

ekstra-berbal

pag-iisip

diskursong filipino

ugrd-fili6201

lohikal

pananaliksik

kasanayan

education

research

writing

reading

talking

critical

tagalog

Ang sumusunod ay mga bansa ay may kulturang makalalaki MALIBAN sa_______.

 • Sweden
 • Japan
 • Italy
 • Germany

Kapag napipili at nababasa ang mga bahaging kagamit-gamit sa pananaliksik ang mambabasa ay may kasanayang READ gamit ang SQ3R.

 • True
 • False

Nilahukan ng mga tao sa Urban poor ang pananaliksik tungkol sa isyu ng kahirapan sapagkat sila ang higit na nakadarama at nakaaalam ng problema/suliranin. Ang katangian ng aksyon riserts sa sitwasyong ito ay___________.

 • Group-research
 • People-oriented
 • Political Involvement
 • Big Crowd

Ang yugto ng malawak na pagbasa ay sa mga mag-aaral sa una at ikalawang baiting sa elementarya. Inaasahan na ang mga mag-aaral sa bahaging ito ay bihasa na sa pagpapakahulugan at kritikal na pagbasa

 • True
 • False

Habang nagpapaliwanag si Michelle ay nagpakita ng pagpapahinto ang isa sa mga panel gamit ang palad na nakalahad at makailang ulit na ginagalaw. Ang layunin ng kilos na ito ay___________.

 • pamalit
 • pagkontrol ng sitwasyon
 • pag-uulit
 • pagpuri

Mayayaman ang magkakagrupo sa pananaliksik na sina Edna subalit sa pagsasagawa ng pag-aaral mas pinili nilang limitahan ang kanilang paggastos. Ang katangian nina Edna bilang mananaliksik ay___________.

 • maka-Diyos
 • matipid
 • nakikilahok
 • mapanlikha

Kasangkapan ng tao ang wika sa kanyang kapwa upang magamit sa ___.

 • pagbibigay ng panibagong interpretasyon sa lumang ideya
 • masusing pagsisiyasat at pagsusuri ng ideya
 • tumuklas ng bagong datos at impormasyon
 • pakikipagtalastasn at pagkakaunawaan

Kailangang pairalin ang pagiging obhetibo sa pamamagitan ng maayos na pagkilala (citation) sa pinagkunan ng pananaliksik kaya gumamagamit ang mananaliksik ng APA pormat. Ang APA ay nangangahulugang______.

 • American Pychometrician Association
 • American Physical Assessment
 • American Physiological Association
 • American Psychological Association

Ang lahat ay mga susing salitang maaaring gamitin sa tesktong deskriptibo MALIBAN sa_________.

 • katamtamang taas
 • mahalimuyak na bulaklak
 • masaya
 • Lumalabas sa imbestigasyon..

Pupunta sa Mindanao ang magkakaibigan kaya nagsaliksik sila sa internet ng magaganda at murang pasyalan sa lugar.Ang angkop na paraan ng pagbabasa sa sitwasyon ng magkakaibigan ay________.

 • mahinang pagbasa
 • malakas na pagbasa
 • skimming
 • scanning

Kailangang patuloy na linangin ang edukasyon sa Filipino sa pamamagitan ng pananaliksik tungkol sa _________.

 • Pangmasang Pananaw
 • Pantayong Pananaw
 • Pang Pilipinong Pananaw
 • Pansariling Pananaw

Napakalinaw na inilahad ni Mateo sa paraaang payak ang orihinal na materyales na kanyang nabasa. Ang ipinamalas ni Mateo ay kasanayan sa ___________.

 • pagpapakahulugan
 • pagbasa ng grap
 • paglalagom at pagpaparapreys
 • pagpili ng paksa ng pananaliksik

Ang pag-uulit ng mensahe ng pagturo ng tiyak na lugar bilang suplemento sa oral na pagsasabi ay halimbawa ng di-berbal sa layuning________.

 • pagpuri
 • pagkontrol ng sitwasyon
 • pamalit
 • pag-uulit

Nakikilala ni Beth ang opinion at katotohanan, sa pananaw at panig ng sumulat at pagtataya sa kabuoan ng teksto batay sa binuong rubrics o panukatan. Ang kasanayan ni Beth sa pag-unawa sa binasa ay___________.

 • literal na pag-unawa
 • malikhaing pag-iisip
 • paghihinuha
 • kritikal na pag-iisip

Upang makapagluto ng pulburon sundin ang sumusunod: Una, ihanda ang lahat ng sangkap na kakailanganin. Pangalawa, painitin ang kawali, lagyan ng matikilya pagkatapos ay ibuhos ang harina. Ang binasang teksto ay__________.

 • persuasive
 • paglalarawan
 • pangangatwiran
 • procedural

Ang gawaing pananaliksik ay madalas gumagamit ng teknolohiya . Upang makatiyak sa isang maayos at epektibong komunikasyon mahalaga ang pagpapamalas ng paggalang sa anumang anyo ng pakikipag-ugnayan sa internet kaya kailangang sundin ang _______.

 • ethics
 • values
 • netiquette
 • morality

Ang karapatang ari (copyright) ay karaniwang pag-aari ng indibidwal (tao) na may-akda (writer, scriptwriter, composer, visual artist, architect) maliban kung________.

 • siya ang personal na gumawa ng akda
 • hindi niya inilagay ang kanyang pangalan
 • gumamit ang may-akda ng ibang pangalan
 • nasa korporasyon o organisasyon ang pagmamay-ari

Sampung beses ang higit ng antas ng asin sa Dead Sea kaysa karaniwang tubig ng dagat. Nangangahulugan, ang mga bagay ay madaling lumutang. Ngunit, ilang organism ang maaaring mabuhay rito. Ang tekstong binasa ay nasa uring_________.

 • naratibo
 • deskriptibo
 • informative
 • ekspositori

Ang pag-uugnay ng teksto sa iba pang anyo ng teksto ay tinatawag na pagsusuring intertekstuwal.

 • True
 • False

Masasabing mataas ang antas ng pagsusuri sa binabasa kung inilalagay ng mambabasa ang sarili sa nilalaman ng teksto. Tinitiyak ang kaugnayan ng teksto sa sarili, pamilya at komunidad, bansa at daigdig. Ang antas na ito ay_________.

 • pagbasa higit sa mga salita
 • pagbasa sa salita
 • pagbasa sa karakter at pagpapahalaga
 • pagbasa sa pagitan ng mga salita

Ang mga taong ito ay may kaugalian sa pakikipagtalasan na hudyat ng kawalang paggalang ang paglalagay ng kamay sa bulsa.

 • Koreano
 • Asyano
 • Turkish
 • Amerikano

Kapag tinukoy ang gaganap bilang tapaghatid/enkowder at tagatanggap/dekowder ng mensahe. Ang elemento ng komunikasyong ipinakikita nito ay_____________.

 • Kasangkot
 • Sagabal
 • Mensahe
 • Konteksto

Ang pag-uugnay ng teksto sa iba pang anyo ng teksto ay tinatawag na pagsusuring________.

 • intertekstuwal
 • kontekstuwal
 • tekstuwal

Ito ang kabanata ng pananaliksik na tumutukoy sa mga babasahin na may kaugnayan sa paksa ng pag-aaral

 • Mga Kaugnay na Pag-aaral at Literatura
 • Mga Kahalintulad na Babasahin
 • Wala sa mga pagpipilian
 • Mga Kaugnay na Sangay at Pananaliksik

Opinyon ang binigyang diin sa akademikong pagsulat at hindi impormasyon dahil interesado ang akademikong mambabasa hindi sa kung ano ang impormasyon ng awtor kundi sa mga opinyong kalakip ng kaniyang mga asersyon.

 • True
 • False

Ang pagsusuri ay tekstuwal kung ang tuon ay nilalaman at elementong bumubuo rito.

 • True
 • False

Ang paraang eksperimental ay karaniwang ginagamit sa mga likas na agham tulad ng Botany, Ecology, Biology, Psychology, Chemistry at Physics.

 • True
 • False

12Ang pananaliksik ni Johan ay sumusuporta sa Newton’s Law of Motion. Ang uri ng pananaliksik na dapat gamitin ni Johan ay_______.

 • aksyon riserts(action research)
 • gamiting pananaliksik (applied research)
 • group research
 • Lantay na pananaliksik(pure research)

Alin sa sumusunod ang pormat ng pagbuo ng talasanggunian kung ang impormasyon ng pananalisik ay kinuha sa dyaryo?

 • Villar, L. at Padilla, K. (2010). Filipino para sa Pilipino. Manila: Dex Bookstore.
 • Lacson, J. (2012). Kaugnayan ng kasarian sa neolohismo sa mga nagmemedyor ng Filipino, taong panuruan 2010-2011. Di nalahalang tisis, Kolehiyo ng Rizal.
 • Alcaraz, S. (2010, Marso 20). Ang Lahing Kayumanggi. Diyaryo Pinoy, 11 (50), 1-2.
 • Sanchez, K. (2013, Enero 7). Personal na panayam.

Nagbasa ka ng isang pagsusuri at nalaman mo na katulad ng kambal (maaaring identical at fraternal) ay iniugnay dito ang Noli Me Tangere at El Fibusterismo. -Mula sa Kakambalan ng Dalawang Nobela(Bosque, 2010).Ang pagsusuring ginamit ay________.

 • sub-text
 • kontekstuwal
 • tekstuwal
 • intertekstuwal

Nais palutangin sa disenyong eksperimental ang kaugnayan ng mga baryabol na ginamit na sentro ng pag-aaral. Nilalapatan ito ng pagsubok sa inilatag na hipotesis.

 • True
 • False

Ang binasang pagsusuri ni Andrew ay tungkol sa pag -uugnay at paghahambing ng mga taosa mga langgam. Ang pagsusuring ginamit ay________.

 • kontekstuwal
 • tekstuwal
 • intertekstuwal
 • sub-text

Kung nagbabasa ka sa silid-aklatan, maaari mong gamitin ang lahat ng sumusunod na uri ng pagbabasa: pahapyaw o skimming, masusi o scanning, malakas na pagbasa, tahimik na pagbasa

 • True
 • False

Ang sumusunod ay mga teorya sa proseso ng pagbasa ayon sa aklat na Teaching Reading MALIBAN sa __________.

 • interactive
 • bottom-up
 • top-down
 • upside-down

Isa si Pangulong Duterte sa nakilahok sa pananaliksik kung paano susugpuin ang lumalalang kriminalidad ng bansa. Ang katangian ng aksyon riserts na lumutang ay___________.

 • group research
 • big crowd
 • political involvement
 • people oriented

Ang mga kolokyal na salita o parirala ay nararapat palitan ng akademikong katumbas kung gagamitin sa paggawa ng tesis.

 • True
 • False

Sa mga Asyano nakalahad ang dalawang kamay sa pagbibigay at pagtanggap ng anumang bagay.

 • True
 • False

Ekstra-berbal ang sistema ng paggamit ng wika sa komunikasyon kung ang bahaging berbal ay napakikinggan tulad ng mga ponemang suprasegmental. Tinatawag din itong paralinguistic/paralanguage o vocalic.

 • True
 • False

Mahusay na naisasalin ni Prince sa wikang Filipino ang mga impormasyong mula sa Ingles. Ang ipinakita ni Prince ay kasanayan sa____________.

 • pagsasalin
 • pagbasa ng talahanayan
 • pagbasa ng grap
 • pagbasa ng flow chart

Bilang guro napansin ni Samuel na marami sa kanyang mag-aaral ang hindi marunong bumasa. Para kagyat o mabilisang matulungan ang mga mag-aaral ang uri ng pananliksik na dapat niyang gamitin ay__________.

 • lantay na pananaliksik (pure research)
 • aksyon riserts (action research)
 • gamiting pananaliksik(applied research)
 • lahat nang nabanggit

Sa kabuuan ng pagrerebisa ng kanilang isinagawang tesis napuna nina Keir na may mga bahagi ng talata ang hindi maayos na nailahad. Ang gagawin nila upang marebisa nang tama ay___________.

 • Muling isulat ang mga talatang nagtataglay ng magulong ideya.
 • Isaalang-alang ang pagbabago ng tinig ng kabuuang sulatin, mula pasibo tungong aktibo.
 • Paunlarin ang mga argumento o puntong nais palutangin
 • Linangin ang paksang pangungusap sa pamamagitan ng pagdagdag ng pantulong na mga detalye

Ang 3R sa SQ3R ay nangangahulugang Read, Recall, Rewrite.

 • True
 • False

Nakumpleto na ng grupo ni Ashton ang lahat ng kabanata ng kanilang tesis. Ang kailangan na lang nila ay maitama ang mga kamalian sa pagbaybay, gramatika at pagsasaalang-alang sa kanilang sulatin bilang product. Ang gagawin ng grupo ni Ashton ay________.

 • pagsasaayos
 • pagrebisa
 • pag-edit
 • panghihikaat

Teknikal, Jornalistik at Akademik ang iba’t ibang uri ng pananaliksik.

 • True
 • False

Sa simula pa lamang ay may pagkakaunawaan na sila. Mapapansin ito sa kanilang mga titig. Lumipas pa ang maraming taon, muli silang nagpanagpo hindi upang magkalayo kundi upang maging isa.Ang tekstong binasa ay__________.

 • persuasive
 • pagsasalaysay
 • informative
 • paglalahad

May kakayahan si Aurora na magbigay ng pangkalahatang puna at reaksyon sa mga mahahalagang detalye ng kanyang binasa. Ang pagbasa ni Aurora ay nasa antas__________.

 • pagsusuri
 • pagbibigay puna
 • pagbuo
 • pagsipat

Nais maipakita ni Pearl sa kanyang pananaliksik ang proseso sa pagsasakatuparan ng isang gawain. Ang angkop na gamitin niya ay dayagram ng__________.

 • Input-Process-Output
 • ugnayan
 • sanhi at bunga
 • opinyo at katotohanan

Sa pakikipag-usap ni Moymoy gamit ang internet ay pinananatili niya ang paggalang sa mga salitang gagamitin sa kausap. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita na siya ay may_______.

 • interpersonal communication
 • good communication skills
 • verbal communication
 • network etiquette

Pakikipagtalastasan ito sa pagitan ng mga indibidwal na kumakatawan sa iba’t ibang bayan.

 • Interethnic communication
 • Intracultural communication
 • International communication
 • Interracial communication

Upang maging epektibo ang isasagawang pananaliksik at pagsusuri ang sumusunod ay ilan sa mga kasanayang dapat taglayin ng mananaliksik at tagapagsuri.

 • wastong gamit ng internet
 • kasanayan sa pagpili ng batis ng impormasyon
 • lahat nang nabanggit
 • pagrebyu ng mga batis ng impormasyon

Nagpaguhit ng kalikasan si Yohan sa kaibigan at isinali niya ito sa paligsahan ng pagguhit sa kanilang paaralan. Ang uri ng plagiarism na ginawa ni Yohan ay__________.

 • art plagiarism
 • accidental plagiarism
 • copyright plagiarism
 • direct plagiarism

Ayon sa speech act theory kung direkta ang kahulugang nais tiyakin ng nagsasalita tinatawag itong________.

 • Perlokusyonaryo
 • Lokusyonaryo
 • lahat ng nabanggit
 • Ilokusyonaryo

Ginamit ni Shane ang aklat bilang sanggunian ng kanyang pananaliksik. Ang pormat ng pagbuo ng talasanggunian ay__________.

 • Diaz, K. (2010, Enero 19). Ang mga wika sa Pilinas. Nakuha noong Pebrero, 22, 2012, sa http://www.filipino/wika/sa_pilipinas/glcten.edu.
 • Perez, D. (2013, Enero 26). Ang pagbaybay sa Filipino. Diyaryo Pinoy, 21 (56), 6-7.
 • Zion, M. Villa, , Padilla, K. at Cruz B. (2008). Ang Pilipinas ngayon. San Juan City: Envil Publishing House.
 • Corpuz, M. (2013). Estruktura ng barayti ng Tagalog sa bansa. Di nalathalang disertasyon, Unibersidad ng San Juan.

Minamarkahan ni Kris ang kanyang mga nakalap na impormasyon kung ito ay primarya o sekondaryang batis. Ipinakita ni Kris ang kasanayan sa___________.

 • pagrebyu ng mga batis ng impormasyon
 • wastong gamit ng internet
 • pagpili ng batis ng impormasyon
 • kumonek

96:Nais ipakita ni Niel ang kaugnayan ng paggamit ng Pilipino ng wikang Filipino sa Pag-unlad ng nasabing wika. Ang angkop na dayagram na dapat niyang gamitin ay______________.

 • Dayagram ng Ugnayan
 • Dayagram ng Sanhi at Bunga
 • Dayagram ng Input-Process-Output
 • Paradaym ng Pag-aaral

Ang akademikong katumbas ay nararapat gamitin sa mga sulating pormal. Ang halimbawa ng akademikong salita ay_________.

 • morge
 • academically challenge
 • basurero
 • bobo

Action research ang ginamit ni Gng. De Jesus para matulungan ang mga batang nahihirapang magbasa, ang unang hakbang na dapat niyang gawin ay__________.

 • Pagtatakda ng haba o panahon ng pag-aaral
 • pagsusuri sa kinalabasan ng pag-aaral
 • Pagtitiyak sa suliranin at pamayanan
 • Pagsasagawa ng pananaliksik

Sa pagsulat ni Marife ay pinagsanib niya ang pormal at di-pormal na uri ng pagsulat. Ang tawag sa uri ng pagsulat na ginamit niya ay__________.

 • malaya
 • kumbinasyon
 • impormal
 • semi-pormal

Hilig ni Arthur ang Science kaya ang naging sentro ng kanyang pag-aaral ay Boyle’s Law. Ang uri ng pananaliksik na ginamit ni Arthur ay____________.

 • group research
 • gamiting pananliksik/applied research
 • lantay na pananaliksik/pure research
 • aksyon riserts

Upang maging espisipiko ang kabuoan ng saliksik ni Pearl , isinulat niya ang mga pangkalahatang layunin, paksa at tiyak na aspektong pag-aaralan . Ang bahagi ng tesis na kanyang isinulat ay__________.

 • saklaw at limitasyon
 • paglalahad ng suliranin
 • hipotesis
 • paradaym ng pag-aaral

Ayon kay Maggay ang klasipikasyon ng komunikasyong Filipino ay berbal, di berbal at________.

 • kombinasyon
 • mnemonics
 • linguistic
 • paralinguistic

Anong bahagi ng papel pananaliksik ang naglalaman ng kompirmasyon sa pagkakapasa ng mananaliksik

 • fly leaf 1
 • dahong pagpapatibay
 • pasasalamat
 • dahoon ng kompirmasyon

Ayon kina Arrogante, ang pagbasa ay hindi awtomatikong nagagawa ng tao sapagkat kinakailangan ang mahusay na pagkilala, pagkuha at pang-unawa sa mga ideya at kaisipan mula sa mga simbolong nakalimbag, saka ito bibigyan ng ________.

 • panghihikayat
 • pagsasalin
 • interpretasyon
 • paglalarawan

Ang batayang mula sa sarili at maaaring ilahad upang makita ang kaugnayan sa dalumat (konsepto) ng iba pang mananaliksik at palaaral ay isinulat din ni Pearl. Ang bahaging isinulat niya ay batayang_________.

 • biological
 • analytical
 • teyoritikal
 • konseptwal

Binibigyang diin sa prosesong ito ang yugto-yugtong pag-unawa sa titik patungong salita , salita patungong pangungusap at hanggang sa matunton ng mambabasa ang ganap na pag-unawa sa kahulugan ng buong teksto

 • interactive
 • top-down
 • bottom-up
 • left-down

Ang sumusunod ay nagpapakita ng kahalagahan ng pananaliksik MALIBAN sa__________.

 • Nakatutulong sa masaganang ani at pagluluwas sa ibayong dagat
 • Ipinakikilala nito ang kahalagahan ng pang-unawa sa iba’t ibang antas ng wika
 • Pinabubuti ng pananaliksik ang uri ng pagtuturo
 • Binabago nito ang uri ng pamumuhay

Pinakamahusay magbasa sa klase si Ron dahil inilalagay niya ang sarili sa nilalaman ng teksto. Ipanakita ng sitwasyon ni Ron ang antas na __________.

 • pagbasa sa salita
 • pagbasa sa pagitan ng mga salita
 • pagbasa sa karakter at pagpapahalaga
 • pagbasa higit sa mga salita

Panatiko 1: Mas mahusay ang kandidatong iboboto ko sa eleksyon. Panatiko 2: Paano masasabing mahusay ang kandidato mo samantalang hindi naman makaabante sa mga survey? Mabuti pa ang ihahalal kong kandidato, sikat na sikat! Mahihinuha sa binasang diyalogo na magkaibigan ang nag-uusap at ito ay nagpapakita ng kontekstong _______.

 • pisikal
 • sosyal
 • linggwistik
 • emosyonal

Bilang pinunong bayan nakikilahok ang alkalde sa pananaliksik para sa madaling paglutas ng suliranin. Ang katangian ng aksyon riserts sa sitwasyong ito ay___________.

 • People-oriented
 • Big Crowd
 • Community involvement
 • Political Involvement

Nag-interbyu ang grupo nina Marcus para makakuha ng impormasyon sa pananaliksik na kanilang isinasagawa. Ang sanggunian o batis ng kaalamang pinagkunan nila ay_________.

 • sekondaryang batis
 • pangunahing batis
 • batis ng kaalaman
 • APA pormat

Ang ideya ay ang pinakatampok sa lahat ng nais ipahayag sapagka’t ito ang pinagkukunan ng kaisahan sa buong pahayag.

 • True
 • False

Ang historikal o pakasaysayan pananaliksik ay isinasagawa kung may pagdududa sa isang tao, pook, bagay o pangyayari .

 • True
 • False

Kung ang tuon o pansin ay nilalaman at elementong bumubuo rito ang pagsusuri ay __________.

 • tekstuwal
 • intertekstuwal
 • subteksto
 • kontekstuwal

Ang mahusay na pagkilala sa iskala, linyang vertical at horizontal, sukat o bilang na kinatawan ng bawat bar, linya o larawan ay kasanayan sa pagbasa ng flow chart.

 • True
 • False

Ito ay mga sulating may malinaw na daloy at ugnayan ng pangunahing paksa at detalyadong pagtalakay ng balangkas ng paksa.

 • Di Malaya
 • Di Pormal
 • Malaya (THIS IS CORRECT IN PEXAM)
 • Pormal

Ayon sa pagsusuri ng, lumalabas sa pag-aaral nina, sa isinagawang pananaliksik…ang mga panandang salitang ito ay ginagamit sa tekstong__________.

 • informative
 • naratibo
 • deskriptibo
 • ekspositori

Teyoritikal na maituturing ang batayang mula sa sarili ng mananaliksik at maaaring ilahad upang makita ang kaugnayan sa dalumat (konsepto) ng iba pang mananaliksik at palaaral.

 • True
 • False

Maaari mong gamitin at angkinin ang ideya, o salita ng walang permiso, pahintulot o pagkilala sa orihinal na awtor.

 • True
 • False

Ang unang hakbang sa aksyon riserts ay “Pagtitiyak sa suliranin at pamayanan”.

 • True
 • False

Sa tekstong deskriptibo pangkaraniwan ang paglalarawan kung gagamit ng matatalinhagang pahayag.

 • True
 • False

May mataas na konteksto ng ugnayan. Ang mga Asyano ay may higit na pagkiling sa higit na hindi tuwirang estilo ng komunikasyon. May hanggahan ang pagpapaliwanag at nakasandig ito sa ‘di berbal na komunikasyon.

 • True
 • False

Maliban sa mga nauna ng pag-aaral gusto pa ring patunayan ni Melvin sa kanyang gagawing pananaliksik kung sino ba talaga ang mga unang taong nanirahan sa Pilipinas . Ang paraan/dulog na dapat gamitin ni Melvin ay__________.

 • Paraang Eksperimental
 • Historikal/Pakasaysayang Paraan
 • Palarawang Paraan
 • Aksyon riserts

Kapag nagbabasa ng akda ay madaling nasasagot ni Jane ang pangunahing ideya ng akda gayundin agad siyang nakapagbibigay ng prediksyon kaugnay sa binasa. Ang kasanayan sa pag-unawa sa binasa na ipinamalas ni Jane ay________.

 • literal na pag-unawa (THIS IS CORRECT IN PEXAM)
 • paghihinuha
 • malikhaing pag-iisip
 • kritikal na pag-iisip

Naglagay din si Mateo ng batayang mula sa sarili at maaaring ilahad upang makita ang kaugnayan sa dalumat (konsepto) ng iba pang mananaliksik at palaaral. Ang bahaging isnulat niya ay batayang_________.

 • analytical
 • teyoritikal
 • biological
 • konseptwal

Ang paggamit ng tono, haba at diin sa pakikipag-usap ay ekstra berbal na komunikasyon sa uring________.

 • pandamdamin
 • panghikayat
 • panlarawan
 • panghiwalay

Ginagamit ito upang maipakita ang proseso sa pagsasakatuparan ng isang gawain.

 • Dayagram ng Ugnayan
 • Dayagram ng Input-Process-Output
 • Lahat ng nabanggit
 • Dayagram ng Sanhi at Bunga

Nagbasa ka ng isang sulatin at napansin mong malaya ang pagtalakay sa paksa,magaan ang pananalita, masaya at may pagkapersonal na parang nakikipag-usap lamang. Ang ganitong sulatin ay nasa uring ________

 • Kumbinasyon
 • Tradisyunal
 • Pormal (THIS IS CORRECT IN PEXAM)
 • Di Pormal

Bilang mananaliksik, sinusuri ni Jillian ang mga impormasyon bago niya ito gamitin sa kanyang pag-aaral. Ang ugali ng isang mahusay na mananaliksik na ipinakita ni Jillian ay_______.

 • matapat
 • mapanlikha.
 • mabisa
 • mapagsiyasat

Matapos basahin ni Josh ang maikling kuwento ang kaya lamang niyang sagutin sa kanyang binasa ay sino-sino ang mga tauhan, saang lugar nangyari at bahaging pinaka kapana-panabik. Ang antas ng kanyang pag-iisip sa pagbasa ay_________.

 • pagsusuri
 • pagbuo
 • pag-aalala
 • pagmamarka

Pinatatatag ni Jacob ang kanyang personal na paraan ng pakikipag-ugnayan sa sarili. Ang gawaing nagpapakita nito ay_______.

 • pagtatalumpati
 • pagpupulong
 • panayam para sa trabaho
 • pagtitimbang ng konsepto sa isip

Ang lahat ay maaaring gamiting susing salita sa tekstong informative MALIBAN sa _________.

 • Nagkakamali ka…
 • Ayon sa pananaliksik..
 • Sinasabi sa ulat…
 • lumalabas sa pag-aaral…

Ang antas ng wika na karaniwang naririnig sa labas ng bahay, tabing kalye, o sa mga tambay.

 • Kolokyal
 • Teknikal
 • Dayalek
 • Domain

Kargado ang elementong ito ng kakayahang makipag-ugnayan ng communicator gamit ang wika at ang kasanayan at pag-iisip sa iba-ibang pagpapakahulugan. Ang tinutukoy ay proseso ng_______.

 • kultural
 • berbal
 • di- berbal
 • persepsyon

Ang pagsusuri ay hindi nangangailangan ng kritikal na pag-iisip.

 • True
 • False

Kung ang pakay ay maunawaang ganap ang teksto para sa pansariling kapakinabangan sa pamamagitan ng higit na konsentrasyon, ito ay tahimik na pagbasa.

 • True
 • False

Nilalagyan ni Belen ng marka kung ang nakalap niyang impormasyon ay primarya o sekondaryang impormasyon. Ang katangiang lumutang kay Belen ay kasanayan sa_________.

 • pagkonek
 • wastong gamit ng internet
 • pagtatala
 • pagrebyu ng mga batis ng impormasyon

Bilang pagkilala (citation) sa pinagkunan ng impormasyon, isinulat ni Eder ang higit sa dalawang personalidad na may direktang banggit. Ang tamang paraan ng pagsulat ay_________.

 • Ayon kina Amador at Garcia (2017), masayahin at likas na matulungin ang mga Pilipino.
 • Masayahin at Likas na Matulungin ang mga Pilipino (Amador at Garcia,2017)
 • Umaagapay ang Edukasyon ng Bansa (Amador, et al.,2019).
 • Sinabi nina Amador et al.(2019), umaagapay ang edukasyon ng bansa

Ang mga Bulakeño, Caviteño, Davaoueño, at Pampangeño ay ginagamit ang kani-kanilang wikang ____________.

 • pabalbal
 • lalawiganin
 • nangangteknikal
 • pambansa

Isa sa dapat isaalang- alang sa pag-eedit ay tingnang mabuti at itama ang mga sumusunod: pagdadaglat, pagbabantas, paggamit ng malalaki at maliliit na titik

 • True
 • False

Alin sa sumusunod na halimbawa ng gawa o akda ang saklaw ng karapatang-ari?

 • Lahat nang nabanggit
 • Literary works
 • Dramatic works
 • Musical works

“ Habang tumatagal nagiging lalong mas kumplikado ang buhay ni Juan dela Cruz. Pahirap nang pahirap. Wala man daw krisis sa bigas at iba pang pagkain ay nakikipagpatayan naman ang marami para sa NFA rice. Marami raw trabaho pero malaki ang bilang ng wala nito. Ang bahagi ng teksto ay nasa uring ________.

 • procedural
 • informative
 • deskriptibo
 • argumentatibo

Ito ay ugnayan sa mga kabilang sa iba-ibang pangkat-etniko kahit pa may magkatulad na lahi.

 • International communication
 • Intracultural communication
 • Interethnic communication
 • Interracial communication

Kapag nagbabasa ang nagagawa ni Arnold ay ang pag-alala sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari at mga mahahalagang detalye. Ang kasanayan sa pagunawa sa binasa na ipinakita ni Arnold ay__________.

 • kritikal na pag-iisip
 • malikhaing pag-iisip
 • literal na pag-unawa
 • paghihinuha

Sa kabanatang ito ng pananaliksik makikita ang buod ng isinagawang pag-aaral

 • Buod na Pahina
 • Presentasyon at Interpretasyon ng mga Datos
 • Lagom, Konklusyon at Rekomendasyon
 • Abstrak

Nauunawaan ni Chris ang pagkakasunod-sunod ng daloy o patunguhan ng mga isinasaad na impormasyon. Ang ipinakita ni Chris ay kasanayang pagbasa ng____________.

 • flow chart
 • grap
 • pagpapakahulugan
 • talahanayan

Ang paggawa o pagbuo ng mga titik, simbolo at mga salita ay tinatawag nating pananaliksik.

 • True
 • False

Ang sumusunod ay kultura ng mga Koreano sa pakikipagtalastasan MALIBAN sa________.

 • Kawalan ng paggalang ang direktang pagtingin lalo sa hindi kapantay ng estado.
 • Ang paghawak ng nakababata sa balikat ng nakatatanda ay hindi maaari.
 • Mataas ang pagpapahalaga sa sinumang nakaupo sa kanan.
 • Ang paglalagay ng apat na daliri sa tapat ng bibig ay hudyat ng pagpapatahimik.

Si David ay manunulat ng aklat bilang may-akda/awtor siya ay may kontrata sa_________.

 • museum owner
 • writers company
 • record company
 • publisher

Sa isinasagawang pagsusuri ni Joanna ay magkasanib ang paksang may kinalaman sa hayop na iniugnay sa kabuhayan ng tao. Ang ganitong uri ng pagsusuri ay tinatawag na____________.

 • subtext
 • intertekstwal
 • kontekstuwal
 • tekstuwal

Ang sumusunod ay katangian ng pananaliksik MALIBAN sa________.

 • subhektibo
 • obhektibo
 • dokumentado (THIS IS CORRECT IN PEXAM)
 • kritikal

Kinuha ni Marimar ang komprehensibong detalye sa kanyang paksang sinasaliksik. Ang pagbasa ni Marimar ay nasa uring___________.

 • malakas na pagbasa
 • pahapyaw o skimming
 • masusi o scanning
 • tahimik na pagbasa

Sa apat na kategorya ng mga kasanayan sa pag-unawa ng binasa masasabing ang pinakamalalim ay___________.

 • malikhaing pag-iisip
 • paghihinuha
 • literal na pag-unawa
 • kritikal na pag-iisip

Kasali si Drew sa grupo ng mananaliksik at mga kalahok upang lutasin ag suliraning panlipunan mula sa pagpaplano hanggang sa lebel nang pagpapatupad. Ang katangian ng aksyon riserts sa sitwasyong ito ay___________.

 • People-oriented
 • Group-research
 • Big Crowd
 • Political Involvement

Kapag nagbabasa si Gerald ay hindi lamang pagganap ng mata, at bibig ang kanyang ginagamit kundi ang isip. Ang gawaing ito ng pagbasa ni Gerald ay tinatawag na __________.

 • pangkaisipan/cognitive
 • gawaing psychomotor
 • kaalamang metacognitive
 • kaalamang affective

Nagsusuri si Marlon at napansin niya na karamihan ay nakatuon sa mga detalyeng hindi hayagang sinasabi ng teksto kaya kailangan niyang basahin ang__________.

 • tekstuwal
 • intertekstuwal
 • sub-text
 • kontekstuwal

Ginawa ni Alyana ang muling pagtingin sa sinulat upang matiyak ang kaisahan, kalinawan at maayos na daloy ng mga salitang ginamit sa loob ng bawat pangungusap at ugnayan ng mga talata. Ang tawag sa ginawa niya ay________

 • pag-edit
 • pagrebisa
 • pagre-rebyu
 • pananaliksik

Hindi nilagyan ng quotation marks ni Aldrin ang pahayag ng isang sikat na pangulo. Gusto nyang palabasin na ito ay orihinal niyang gawa. Si Aldrin ay maaaring kasuhan ng plagiarism sa uring________.

 • copyright
 • mosaic/accidental
 • art/tracing
 • direct

Ang dayagram na ito ay inilalahad para sa eksposisyon ng kaugnayan ng mga baryabol sa isang sulating pananaliksik.

 • Lahat ng nabanggit
 • Dayagram ng Ugnayan
 • Dayagram ng Input-Process-Output
 • Dayagram ng Sanhi at Bunga

Sa mga Arab inaayawana ang pakikipag-usap sa telepono bago ang personal na pulong nang wala ring paunang pagbibigay-hudyat para sa isang transaksyon.

 • True
 • False

Ang nararapat lamang bigyang pansin sa mahusay na pagbabasa ay masagot ang tanong pagkatapos magbasa.

 • True
 • False

Ang yugto ng malawak na pagbasa ay para lanag sa mga mag-aaral sa sekondarya at tersarya.

 • True
 • False

Higit na tatangkilikin ng mga mambabasa ang mga impormasyong bago dahil ito ay kaalamang wala pa sa kanila kung gayon ang pagpili ng paksa ay mahalagang___________.

 • maimpormasyon
 • makabuluhan
 • napapanahon

Kulturang makalalake. Ang mga bansang Sweden, Norway, The Netherlands, Thailand at Chile ay mahigit namang pagpapahalaga sa ugnayan, pagiging malumanay sa anumang kasarian at sa mataas na kalidad ng buhay.

 • True
 • False

Matalinong bata si Isabel kaya nag-iisip siya ng mga bagong madidiskubre at mga bagong impormasyon. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng layunin ng pananaliksik na_____________.

 • maglinaw sa isang pinagtatalunang isyu
 • magbigay ng historikal na perspektiba para sa isang senaryo
 • magbigay ng bagong interpretasyon sa lumang ideya
 • tumuklas ng bagong datos at impormasyon

Nagsusuri ng tekstong tekstuwal si Ara. . Sa pagsusuri ni Ara ang nararapat niyang ilagay ay __________.

 • wala sa nabanggit
 • intensyon ng awtor
 • elementong bumubuo
 • nilalaman at elementong bumubuo

Ang pokus ng pananaliksik ni June ay Archimedes’ Law of Bouyancy. Ang uri ng pananaliksik na ginagawa ni June ay___________.

 • aksyon riserts
 • gamiting pananaliksik (applied research)
 • taganas o lantay na pananaliksik(pure research)
 • group research

Sa sinusuring babasahin napansin ni Mira na ang mga impormasyon ay galing sa primaryang batis dahil ang mga ito ay kinuha sa____________.

 • kinagawaiang tradisyon ng relihiyon
 • orihinal na nagsabi at awtoridad sa larang na iyon
 • pampublikong dokumento
 • lahat nang nabanggit

Ang sumusunod ay mga tanong na maaaring gamitin sa panunuri MALIBAN sa__________.

 • Kailan ito nabuo?
 • Alin ang mali sa sinabi?
 • Ano ang sinasabi ng teksto?
 • Paano ito sinabi/sinasabi?

Literal na pag-unawa, paghihinuha, kritikal na pag-iisip, at malikhaing pag-iisip ang apat na kategoya ng mga kasanayan sa pag-unawa ng binasa ayon kay Frank May.

 • True
 • False

Alin sa sumusunod na talasanggunian ang nagpapakita ng pormat na sa internet kinuha ang mga impormasyon?

 • Zalasar, M. (2015). Personal na panayam.
 • Soriano, S. (2019, Marso 7). Personal na interbyu.
 • Diaz, K. (2010, Enero 19). Ang mga wika sa Pilinas. Nakuha noong Pebrero, 22, 2012, sa http://www.filipino/wika/sa_pilipinas/glcten.edu.
 • Cruz, (2018, Enero 2). Ang Kalagayan ng Filipino sa Kasalukuyan. Diyaryo Pinoy, 1 (6), 6-7.

Sa pagbabasa ni Ador ng mga tisis at disertasyon ay gumagamit siya ng haylayter para sa mga importanteng mga detalye at ideya. Ang ipinakita ni Ador ay kasanayan sa pagbasa ng ___________.

 • sulating pananaliksik
 • flow chart
 • pagpapakahulugan
 • talahanayan

Sa pagbabasa ni Chat ay nagagawa niya ang pagbuo ng prediksyon at pagkilala sa pangunahing ideya ng akda. Ang kasanayan sa pag-unawa sa binasa na ipinakita ni Chat ay____________.

 • literal na pag-unawa
 • paghihinuha
 • kritikal na pag-iisip
 • malikhaing pag-iisip

Mahuhusay na nailahad ang kabuuan ng tesis ng grupo nina Joan kaya nagpalakpakan ang lahat . Ang pagpalakpak ay may layuning__________.

 • pamalit
 • pagpuri
 • pag-uulit
 • pagkontrol ng sitwasyon

Hindi maaaring gamiting sanggunian sa pananaliksik ang mga impormasyong kinuha sa internet.

 • True
 • False

Ang sumusunod ay mga paraan /dulog sa pananaliksik MALIBAN sa___________.

 • palarawan
 • eksperimental
 • aksyon riserts
 • historikal

Nabibigyang kahulugan at iniuugnay ni Marie ang mga bahagi ng teksto sa isa’t isa upang makapaglahad ng hinuha at interpretasyon. Ang antas ng pagsusuri na ipinakita ni Marie ay _____________.

 • pagbasa higit sa mga salita/reading beyond the lines
 • pagbasa sa salita/reading the lines
 • pagbasa sa karakter at pagpapahalaga/ reading with the character
 • pagbasa sa pagitan ng mga salita/reading between the lines

Inaalam ng grupo ng mga mananaliksik kung ang butong natagpuan nila ay may kaugnayan sa mga taong unang nanirahan sa bansa. Ang pag-aaral na ito ay gagamitan ng paraang___________.

 • eksperimental
 • historikal
 • aksyon riserts
 • palarawan

Upang malaman kung paano pinaunlad ang paksa, alin sa sumusunod na gabay na tanong ang maaaring gamitin sa pagrebisa?

 • paglalahad na batay sa puntong nais palutangin
 • may paghahambing/ pagkokontrast
 • Lahat nang nabanggit
 • may paglalahad ng halimbawa

Ang mga binasang pagsusuri at nakaraang mga pag-aaral ay karamihang buhat sa ibang bayan na pinagpanganakan ng teoryang Queer. Gayunman, isinakonteksto ang pag-aaral sa lipunang Filipino upang maging angkop sa pangangailangang edukasyong maka-Filipino. Ang bahaging ito ng pagsusuri ay halimbawa ng___________.

 • kontekstuwal
 • tekstuwal
 • intertekstwal
 • subtext

Ang pagsusuri ng tula na nakapokus sa sukat, tugma, saknong at iba pang elemento nito ay pagsusuring kontekstuwal.

 • True
 • False

Sa pamamagitan ng pananaliksik ay nabubuhay at nadadalisay ang diwa ng pananagutan ng tao. Ipinakikita nito ang kahalagahan ng pananaliksik na____________.

 • isinasaayos ng pananaliksik ang mga gawain o ginagawa ng mga mag-aaral
 • ang pananaliksik ay may malalim na aspetong sikolohikal
 • nagbibigay-kasiyahan ang pananaliksik sa pangangailangan ng tao.
 • nakatutulong sa masaganang ani at pagluluwas sa ibayong dagat

Matapos ang isinagawang oral defense ng mga mag-aaral ay nagpalakpakan ang lahat. Ang pagpalakpak ay may layuning__________.

 • pagpuri
 • pag-uulit
 • pamalit
 • pagkontrol ng sitwasyon

Dahil hindi niya alam ang ilan sa mga sagot sa itinatanong ng panel mga salitang ahhh, hmmm ang lumabas sa bibig ni Cath habang kinakabahan.Ang komunikasyong ipinakita ni Cath ay_________

 • ekstra-berbal
 • di-berbal
 • berbal na berbal
 • berbal

Kung action research ang gusto mong gamiting uri ng pananaliksik ang unang hakbang na dapat gawin ay__________.

 • Pagtatakda ng haba o panahon ng pag-aaral.
 • pagsusuri sa kinalabasan ng pag-aaral
 • Pagsasagawa ng pananaliksik
 • Pagtitiyak sa suliranin at pamayanan

Ito ay isang sistematiko, kontrolado, imperikal at kritikal na imbestigasyon ng mga proposisyong haypotetikal tungkol sa isang inakalang relasyon ng mga natural na pangyayari.

 • paglalahad
 • panghihikayat
 • pagbasa
 • pananaliksik

Tahimik na nagbasa ang klase ni Gng. Ramos ng isang editorial pagkatapos ay nagbigay ng kanilang reaksyon ang mga mag-aaral sa kanilang binasa. Ang gawaing ito ng pagbasa ay nagpapakita ng antas __________.

 • pagbuo
 • pagbibigay puna
 • pagbabalik tanaw
 • pagsusuri

Sa sinusuring babasahin ni Raul napuna niyang ang mga sanggunian nito ay hinalaw sa disertayon, tisis, at pag-aaral na fisibiliti. Ang mga ganitong klase ng sanggunian ay tinatawag na____________.

 • sekondaryang batis
 • wala sa mga nabanggit
 • panghuling batis
 • primaryang batis

Nagsaliksik ka sa internet ng paraan kung paano magluto ng menudo. Ang tekstong iyong binasa ay nasa uring_______.

 • argumentative
 • informative
 • procedural
 • descriptive

Nagbasa si Diane ng diyalogo, nalaman niya na matalik na magkaibigan ang dalawang nag-uusap dahil sa mga salitang ginamit nila sa usapan. Ang ipinakitang konteksto ng binasang diyalogo ay _______.

 • linggwistik
 • moral
 • pisikal (THIS IS CORRECT IN PEXAM)
 • sosyal

Ang mga konseptong nabasa sa mga literature na maaaring gabay at mailapat sa isinasagawang pag-aaral ay pinili at isinulat ni Mateo sa kanyang ginagawang tesis. Ang batayang ginamit niya ay_________.

 • analytical
 • biological
 • konseptwal
 • teyoritikal

Perspektiba na magpakilala ng mula sa Pilipino at para sa Pilipino o maka-Filipino at maka-Pilipinong pamumuhay ang konsepto ng Pantayong Pananaw ay mula sa_________.

 • “stand” ng Ingles
 • panghalip na tayo
 • ikaw at ako
 • pansariling pananaw

Mahusay na manunulat ng kanta si Vhong kaya binili ng isang korporasyon ang kanyang ginawang kanta. Sa ganitong pangyayari ang karapatang ari ay mapupunta sa/kay _____________.

 • talent manager
 • korporasyon
 • Vhong
 • A at B

Alin sa sumusunod na paraan ang nagpapakita ng netiquette?

 • Maglahad ng mensahe nang malinaw at tiyak. Isaalang-alang ang kaangkup ng wikang gagamitin.
 • Iwasan ng pag-abuso sa sarili. Kung makikipagtalo, iwasan ang paggamit ng ibang pagtawag o pagbabanta ng makapagpapahamak sa kapalitan ng mensahe.
 • Lahat ng nabanggit
 • Wala sa mga nabanggit

8Ito ay tumutukoy sa artikulasyon ng mga ideya, konsepto, paniniwala at nararamdaman na ipinahahayag sa paraang pasulat, limbag at elektroniko.

 • pagsulat
 • panonood
 • pakikinig
 • pag-iisip

Tiniyak ni Simon na ang tuon ng kanyang pagsusuri ay ang nilalaman at elementong bumubuo rito. Ang isinagawang pagsusuri ni Simon ay tinatawag na pagsusuring__________.

 • tekstuwal
 • intetekstwal
 • subtext
 • kontekstuwal

Ito ay ang pagkopya ng gawa, ideya, o salita ng walang permiso, pahintulot o pagkilala sa orihinal na awtor.

 • mosaic plagiarism
 • Plagiarism
 • art plagiarism
 • direct plagiarism

Nang makita ng tesis adviser ni Marivic ang kanyang ginawa sinabi nitong eksperimental na pananaliksik ang ginagawa niya kaya upang katawanin ang mga malaya at di malayang baryabol ang dayagram na angkop niyang gamitin ay_______.

 • sanhi at bunga
 • Input-Process-Output
 • ugnayan
 • opinyon at katotohanan

Napunta sa grupo nina Susan ang pananaliksik na may kinalaman sa kung sino nga ba kina Rizal at Bonifacio ang nararapat tanghaling Pambansang bayani. Ang paraan o dulog na nararapat gamitin sa pananaliksik nina Susan ay_________.

 • historikal
 • action research
 • eksperimental
 • palarawan

Ang mga uri ng di berbal na komunikasyon ay pag-uulit, pagpuri, pamalit at _________.

 • pandagdag
 • panakip
 • panlakas
 • pagkontrol

Pinasulat ka ng talata sa isang napapanahong isyu kaya naman sinunod mo ang proseso ng pagsulat upang ang kalabasan ay maging_______.

 • aral ang nilalaman sa mambabasa
 • puno ng pala-palagay o opinion (THIS IS CORRECT IN PEXAM)
 • saklaw ng pananaliksik sa hinaharap
 • epektibo at makabuluhan ang gawaing pang-komunikatibo at pang-akademiko

Ang pagiging obhetibo ay makikita sa pamamagitan ng maayos na pagkilala sa mga pinaghanguan.

 • True
 • False

Ito ay mahalagang imbestigasyon o pag-aaral na matatagpuan sa sariling bayan.

 • Banyagang pag-aaral
 • Sintesis
 • Lokal na literature
 • Lokal na pag-aaral

Sa pamamagitan ng pagdalaw sa mga aklatan at mga website, mapupunan ang pangangailangan sa presentasyon ng mga kaugnay na literatura at pag-aaral.

 • True
 • False

Tungkulin ng nagsasagawa ng pagsubok pang eksperimental ang gumawa ng pag-uulat ng mga naisagawa mula simula hanggang wakas.

 • True
 • False

Ang copyright ay mananatili sa gumawa/may-akda kahit nabili na ito ng kompanya o organisasyon.

 • True
 • False

Ang angkop na gamiting panandang salita/parirala sa tekstong pangangatwiran ay__________.

 • Naniniwala ako…
 • Dapat tayong magkaisa…
 • Hindi totoo…
 • Halina…

Kapag ginagamit ang paghaplos, paghawak o pagsalat sa paghahatid ng mensahe ito ay tinatawag na________.

 • amoy
 • biswal
 • paggamit ng kamay at pagkumpas
 • pampaningin

Nagsagawa nang pananaliksik si JM, sinigurado niya na hindi siya kumiling sa paksang kanyang tinalakay. Ang katangian ng pananaliksik na ipinakita niya ay________.

 • dokumentado (THIS IS CORRECT IN PEXAM)
 • obhektibo
 • kritikal
 • subhektibo

Mga mahahalagang konsepto at prinsipyong matatagpuan sa Pilipinas.

 • Lokal na pag-aaral
 • Lokal na literature
 • Banyagang literature
 • Lokal na literatura at pag-aaral

Bihasa na sa pagpapakahulugan at kritikal na pagbasa si Vans kahit siya ay bata pa lamang . Ipinakikita ng pangyayari na ang yugto ng pagbasa niya ay______________.

 • yugto ng mabilis na paglaki
 • yugto ng kahandaan
 • yugto ng panimulang pagbabasa
 • yugto ng malawak na pagbasa

Ang layon ng disenyong correlational ay tayahin (maaaring ang bias) ang isang phenomena o paksa

 • True
 • False

Ang paraang eksperimental ay isinasagawa sa loob ng silid-aralan o laboratory.

 • True
 • False

Ang panel discussion, porum at simposyum ay halimbawa ng dyad kung saan may isang tagahatid at isang tagatanggap ng mensahe.

 • True
 • False

Ang pagturing sa Filipino bilang batis ng talino ay malalim na maipakikita kung gagamitin sa___________.

 • pagbasa
 • pagsulat
 • pagsasalita
 • pananaliksik

Ito ay kinasasangkutan ng dalawang tao. May isang tagapaghatid at isang tagatanggap ng mensahe.

 • Pansarili
 • Dyad
 • Pampublikong Komunikasyon
 • Komunikasyon sa Pangkat

Ang isinulat ni Techie ay nagpapaliwanag na nakasentro sa pagbibigay linaw . Ang ayo ng pagsulat ayon sa layunin na ginamit niya ay_____________.

 • Paglalahad
 • Pangangatwiran
 • Pagsasalaysay
 • Paglalarawan

Kapag ang layon ng mambabasa ay kumalap ng komprehensibong detalye sa sinasaliksik, ang pagbasa ay nasa uring masusi o scanning.

 • True
 • False

Ang paglalagay ng marka kung ang nakuhang impormasyon ay ;primarya o sekondaryang batis ay nagpapakita ng kasanayan sa pagrebyu ng mga batis ng impormasyon.

 • True
 • False

May 20 minuto na lang at klase na biglang naalala ni Megan na mayroon pala silang takdang-aralin kaya dali-dali siyang pumunta sa silid-aklatan para makakuha ng sagot. Ang paraan ng pagbasang gagamitin ni Megan ayon sa pangyayari ay_________.

 • pahapyaw o skimming
 • tahimik na pagbasa
 • masusi o scanning
 • malakas na pagbasa

Ang pag-iyak,pagtawa, pagsigaw, panaghoy, paghikab ay mga halimbawa ng berbal.

 • True
 • False

Ang paghikab habang nakikipag-usap ay ekstra-berbal na komunikasyon sa uring_________.

 • panghikayat
 • pandamdamin
 • panghiwalay
 • panlarawan

Sa tekstong procedural ang angkop na gamiting panandng salita/parirala ay__________.

 • Makinig ang lahat…
 • Totoong…
 • Magkaisa tayo…
 • Panghuli…

Malinaw na ipinapaliwanag ni Chris ang kanilang mga sagot sa panel kung bakit iyon ang naging resulta ng kanilang pananaliksik. Ang pakikipagtalastasang ipinakita ng pangyayari ay ___________.

 • di-berbal
 • berbal na berbal
 • berbal
 • ekstra-berbal

Tagumpay ang isang aksyon riserts kapag ang pinakahuling hakbang nito ay “Implementasyon/Pagpapatupad”.

 • True
 • False

Lahat ng wika ay napagkakasunduan ng mga gumagamit nito. Ang katangian ng wikang nabanggit ay ___________.

 • arbitraryo
 • binubuo ng mga tunog
 • masistemang balangkas
 • may kakanyahan

Nagpagawa ng pagsusuri ang iyong guro sa Filipino tungkol sa alinmang makasaysayang lugar o lungsod sa Pilipinas. Ang angkop na pagsusuring iyong gagamitin ay__________.

 • sub-text
 • tekstuwal
 • intertekstuwal
 • kontekstuwal

Tuwing nagbabasa si Athena ay isinasagawa niya ang pagbuo ng bagong sariling kaisipan o ideya mula sa binasa.Ang antas ng pag-iisip na ipinakita ng pangyayari ay__________.

 • antas pagbibigay-puna
 • antas-pagbuo
 • antas-pagsusuri
 • antas-pagmamarka

Ang kaisahan, kalinawan at maayos na daloy ng mga salitang ginamit sa loob ng bawat pangungusap at ugnayan ng mga talata ang pokus ni Vilma kung gayon ang kailangan niyang gawin ay__________.

 • scannning
 • skimming
 • pagrebisa
 • pag-edit

Nagbigay ng takdang-aralin sa pagsusuri ang guro ni AJ. Ang sumusunod ay mga tanong na maaaring gamitin ni AJ sa panunuri MALIBAN sa__________.

 • Kailan ito nabuo?
 • Paano ito sinabi/sinasabi?
 • Alin ang mali sa sinabi?
 • Ano ang sinasabi ng teksto?

Ito ay inilalahad batay sa kalikasan ng saliksik na isinasagawa.

 • Hipotesis
 • Lahat ng nabanggit
 • Null na hipotesis
 • Alternatibong hipotesis

Ang isang pagsasalaysay na teksto ay angkop gamitan ng panandang salita/parila na_________.

 • Maling-mali…
 • Tunay nga…
 • Simula noon…
 • Unang ilagay...

Ang konsepto ng Pantayong Pananaw ay mula sa panghalip na tayo at perspektiba na magpakilala ng mula sa Pilipino at para sa Pilipino o maka-Filipino at maka-Pilipinong pamumuhay

 • True
 • False

Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng kahalagahan ng pananaliksik?

 • Pinabubuti ng pananaliksik ang uri ng pagtuturo
 • Nagpapahayag ng opinion ng may-akda
 • Natutukoy ang mahahalagang pangyayari sa akda
 • Nagsasalaysay ng mga pangyayari

Maaaring basahin ang teksto sa mga paraang ___________.

 • intertekstuwal
 • tekstuwal
 • kontekstuwal
 • lahat nang nabanggit

Kapag ang layon ng mambabasa ay kumuha ng pangkalahatang impresyon sa teksto gayundin ang lawak at sakop na ideya niyon , ang pagbasa ay nasa uring pahapyaw o skimming.

 • True
 • False

Ang mga impormasyong may malaking kinalaman sa isinasagawang pananaliksik ni Lorna ay kanyang itinatala. Ipinakita ni Lorna na siya ay may kasanayan sa/na _________.

 • kumonek
 • magdebrief
 • wastong gamit ng internet
 • magtala

Ang ABC’s of Writing ay tumutukoy sa____________.

 • pagiging konektado ng bawat bahagi ng teksto sa isa’t isa
 • pagbibigay diin sa iisang sentral na ideya
 • lahat nang nabanggit
 • kaisahan ng paksa

Pagsusuring intertestuwal kapag ang sinuri ay mga pangyayaring may kaugnayan sa lipunan.

 • True
 • False

Alina ng hindi nababasa sa mga panghuling pahina

 • Apendiks
 • Pasasalamat
 • Lahat ng nabanggit
 • Listahan ng Sanggunian

Itinatala ni Crisanta ang kanyang mga nasasaliksik upang hindi niya ito makalimutan at may agarang mabubuklat para sa mabilis na paghahanap ng impormasyon. Ang katangiang lumutang kay Crisanta ay kasanayan sa____________.

 • pagtatala
 • pagde-debrief
 • wastong gamit ng internet
 • pagrebyu ng mga batis ng impormasyon

Hindi inilagay ni Brent sa kanyang sanggunian ang aklat na ginamit sa pananaliksik. Nilabag ni Brent ang etika ng mananaliksik na _____________.

 • Huwag mandaya
 • Iwasan ang mapanirang puring pag-iinterbyu
 • Huwag mag-shortcut
 • Kilalanin ang ginamit na ideya

Ang null na hipotesis ay nagpapakilala ng kawalan ng ugnayan at epekto ng mga baryabol na isinaalang-alang sa saliksik

 • True
 • False

Napansin ni Carla na isa ang basura sa palaging problema ng bansa. Nagbasa at nagsaliksik siya tungkol dito upang makabuo ng mungkahing solusyon sa kanyang papel na isusulat. Ang antas ng pagsusuri niya ng teksto ay pagbasa sa________.

 • salita
 • higit sa salita
 • pagitan ng mga salita
 • karakter at pagpapahalaga

Kinikilala at iginagalang ni Edwin ang pagkakaiba-iba ng kultura o yaong tinatawag na cultural differences. Ang tawag sa mga katulad ni Edwin ay_________.

 • acrossculturalist
 • multiculturalist
 • semiculturalist
 • interculturalist

Ang mga katangian ng isang mahusay na mananaliksik ay___________.

 • matapat
 • matipid
 • maka-agham
 • lahat nang nabanggit

Sa klasipikasyon ng komunikasyong Pilipino ni Maggay ang mga salitang ligoy, tampo, biro, lambing, dabog, maktol, paglalangis ay halimbawa ng_______.

 • kombinasyon
 • paralinguistic
 • mnemonics
 • linguistics

Iniugnay ni Vong ang tekstong kanyang sinusuri sa iba pang anyo ng teksto. Ang pagsusuring isinagawa ni Vong ay pagsusuring_________.

 • kontekstuwal
 • subtext
 • tekstuwal
 • intertekstuwal

Makikita ang antas na ito gamit ang iba’t ibang medium tulad ng telebisyon, radio, cellphone at computer.Ang uri ng komunikasyong lumutang ay_______.

 • Pansarili
 • Pangmadlang Komunikasyon
 • Komunikasyon sa Pangkat
 • Pampublikong Komunikasyon

Pawang mga patnugot, manunulat, publisher at mamamahayag ang nag-uusap gamit ang teknolohiya. Ang ipinakitang ugnayan ng pangyayari ay__________.

 • trabaho
 • organisayon at komunidad
 • pang-media
 • pamahalaan

Inilahad ng mga mananaliksik ng kinalabasan ng isinagawang pagsusuri sa pamamamagitan ng pagtugon sa tatlong suliranin. Una, ang antas ng pag-unawa at bilis ng pagbasa ng mga batang lansangan bago at matapos ang isinagawang pagtuturo. Ikalawa, ang antas ng pagbasa ng mga batang lansangan bago at matapos ang isinagawang pagtuturo. Panghuli, ang makabuluhang pagkakaiba ng antas ng pagbasa ng mga batang lansangan bago at matapos ang isinagawang pagtuturo. Ang bahaging ito ng pagsusuri ay halimbawa ng___________.

 • kontekstuwal
 • tekstuwal
 • intertekstwal
 • subtext

Ang mga taong ito ay nakalahad ang dalawang kamay sa pagbibigay at pagtanggap ng anumang bagay.

 • Amerikano
 • Asyano
 • African
 • Hapon

Bilang mananaliksik naghahanap si Teddy ng kanyang magagamit na sanggunian. Ang sumusunod ay maaring sanggunian MALIBAN sa_____________.

 • Aklat, ensayklopedya, almanac
 • Pakikinig sa nagkukuwentuhang kapit-bahay
 • Dyornal, magasin, pahayagn
 • Konstitusyon at mga batas

Ang paggamit ng oras at ang tagal ng pagsasagawa ng isang gawain ay tumutukoy sa _______.

 • pangkalahatang anyo
 • espasyo
 • galaw ng katawan at kaayusan
 • panahon

Sa anumang paraan ng pakikipag-ugnayan sa iba-ibang network gamit ang kapangyarihan ng internet, may tinatawag na netiquette o network etiquette .

 • True
 • False

Ang tamang pagsulat ng sanggunian na kinuha mula sa aklat na may dalawang awtor ay katulad ng halimbawang ito: Villar, L. at Padilla, K. (2010). Filipino para sa Pilipino. Manila:Dex Bookstore.

 • True
 • False

Ang ekstra-berbal na komunikasyon ay maaaring uriing reseptibo at produktibo.

 • True
 • False

4.Nasa bahagi na ng aralin ng pagsusuri ang klase ni Jay. Nalaman niya na ang mga pagsusuri ay maaring tekstwal, kontekstwal, pagbasa sa subtext at_____________.

 • semitekstwal
 • biswal
 • paratekstwal
 • intertekstwal

Kapag ang mambabasa ay nakauunawa ng literal sa kanyang binasa ito ay palatandaan na siya ay mahusay na sa pagbasa.

 • True
 • False

Kung ang gawaing ibinigay ng guro ay pagsulat ng sanaysay, pamanahunang papel, at tesis nararapat gamitin ang uri ng pagsulat na _________.

 • Kumbinasyon
 • Pormal
 • Di Pormal
 • Tradisyunal

Pinagagawa kayo ng pagsusuri tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas sa pananakop ng mga Kastila. Ang angkop na pagsusuring iyong gagamitin ay__________.

 • sub-text
 • tekstuwal
 • kontekstuwal
 • intertekstuwal

Ang sumusunod ay kultura ng mga Arabo sa kanilang pakikipagtalastasan MALIBAN sa________.

 • Ang papataas na tinig sa pagsasalita ay kumakatawan sa matinding paniniwala sa paksa na pinag-uusapan.
 • Ang balikat ay gamit sa pagyakap bilang pagkatawan sa kapatiran.
 • Karaniwan ang malapitang usapan.
 • Ang mga asawang babae ay naglalakad kasunod mula sa likuran ng lalaki (para sa mga Sudanese Arab).

Ang bahagi ng artikulo XIV, seksyon 3 ng Konstitusyon ng 1987 na nagpapahalaga sa gamit ng pananaliksik sa mga akademikong Institusyon ay_________. _____

 • hikayatin ang kritikal at malikhaing pag-iisip,palawakin ang siyentipiko at teknikal
 • itaguyod ang pagmamahal sa sangkatauhan
 • pagpapahalaga sa papel ng mga pambansang bayani sa makasaysayang pag-unlad ng bansa
 • hubugin ang katangiang moral at personal na disiplina

Ang salitang kubeta ay mas angkop gamitin kaysa palikuran sa mga sulating akdemiko.

 • True
 • False

Pagsusuring tekstwal ang ginamit ni Dolores. Dahil may sapat siyang kaalaman sa pagsusuri HINDI niya isinama ang____________.

 • elementong bumubuo sa teksto
 • intensyon ng awtor at paghahari ng damdamin
 • nilalaman ng teksto
 • lipunan at kasaysayang namamayani sa teksto

Mahusay bumigkas ng tula si Marco kaya siya ang napili ng guro para basahin sa harap ng klase ang akda. Ang angkop na paraan ng pagbasang dapat gamitin ni Marco ay_________.

 • tahimik na pagbasa (THIS IS CORRECT IN PEXAM)
 • malakas na pagbasa
 • masusi o scanning
 • pahapyaw o skimming

Alin sa mga sumusunod ang nagpapakilala ng mataas na antas ng pagbasa?

 • Nakabubuo ng konklusyon si Pamela batay sa kung ano ang pahiwatig ng mga kilos ng tauhan
 • Nasasagot ni Ann kung sino ang awtor
 • Natutukoy ni Pam ang mga lugar na pinangyarihan ng kuwento
 • Nailalarawan ni Pete ang mga lugar sa kuwento

Para mabigyang-linaw ang isang konsepto o kaisipan , bagay o paninindigan upang lubos na maunawaan ng nakikinig o bumabasa ng ginawang pananaliksik ay kailangang gamitin ang __________.

 • panghihikayat
 • paglalarawan
 • paglalahad
 • pangangatwiran

Ang mahahalagang direktang sipi ng mga konsepto ay ginamit ni Jayson basta kasama ang pinaghanguan. Sa pagkilala ng mga sanggunian ang angkop niyang gamitin ay_________.

 • American Psychological Association
 • American Physiological Association
 • American Physician Association
 • American Psychiatric Association

Pinabasa ng gurong isang sanaysay ang klase, pagkatapos ang mga mag-aaral ay nagbigay ng kanilang reaksyon sa kanilang binasa. Ang gawaing ito ng pagbasa ay nagpapakita ng antas __________.

 • pagsusuri
 • pagbibigay puna
 • pagbuo
 • pagbabalik tanaw

Ang pagbabasa ay isang payak at mapamaraang paghahanap ng isang makabuluhan at mahalagang impormasyon hinggil sa isang tiyak na paksa o suliranin sa pamamagitan ng paggamit ng mga makaagham na kagamitan.

 • True
 • False

Ang pagpili sa mga batis ng impormasyon na may koneksyon sa isinasagawang pag-aaral ay pagpapakita ng kasanayang magtala.

 • True
 • False

Pagbibigay, pagbabahagi ng kaisipan, mensahe sa pamamagitan ng verbal na paraan na ginagamit ang wika.

 • pagsasalita
 • pakikibahagi
 • panonood
 • pagpapaliwanag

Ang pamamaraang eksperimental ay gumagamit ng makaagham na pamaraan kung saan ay inilalarawan kung ano ang hinahanap.

 • True
 • False

Ang network etiquette ay kilala rin sa tawag na_____________.

 • netizens ethics
 • netiquette
 • internet values
 • network ethics

Para makatiyak na tama ang paksang /isyung gagamitin ni Albert sa kanyang aksyon riserts ang unang hakbang na ginawa niya ay_____________.

 • Pagtitiyak sa suliranin at pamayanan
 • Rekomendasyon
 • Pagtukoy sa mga kalahok
 • Paglalahad ng layunin

Napansin ni G. Abad na marami sa kanyang mag-aaral ay palaging lumiliban.Para kagyat o mabilisang matulungan ang mga mag-aaral na palaging lumiliban ang uri ng pananaliksik na dapat niyang gamitin ay__________.

 • lahat nang nabanggit
 • gamiting pananaliksik(applied research)
 • aksyon riserts (action research)
 • lantay na pananaliksik (pure research)

Sa pormal na pagsulat ni Beyonce ay nais niyang tukuyin ang” pagiging iresponsable sa punto ng paghihiwalay ng mag-asawa”. Matutumbasan ito ni Beyonce sa akademikong katumbas kung gagamitin ang salitang___________.

 • pabayang lalaki
 • psychological incapacity
 • pasawan asawa
 • iresponsableng kabiyak

20Ikaw ay naimbitahan sa telebisyon para sa isang panayam. Sa mga inilahad ni Nair (2013) na mga gabay sa kanyang artikulong The Complete Guide to Being Interviewed on TV ang dapat mong sundin ay_________.

 • Lahat nang nabanggit
 • Isiping walang tinatawag na “off-the-record”. Mag-iingat ka sa lahat ng anumang sasabihin. Pagtuonan ang nalalaman at huwag magbigay ng komento sa mga paksang hindi sakop ng kaalaman.
 • Kapag nasa loob ng studio, humarap ka sa audience o sa kinakausap. Kung binabato ang video sa studio mula sa lunan ng iyong panayam sa labas ng studio o sa remote na lugar , tumingin ka sa camera.
 • Ang anumang puntos ay angkop na apat hanggang limang pangungusap na magsisimula sa linyang nakahahatak ng atensyon sa mga manonood.

Nabibigyang kahulugan at iniuugnay ng mambabasang si Shamel ang mga bahagi ng teksto sa isa’t isa upang makapaglahad ng hinuha at interpretasyon. Ang antas ng pagsusuri ng teksto ni Shamel ay_____________.

 • pagbasa higit sa mga salita/reading beyond the lines
 • pagbasa sa pagitan ng mga salita/reading between the lines
 • pagbasa sa salita/reading the lines
 • pagbasa sa karakter at pagpapahalaga/reading with the character

Di-berbal ang komunikasyon kapag ginagamitan ng wika. Ito’y maaaring pasalita o pasulat.

 • True
 • False

Maaaring ilabas ang damdamin/emosyon at intension ng awtor sa pagsusuring tekstuwal.

 • True
 • False

Binalik-aralan ni Elmer ang teksto sa pamamagitan ng muling pagbasa, at pagpapalawak ng mga isinulat na tala. Ang kasanayan sa pagbasa gamit ang SQ3R sa sitwasyong ito ay__________.

 • Question
 • Recite
 • Survey
 • Review

Banyagang pag-aaral ang mahalagang imbestigasyon o pag-aaral na matatagpuan sa sariling bayan

 • True
 • False

Sa pananaliksik ni Elmo ay gumamit siya ng sanggunian na maaaring nailipat o naisalin na sa iba’t ibang midyum. Ang sanggunian o batis na ginamit niya ay__________.

 • pormal na batis
 • sekondaryang batis
 • pangunahing batis
 • di pomal na batis

Mula sa purong carbon. Unang natuklasan, dalawang libong taon na ang nakakaraan. Higit na makikita ito sa mga bansang may pagputok ng bulkan, siyamnapung milya sa ilalim ng lupa. Ang bahagi ng teksto ay _______.

 • ekspositori
 • persuasive
 • procedural
 • informative

Tinitiyak ni Danica na ang hahanaping batis ay totoong magiging kagamit-gamit sa kanyang isinasagawang pag-aaral. Lumutang sa pangyayring ito ang kasanayan sa________________.

 • pagpili ng Batis ng Impormasyon
 • pagtatala
 • padedebrief
 • Wastong gamit ng Internet

Gumagamit ng mga paraan si Shy para maging epektibo ang pagkuha sa mga impormasyon sa mga tisis at disertasyon. Taglay ni Shy ang kasanayang______________.

 • Pagbasa ng Flow Chart
 • Pagbasa ng Sulating Pananaliksik
 • Pagbasa ng Grap
 • Pagbasa ng Talahanayan

Ang konsepto ng Pantayong Pananaw ay magpakilala ng mula sa Pilipino at para sa Pilipino o maka-Filipino at maka-Pilipinong pamumuhay. Ito ay nagmula sa salitang______.

 • panghalip na sila
 • pagtayo sa pagkakaupo
 • panghalip na ikaw at ako
 • panghalip na tayo

Bilang paghahanda sa nalalapit na oral defense ng kanyang tesis ginagawa ni Edwin ang pagtitimbang ng mga konsepto sa isip . Ang ginagawa ni Edwin ay intrapersonal na komunikasyon sa uring_____________.

 • pansarili
 • dyad
 • komunikasyon sa pangkat
 • pangmadlang komunikasyon

Pagsasalita at pagsulat ang ginamit na komunikasyon ni Fem sa kanyang kausap. Ang ganitong berbal na komunikasyon ay tinatawag na_______.

 • produktibo
 • intensyonal
 • hindi sinasadya
 • reseptibo

Magsasagawa ng eksperimento ang grupo nina Aldrin. Ang mga dapat isaalang-alang na pang-eksperimnental ay_____________.

 • lahat ng nabanggit
 • Ang salik ay dapat na tiyak at tukoy
 • Piliin ang pinakamahusay na teknik na maaaring gamitin.
 • Magkaroon ng sapat at tamang kontrol sa lahat ng salik

Nabasa mo ang mga salitang maganda, mahinhin, masipag at puno ng pag-asa sa paglalarawan ng isang dalagang Pilipina. Ang mga panandang salitang ginamit ay nasa uri ng tekstong________.

 • persuasive
 • argumentatibo
 • procedural
 • deskriptibo

Kung ikaw ay magsusulat ng tesis mas angkop gamitin ang mahina ang ulo/ bobo kaysa academically challenge dahil mas madali itong maunawaan.

 • True
 • False

Kinikilala ng communicator ang pagtingin sa mundo, sistema ng paniniwala, halagahan at kaugalian at institusyong panlipunan na kabilang sa proseso ng komunikasyon. Ang tinutukoy ay proseso ng_______.

 • persepsyon
 • berbal
 • di- berbal
 • kultural

Sa pagsusuri, kapag nakatuon sa mga detalyeng hindi hayagang sinasabi ng teksto kailangang basahin ang__________.

 • sub-text
 • kontekstuwal
 • intertekstuwal
 • tekstuwal

Para mapadali ang pananaliksik, sinabi ni Leonardo sa kagrupo na dayain ang ilan sa mga impormasyon subalit sinalungat siya ng lahat. Ang katangian ng mahusay na mananaliksik na ipinakita ng mga sumalungat kay Leonardo ay__________.

 • mapamaraan
 • mapanlikha
 • matipid
 • matapat

Kailangang makuha ni Sam sa kanyang binabasa ang mga sagot sa nalalapit nilang pagsusulit. May 10 minuto na lamang na natitira. Ang uri ng pagbasa sa ganitong sitwasyon ay_____________.

 • masusi o scanning
 • malakas na pagbasa
 • tahimik na pagbasa
 • pahapyaw o skimming

Upang magsilbing ebidensya sakaling may umangkin sa gawa ng isang manunulat ito ay nararapat iparehistro sa__________.

 • National Bureu of Investigation
 • National Library of the Philippines
 • National Telecommunications Company
 • National Police Commission

Ang Pilipinas ay napailalim sa kamay ng mga Kastila sa loob ng 333 taon dahilan upang maimpluwensyahan nito ang kultura ng bansa. Ang tekstong nangibabaw sa binasa ay__________.

 • paglalahad
 • pagsasalaysay
 • pangangatwiran
 • paglalarawan

Ang lahat ng parte ng isang tekstong akademiko ay dapat na sumusuporta sa iisang “thesis statement’’ lamang at pangunahing layunin nito ang mang-aliw

 • True
 • False

4Kasangkapan ng tao ang wika sa kanyang kapwa upang magamit sa ___.

 • pagtuklas ng bagong datos at impormasyon
 • masusing pagsisiyasat at pagsusuri ng ideya
 • pagbibigay ng bagong interpretasyon sa lumang ideya
 • pakikipagtalastasan at pagkakaunawaan

Pinaghahandaan ni Joana ang nalalapit niyang pag-uulat sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga impormasyon kung saan gumagamit siya ng higit na konsentrasyon. Ang uri ng pagbasa na ginagamit ni Joana ay____________.

 • pahapyaw o skimming
 • tahimik na pagbasa
 • masusi o scanning
 • malakas na pagbasa

Alin sa sumusunod na kahalagahan ng pananaliksik ang nagpapakita na matutulungan ng gawaing ito ang mga mag-aaral?

 • Pinabubuti ng pananaliksik ang uri ng pagtuturo
 • Nagbibigay-kasiyahan ang pananaliksik sa pangangailangan ng tao
 • Isinasaayos ng pananaliksik ang mga gawain o ginagawa ng mga mag-aaral
 • Binabago nito ang uri ng pamumuhay

Di berbal naman ang komunikasyon kung ang paghahatid ng mensahe ay walang paggamit ng wika

 • True
 • False

Hinahanap ni Gabby ang mahahalagang impormasyon sa isang tiyak na paksa sa pamamagitan ng paggamit ng makaagham na kagamitan. Ang tawag sa gawain ni Gabby ay_____________.

 • Pananaliksik
 • Pangangatwiran
 • Pagbasa
 • Pagtatala

Kung ang binasang teksto ay informative ang pandang salita/parirala na angkop gamitin ay___________.

 • Sa simula…
 • Sa aking opinyon…
 • Pangalawa…
 • Ayon sa pag-aaral na isinagawa…

Sa Baguio ay kinuhanan din ni Gabby ng kamera ang mga magagandang tanawin. Idinikit niya ang mga larawan sa diary at dito ay inilarawan niya ang mga sikat na tanawin sa lugar. Ang ginamit niyang teksto sa pagsulat ay________.

 • deskriptibo
 • procedural
 • persuasive
 • argumentatibo

Kung ang mananaliksik ay marunong magsuri sa mga kakailanganing impormasyon para mapunta sa tamang batis siya ay nagtataglay ng kasanayan sa pagtatala.

 • True
 • False

Iniisa-isa at sinusuri muna ni Casey ang mga kakailanganing impormasyon upang makasiguro siya na tama ang mapupuntahang batis. Si Casey ay nagpamalas ng kasanayan sa/na__________.

 • pagrebyu ng mga batis ng impormasyon
 • wastong gamit ng internet
 • pagpili ng batis ng impormasyon
 • magdebrief

Ani Chodorow (1978), pinaliliwanag ng psychoanalytic theory na ang masculinity ay isang mekanismong nagdedepensa at pormasyong nagbabalanse ng pagkalalaki ng isang indibidwal. Ang tanong na ginamit sa bahaging ito ng pagsusuri ay_________.

 • Sino ang bumuo?
 • Kailan ito nabuo?
 • Para kanino ito?
 • Paano ito sinabi?

Guro sa Physics si Pablo. Gumawa siya ng pananaliksik kaugnay sa kanyang asignatura. Paraang eksperimental ang pamamaraan ng pananaliksik na dapat niyang gamitin.

 • True
 • False

Uri ng wika na natutunan sa pangangailangan dahil sa likha ng iba’t ibang larangan gaya ng sa matematika at siyensya.

 • artipisyal
 • likas
 • metalinggwal
 • saywika

Nagpost din si Gabby sa facebook para hikayatin ang mga kaibigan na pasyalan ang Baguio dahil marami itong magagandang pasyalan. Ang tekstong ginamit niya ay________.

 • ekspositori
 • persuasive
 • deskriptibo
 • informative

Magkaugnay na sinuri ang isang tula at awit. Ang ganitong klase ng pagsusuri ay tinatawag na tekstuwal.

 • True
 • False

Pinagsasaluhan sa terminong ito ang interaksyon ng iba’t ibang kultura sa pamamagitan ng iba-iba ring anyo ng ugnayan.

 • Interethnic communication
 • intercultural na komunikasyon.
 • Intracultural communication
 • International communication

Ang pagrebisa ay nakatuon sa layuning mapabuti ang tekstong isinusulat at may pagsaalang –alang sa naging proseso ng aktuwal na pagsulat.

 • True
 • False

Taguri sa wikang ginagamit ng mga etnolinggwistikong grupo ng bawat bansa.

 • idyolek
 • dayalekto
 • lalawiganin
 • register

Magsisimula ang pagpapakalat ng kultura ng pananaliksik mula sa kapaligiran tungong paaralan hanggang sa muling pagbalik sa kapaligiran.

 • True
 • False

Ang metacognitive na estratehiya ay higit pa sa kasanayang pampag-iisip. Ito ay nagbibigay-daan sa bawat indibidwal na alamin, tingnan at pag-aaralan ang sariling proseso ng pag-iisip.

 • True
 • False

Hindi na pinapasok ni Prof. Alcantara ang kanyang klase para makadalo ang mga ito sa proseso ng panel discussion. Ang panel discussion ay mauuri bilang___________.

 • komunikasyon sa pangkat
 • pampublikong komunikasyon
 • pangmasang kominikasyon
 • dyad

Ang mga artikulong galing sa aklat, ensayklopedya, at almanac ay halimbawa ng mga sangguniang________________.

 • pansuportang batis
 • pangunahing batis
 • sekondaryang batis
 • batis ng sanggunian

Sa pagkuha ng mga datos ay tinitingnang mabuti ni Fely ang kaangkupan nito sa kanilang isinasagawang pag-aaral. Ang katangiang ipinakita ni Fely ay___________.

 • mapanuri
 • mabisa
 • may kakayahan
 • makaagham

Ang action research ay may kinalaman sa pananaliksik na nangangailangan ng kagyat na pagpapasya o desisyon at ito ay ginagamitan ng makaagham na pamamaraan bilang pagtugon sa dagliang pagbabago sa kasalukuyang kalagayan.

 • True
 • False

Sa pag-eedit ni Richard ng kanilang tesis napansin niyang ginamit ang salitang Kastilang perjuicio .Ang tamang baybay na dapat niyang ipalit ay___________.

 • perhuwisyo
 • perhowisyo
 • pirhuwisyo
 • perhowesyo

Ang pananaliksik ni Gab ay nakapokus sa kasaysayan ng Mandaluyong. Ang paraan/dulog na dapat niyang gamitin ay________.

 • Pamasid na Pag-aaral
 • Historikal na Paraan
 • Paraang Eksperimental
 • Palarawang Paraan

Masyadong maikli ang panahon para sa preparasyon ng mga guro. Kaya ba ng limang araw na pagsasanay na ibigay ang karampatang kaalaman sa pagtuturo… Ang anyo ng pagsulat ayon sa layunin na ipinakita ng binasa ay__________.

 • pagpapaliwanag
 • pangangatwiran
 • paglalahad
 • paglalarawan

Binabasa ang sub-text kapag nakatuon sa mga detalyeng hindi hayagang sinasabi ng teksto.

 • True
 • False

Matapos basahin ni Cora ang maikling kuwento sa klase ay nagpaliwanag siya ng kanyang pananaw na salungat sa paniniwala ng tauhan sa binasa. Ang antas ng pagbasa na kanyang ipinakita ay________.

 • pagbasa sa salita (THIS IS CORRECT IN PEXAM)
 • pagbasa sa pagitan ng mga salita
 • pagbasa sa karakter at pagpapahalaga
 • pagbasa higit sa mga salita

Nagbigay ng suhestyon ang kagrupo ni Pearl na eksperimental na pananaliksik ang ginagawa nilang tesis kaya upang katawanin ang mga Malaya at di malayang baryabol ang dayagram na angkop nilang gamitin ay_______.

 • sanhi at bunga
 • ugnayan
 • opinyo at katotohanan
 • Input-Process-Output

Ang pananaliksik ni Andrew ay binibigyang diin ang kondisyong (lipunan at kasaysayan) namamayani sa teksto. Ang pagsusuring gagamitin ni Andrew ay__________.

 • intertekstuwal
 • tekstuwal
 • subteksto
 • kontekstuwal

Maituturing na berbal at di berbal ang komunikasyon ayon sa medyom na ginagamit sa paghahatid ng kaalaman, mensahe o damdamin.

 • True
 • False

Sa layong isaalang-alang ang damdamin at kalagayan ng pag-iisip ng kaharap, pinipili sa Japan na maging hindi tuwiran sa pagpapahayag

 • True
 • False

Inilahad ni Pearl ang mga suliranin sa bahaging paglalahad ng suliranin na nais saliksikin. Isinulat niya ito sa paraang__________.

 • pasalaysay
 • patanong
 • pabuod
 • padamdam

Ang malakihang paggastos para sa ikapagtatagumpay ng pananaliksik ay isang katangian ng mananaliksik.

 • True
 • False

Pagkilala sa oras bilang hindi gaanong konkretong elemento, nagbabago at nagtatagal (kulturang P-time/polychronic) at kaisipang kahapon, ngayon at bukas sa mga sitwasyong cultural ay halimbawa ng_______.

 • pampaningin
 • biswal
 • espasyo
 • panahon

Ang pagtitimbang ng mga konsepto sa isip ang binigyang pansin ni Cess para mapaghandaan ang nalalapit niyang oral defense . Ang ginagawa ni Cess ay intrapersonal na komunikasyon sa uring___________.

 • pansarili
 • pangmadlang komunikasyon
 • komunikasyon sa pangkat
 • dyad

Kapuwa isinilang ang dalawang nobela noong panahon ng pananakop ng mga Kastila at pagbalikwas ng mga Pilipino (1886 at 1891) sa mga mananakop. Ang tanong na ginamit sa bahaging ito ng pagsusuri ay_________.

 • Sino ang bumuo?
 • Paano ito sinabi?
 • Para kanino ito?
 • Kailan ito nabuo?

Napili si Juan para magsulat sa pahayagan ng kanilang paaralan. Dahil dito mga babasahin may kinalaman sa pamamahayag ang kanyang binabasa araw-araw. Kung pagbabatayan ang pangyayari, isinaalang-alang ni Juan ang kontekstong__________.

 • mental
 • linggwistiko
 • pisikal
 • sosyal

Ang pananaliksik ay isinapraktika kung ang layon ay makabuo ng teorya na maaaring tumugon sa suliraning tinutuklas.

 • True
 • False

Upang mas mapalalim ang talakayan pinag-uugnay ni Gng Garcia ang tekstong tinatalakay sa iba pang anyo ng teksto. Ang pagsusuring ipinagagawa niya ay________.

 • kontekstuwal
 • intertekstuwal
 • tekstuwal

Nag-interbyu si Kaye kay G. Edgar Garcia noong Marso 1, 2011. Sa kanyang talasanggunian ang tamang pormat ng pagsulat ay__________.

 • Garcia, E.(2011, Marso 1). Personal na panayam.
 • (2011, Marso 1). Garcia, E. Personal na panayam.
 • Edgar G.(Marso 1, 2011). Personal na Panayam.
 • Personal na Panayam.Garcia, E. (2011, Marso 1).

Wasto ang gamit ng internet kung hindi lamang basta naggu-google ang mananaliksik kundi sinisiguro niyang lehitimo at makatotohanan ang impormasyon.

 • True
 • False

Ginamit din ni Joan ang mahahalagang direktang sipi ng mga konsepto basta kasama ang pinaghanguan. Sa pagkilala ng mga sanggunian ang angkop niyang gamitin ay_________.

 • American Physiological Association
 • American Psychiatric Association
 • American Physician Association
 • American Psychological Association

Magkakaroon ng Reading Program ang paaralan, napansin ng guro na matapos magbasa ng mga mag-aaral ang kaya lamang nilang sagutin ay mga tanong na ginagamitan ng ano, saan at sino. Ang antas ng pag-iisip sa pagbasa ng mga mag-aaral ay_________.

 • pagsusuri
 • pag-aalala
 • pagbuo
 • pagmamarka

Di-berbal ang sistema ng paggamit ng wika sa komunikasyon kung ang bahaging berbal ay napakikinggan tulad ng mga ponemang suprasegmental.

 • True
 • False

Magsusulat ang klase ng isang debate pagkatapos, susuriin nila kung anong uri ito ng teksto. Ang angkop na sagot sa uri ng teksto ay________.

 • argumentative
 • informative
 • procedural
 • persuasive

Ang pamamaraang pananaliksik na eksperimental ay gumagamit ng makaagham na pamaraan kung saan ay inilalarawan kung ano ang hinahanap.

 • True
 • False

Kung ang layunin naman ng mambabasa ay makapagbahagi ng impormasyon o di kaya ay makapagbigay-aliw sa harap ng tagapakinig, ito ay tinatawag na malakas na pagbasa.

 • True
 • False

Nakikipag-usap si Bong gamit ang komunikasyon ng paghahatid ng mensahe na walang ginagamit na wika. Ang uri ng komunikasyong ginamit niya ay_______.

 • mala berbal
 • berbal
 • ekstra-berbal
 • di berbal

Sinusuri ni Obet kung ang imormasyon ay nanggaling sa primarya o sekondaryang batis. Nalalaman niya na ang mga halimbawa ng sekondaryang batis ay maaaring kunin sa____________.

 • ensayklopedya
 • aklat
 • lahat nang nabanggit
 • diksyunaryo

Ang S sa SQ3R ay nangangahulugang Sequence.

 • True
 • False

Ang proseso ng pakikinig ay dumaraan sa mga hakbang na pag-unawa, atensyon, pagdinig.

 • True
 • False

Ang pananaliksik ay isang payak at mapamaraang paghahanap ng isang makabuluhan at mahalagang impormasyon hinggil sa isang tiyak na paksa o suliranin sa pamamagitan ng paggamit ng mga makaagham na kagamitan.

 • True
 • False

Ang paghahambing ng mga ideya (iskema ng mambabasa at pananaw ng manunulat), pagtukoy sa sanhi at bunga, pagpapaliwanag sa motibo ng mga aksyon ay halimbawa ng antas-pagsusuri

 • True
 • False

Ang bahagi ng artikulo XIV, seksyon 3 ng Konstitusyon ng 1987 na nagpapahalaga sa gamit ng pananaliksik sa mga akademikong Institusyon ay_________.

 • hubugin ang katangiang moral at personal na disiplina
 • pagpapahalaga sa papel ng mga pambansang bayani sa makasaysayang pag-unlad ng bansa
 • hikayatin ang kritikal at malikhaing pag-iisip,palawakin ang siyentipiko at teknikal na kaalaman
 • itaguyod ang pagmamahal sa sangkatauhan

Sa pananaliksik ay isinasaalang-alang ni Rey ang paggalang sa iba’t ibang relihiyon . Ang katangian ng mahusay na mananaliksik na ipinakita sa sitwasyong ito ay__________.

 • matapat
 • matipid
 • nakikilahok
 • maka-Diyos

Naging pokus ni Allan sa kanyang pagbabasa ang tanungin ang sarili kung patungkol saan ang tekstong babasahin. Sa tulong ng SQ3R ang ginamit ni Allan ay____________.

 • Recite
 • Survey
 • Review
 • Question

Nakilahok ang lahat ng mga taga Barangay Puting Buhangin pananaliksik na may kinalaman sa kung paano maiiwasan ang pagdumi ng kanilang kapaligiran. Ang katangian ng aksyon riserts sa pangyayaring ito ay____________.

 • political involvement
 • people-oriented
 • community involvement
 • big crowd

Pagtawa ang naging reaksyon ng isa sa mga panel matapos magpaliwanag ni Aaron. Ang pagtawa ay di berbal na komunikasyon sa uring________.

 • panlarawan
 • pandamdamin
 • panghiwalay
 • pangsanib

Sa pagbabasa ni Zayra ay ini-isa-isa at iniiskan niya ang kabuuan ng aklat upang malaman kung ito ay maaari niyang gamitin. Gamit ang SQ3R ang ginagawa ni Zayra ay ____________.

 • Survey
 • Read
 • Review
 • Question

Vinice: Dinalhan kita ng meryendang niluto ni mama. Shane: Salamat Vinice, kahit sa mga problema ko ay lagi kang nandyan. Mahihinuha sa binasang diyalogo na magkaibigan ang nag-uusap at ito ay nagpapakita ng kontekstong _______.

 • sosyal
 • pisikal
 • emosyonal
 • linggwistik

Para masunod ang tamang pagbibigay halaga sa aklat o anumang sangguniang ginamit sa pananaliksik nararapat na__________.

 • ilagay ang sariling pangalan (THIS IS CORRECT IN PEXAM)
 • palitan ng pangalan ng ibang awtor na mas kilala
 • hayaang walang nakalagay na sanggunian
 • sundin ang etika at responsibilidad sa pananaliksik

Iginagalang ni Clark ang sinumang kapuwa kahit iba-iba ng kultura. Kinikilala niya ang tinatawag na cultural differences. Ang tawag sa mga katulad ni Edna ay_________.

 • acrossculturalist
 • interculturalist
 • semiculturalist
 • multiculturalist

Ang SQ3R ay nangangahulugang Survey, Question, Read,Recall at Review.

 • True
 • False

Nang mag-edit si Nicole ng kanilang tesis nabasa niya ang salitang jues upang maging tama ang susundin niyang tamang pagsulat ay______.

 • howes
 • huwes
 • juwes
 • juwis

Tinitiyak ni Kimberly na ang mga impormasyong gagamitin ay may konsksiyon sa kanyang isinasagawang pananaliksik. Si Kimberly ay may kasanayan sa___________.

 • magtala
 • kumonek
 • wastong gamit ng internet
 • magdebrief

7Habang nagsasaliksik ang grupo sinabihan sila ng kanilang lider na dayain na lamang ang ilan sa mga impormasyong kanilang isusulat ngunit sinalungat ito ni Sanaya. Ang katangian ng mahusay na mananaliksik na ipinakita ni Sanaya ay__________.

 • matapat
 • mapanlikha
 • mapamaraan
 • matipid

Hindi nakalilimutan ni Arlene ang paggalang sa kapuwa na kabilang sa iba-ibang kultura. Ang tawag sa mga katulad ni Arlene ay________.

 • interculturalist
 • multiculturalist
 • culturalist

Sa paggamit ng google ay kinikilala ang fakenews at tinitiyak ni Grazelle na firsthand at lehitimo ang mg aimpormasyon. Ang katangian ni Grazelle ay nagppakita ng kasanayang____________.

 • magdebrief
 • magtala
 • pagpili ng impormasyon
 • wastong gamit ng internet

Plagiarism ang pagkopya ng gawa, ideya, o salita ng walang permiso, pahintulot o pagkilala sa orihinal na awtor.

 • True
 • False

Ang sumusunod ay kahalagahan ng wika MALIBAN sa ____________.

 • sumasalamin ito sa kultura at panahong kanyang kinabibilangan
 • paraan upang maipahayag ang damdamin at kaisipan ng tao
 • mas pinayayaman ang mayamang bansa
 • instumento sa pakikipagtalastasan o komunikasyon

Ayon sa aklat na Teaching Reading ang lahat ay teorya sa proseso ng pagbasa MALIBAN sa_________.

 • top-down
 • interactive
 • bottom-up
 • upside-down

Dapat ibukod/ihiwalay nang maingat upang maiwasan ang kalituhan ang isa sa dapat isaalang-alang na pang-eksperimental.

 • True
 • False

Kapag ang tagatanggap ng mensahe ay may pagkakamali sa pagkilala ng kultura ng tagapaghatid ito ay magtutulay sa hindi angkop na pagtukoy ng mensahe.Ang tawag sa ganitong pangyayari ay________.

 • cultural differences
 • cultural system
 • cultural ignorant
 • cultural identity

Marami nang natuklasana ng mga paham sa pananaliksik hinggil sa pagpapabuti ng aning palay, gulay at mga isda. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pananaliksik na____________

 • nakatutulong sa masaganang ani at pagluluwas sa ibayong dagat
 • ang pananaliksik ay may malalim na aspetong sikolohikal
 • nagbibigay-kasiyahan ang pananaliksik sa pangangailangan ng tao.
 • isinasaayos ng pananaliksik ang mga gawain o ginagawa ng mga mag-aaral

Hindi lamang basta naggu-google si Eddie dahil tinitiyak niya kung ang kanyang mga nakuhang impormasyon ay lehitimo at makatotohanan. Ang ginagawa ni Eddie ay nagpapakita ng kasanayan sa__________.

 • wastong gamit ng internet
 • pagde-debrief
 • pagpili ng batis ng impormasyon
 • pagtatala

Kontekstuwal ang pagsusuri kung ang Binibigyangyang diin ay ang kondisyong (lipunan at kasaysayan) namamayani sa teksto.

 • True
 • False

Ito ang malinaw na larawan ng paradigm shift sa kalakarang komunikasyon at teknolohiya-mula napag-iisa tungo sa nag-iisa.

 • True
 • False

Para epektibong makapagsuri ay gumagamit si Ador ng mga tanong. Ang mga tanong na maaaring gamitin ni Ador ay___________.

 • lahat nang nabanggit
 • Ano ang sinasabi ng teksto?
 • Paano ito sinabi?
 • Kailan ito nabuo?

Sa kasanayang ,magde-brief maaaring lagyang ng bilang ayon sa tamang pagkakasunod-sunod at maaaring itago na lang ang mga impormasyong hindi kakailanganin.

 • True
 • False

Naalala ni Mary ang pangunahing ideyang nais ihatid ng may-akda – ang mga detalye, element at bahagi ng material na nabasa. Ang antas ng pagsusuri na ipinakita ni Mary ay__________.

 • pagbasa sa karakter at pagpapahalaga/reading with the character
 • pagbasa sa pagitan ng mga salita/reading between the lines
 • pagbasa sa salita/reading the lines
 • pagbasa higit sa mga salita/ reading beyond the lines

Gumagawa ng tesis si Arnold kaya bilang mananaliksik inihahanda niya ang kanyang mga mambabasa. Ang bahaging isusulat ni Arnold ay_________.

 • Teyoritikal na Batayan
 • Konseptwal na Batayan
 • Panimula
 • Paradaym ng Pag-aaral

Ang kolokyal na mga salita at parirala ay mas nararapat gamitin sa mga sulating pormal at pananaliksik.

 • True
 • False

Sa kasanayan sa pagpapakahulugan ang konotasyon/ konotatibo ay literal na pagpapakahulugan.

 • True
 • False

Kapag nanaliksik ni Cherry tinitiyak niya na maayos ang mga impormasyong makukuha sa internet para sa paglalahad ng kanyang pag-aaral kaya sinusunod niya ang advocy na____________.

 • Cybercrime Prevention Month
 • Think Before You Click.
 • Think Twice
 • Parental Guidance is Advised

Ang kasanayan sa pagpili ng batis ng impormasyon ay kailangan upang mapunta sa tamang batis.

 • True
 • False

Ang sistema ng paggamit ng wika sa pakikipagtalastasan ay maituturing na berbal (linguistics), ekstra-berbal at di-berbal.

 • True
 • False

Inihahanda muna ni Val ang kanyang mga mambabasa sa kanyang isinusulat na tesis. Ang bahaging isusulat ni Val ay_________.

 • Teyoritikal na Batayan
 • Paradaym ng Pag-aaral
 • Konseptwal na Batayan
 • Panimula

Nauunawaan ng mga guro ang pag-uugali o asal ng mga mag-aaral gayundin ang kanilang suliranin at mga pangangailangan sa buhay. Ipinakita ng sitwasyong ito ang kahalagahan ng pananaliksik na____________.

 • nagbibigay-kasiyahan ang pananaliksik sa pangangailangan ng tao.
 • binabago nito ang uri ng pamumuhay
 • isinasaayos ng pananaliksik ang mga gawain o ginagawa ng mga mag-aaral
 • pinabubuti ng pananaliksik ang uri ng pagtuturo

Kapag nailalahad nang payak ang orihinal na materyales na nabasa ang isang tao ay may kasanayan sa paglalagom at pagpaparapreys.

 • True
 • False

Hindi na nangangailangan ng pagsusuri kung ang mga impormasyon ay nakuha sa sa internet.

 • True
 • False

Ang isang mananaliksik na nakapagsusuri kung fakenews o tama ang impormasyong kanyang ginu-google ay nagpapakita ng kasanayan sa pagde-debrief.

 • True
 • False

Ang mga taong ito ay kilala na ang matagal na pagtingin sa kausap ay kawalan ng respeto. Sila rin ay may kahandaan sa matagalang pag-uusap.

 • African
 • Hapon
 • Koreano
 • Amerikano

Naisasakatuparan ni Jane ang talastasan (print, radio, telebisyon at new media) sa tulong ng liham, tala ng bilang ng telepono ng mga mamamahayag, panayam, pulong sa editorial board, at iba pa. Ang ugnayang ipinakita ng pangyayari ay_________.

 • ugnayang pang-media
 • ugnayan sa Trabaho
 • ugnayan sa mga Organisasyon at Kalakalan
 • ugnayan sa pamahalaan

Nag –interbyu si Harold para sa kanyang tesis. Bilang pagkilala sa kinapanayam ang tamang pormat ng sanggunian ay______.

 • Sanchez, K. (2013, Enero 7). Personal na panayam
 • Lopez, M.(20120. Filipino sa baitang 11. Mandaluyong City: National Book Inc.
 • Villar, L. at Padilla, K. (2010). Filipino para sa Pilipino. Manila:Dex Bookstore.
 • Diaz, K. (2010, Enero 19). Ang mga wika sa Pilinas. Nakuha noong Pebrero, 22, 2012, sa http://www.filipino/wika/sa_pilipinas/glcten.edu.

Ang isang mananaliksik na hindi kumilala sa awtor ng sangguniang kanyang pinagkunan ay maaaring makasuhan ng plagiarism. Ang etika ng pananaliksik na tinutukoy nito ay_________.

 • Iwasan ang negatibong personal na obserbasyon (THIS IS CORRECT IN PEXAM)
 • Huwag mag short cut
 • Iwasan ang makasisirang puri sa taong iniinterbyu
 • Kilalanin mo ang ginamit mong ideya

Ang gawain ng mga mag-aaral ay pagtatalumpati sa harapan ng klase. Ang pagbasa na kanilang gagamitin ay nasa uring__________.

 • malakas na pagbasa
 • tahimik na pagbasa
 • masusi o scanning
 • pahapyaw o skimming

Magsisimula na ang panel discussion ng mga mag-aaral. Ang panel discussion ay nasa uri ng komunikasyong________.

 • pangmasa
 • pansarili
 • dyad
 • pampubliko

Sa bahaging depinasyon ng termino, ilalahad ang mga termino at katapat na paglilinaw sa mga depinisyon. Bibigyang-kahulugan ang mga termino sa paraang operasyonal

 • True
 • False

Sa binabasa ni Lorna ay may mga detalyeng hindi hayagang sinasabi sa teksto. Ang kailangang gawin ni Lorna ay basahin ang ____________.

 • subtext
 • kontekstuwal
 • intertekstuwal
 • tekstuwal

Alin sa sumusunod ang tumutukoy sa kahalagahan ng wika?

 • napasusunod ang mga mamamayang naghihirap
 • nangangailangan ng pagsisiyasat
 • instrumento sa pakikipagtalastasan o komunikasyon
 • iba-iba ang ginagamit na datos

Ang mensahe ay nasa anyong berbal, di berbal at ekstra berbal.

 • True
 • False

Kumakandidato si A para sa nalalapit na eleksyon upang mahikayat na iboto siya ng taong bayan ay kinopya niya ng salita-por-salita ang sinabi ng isang sikat na lider nang hindi kinilala ang nagpahayag. Nilabag ni A ang uri ng plagiarism na___________.

 • accidental plagiarism
 • art plagiarism
 • direct plagiarism
 • copyright plagiarism

Ang grupo nina Maja ay nagdidiskusyon, nagsusunod-sunod ng impormasyon at nagtatago ng impormasyong hindi kailangan sa kanilang pananaliksik. Ang katangiang ipinakita ng grupo ni Maja ay kasanayan sa/na______________.

 • magdebrief
 • wastong gamit ng internet
 • pagrebyu ng mga batis ng impormasyon
 • kumonek

Ang sumusunod ay dapat taglayin ng isang akademikong pagsulat MALIBAN sa________.

 • pormal
 • kumplikado
 • obhektibo
 • subhektibo

Ang sanaysay na isinusulat ni Karylle ay may malayang pagtalakay sa paksa at parang nakikipag-usap lamang. Ang ginamit niyang uri ng pagsulat ay_____________.

 • Di-Pormal
 • Pormal
 • Tradisyunal
 • Malaya

Informative ang teksto kung ang tinatalakay ay tamang pagkakasunod-sunod sa pakikipag-usap gamit ang telepono

 • True
 • False

Kapag ang layon ng mambabasa ay kumalap ng komprehensibong detalye sa sinasaliksik, ang pagbasa ay nasa uring pahapyaw o skimming.

 • True
 • False

Ayon sa dayagram na hakbangin ng aksyon riserts ang pinakahuling hakbang ay pagsasagawa ng pananaliksik.

 • True
 • False

Ang gawaing pananaliksik ay may layong maitama ang mga kamalian sa pagbaybay at gramatika at may pagsasaalang-alang sa sulatin bilang product

 • True
 • False

“Dumating ang may-ari ng litsunan, sa ayos niya’y mukhang siya pa ang dapat tuhugin ng kawayan at ihawin sa nagbabagang uling.Bilog na bilog ang kanyang katawan. Wala na siyang leeg. Ang bahaging ito ay halimbawa ng pangangatwiran.

 • True
 • False

Nalalaman ni Ariel ang tamang paggamit ng mga salitang denotatibo at konotatibo gayon din ang tamang gamit ng mga salita. Ang ipinakita ni Ariel ay kasanayan sa ____________.

 • pagbasa ng grap
 • pagbasa ng talahanayan
 • pagpapakahulugan
 • pagbasa ng flow chart

Tinitiyak ni Yeng sa kanyang pananaliksik na ang kanyang mga materyales/sangguniang ginagamit ay kanyang kinikilala. Ang katangian ng pananaliksik na lumutang ay_____________.

 • dokumentado
 • masuri
 • may pamamaraan
 • obhektibo

Longitudinal ang pinakagamiting disenyo na naglalayong tiyakin at pulsuhan ang pananaw at damdamin ng partikular na populasyon o sampol tungkol sa isang phenomena o paksa

 • True
 • False

May kinalaman sa mga babaeng bayani ng Pilipinas ang pananaliksik na napunta sa grupo ni Edelyn .Ang paraan o dulog na nararapat gamitin sa pananaliksik nina Edelyn ay_________.

 • action research
 • palarawan
 • historikal
 • eksperimental

16.Sinusuri ni Alfred kung ano-ano ang mga kakailanganing impormasyon upang mapunta sa tamang batis. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng kasanayan sa___________.

 • pagde-debrief
 • pagtatala
 • pagpili ng batis ng impormasyon
 • wastong gamit ng internet

Berbal ang komunikasyon kapag ginagamitan ng wika. Ito’y maaaring pasalita o pasulat.

 • True
 • False

Binanggit ni Almario (2016), na sa Kontekstong Filipino ang saliksik ay katutubo at sinaunang salita mula sa Vocabulario nina Noceda at Sanlucar. Nangangahulugan ito na hanapin sa lahat ng sulok.

 • True
 • False

Ang sumusunod ay mga katangian ng kasanayang pagbasa SQ3R MALIBAN sa_____________.

 • Nakatutulong sa paglikha ng balangkas sa kaisipan ng mambabasa.
 • Nakapagpapalawak ng talasalitaan ng mambabasa.
 • Kagamit-gamit sa pagkuha ng impormasyon sa loob ng teksto.
 • Nakatutulong sa pagtatalaga ng layunin sa pagbasa ayon sa hinihingi ng pananaliksik.

Napansin ni Eva na walang koneksyon ang mga batis ng impormasyon na kanyang nakuha kaya naman itinabi na lamang niya ito upang hindi makagulo sa kanyang pag-aaral. Ang ginawa ni Eva ay kasanayan sa__________.

 • pagkonek
 • wastong gamit ng internet
 • pagpili ng batis ng impormasyon
 • pagrebyu ng mga batis ng impormasyon

Kasakuyang nagrerebisa ang magkakamag-aral ng kanilang tesis. Upang epektibong makapagrebisa alin sa sunusunod ang maaaring gamiting gabay na tanong?

 • Naipaliwanag bang mabuti ang paksa?
 • Natukoy ba ang mga pamaksang pangungusap sa bawat talata?
 • Lahat nang nabanggit
 • Natukoy ba ang paksa?

Ang unang hakbang sa mabisang pagsulat ay “pagsulat ayon sa balangkas”.

 • True
 • False

Ito ay masistemang balangkas ng sinasalitang tunog na pinipili at isinasaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ng mga tao sa pakikipagtalastasan.

 • pagsasalita
 • pagbasa
 • panonood
 • pagsulat

Pinanatili ni MJ na wala siyang pagkiling asa kabuoan ng kanyang saliksik. Ang ipinakita ni MJ ay pagiging_______________.

 • subhektibo
 • mapanuri
 • obhektibo
 • maparaan

Sa pakikipag-appointment sa bansang Pilipinas at Malaysia hindi na kailangan ang liham sa pagpapakilala ng kredibilidad.

 • True
 • False

Upang maipakita ni Beth ang proseso sa pagsasakatuparan ng isang gawain sa kanyang isinagawang pananaliksik ay gumamit siya ng dayagram na _________.

 • sanhi at bunga
 • Hipotesis at mga Baryabol
 • Venn diagram
 • Dayagram ng Input-Process-Output

Ipinapaliwanag ni Vina ang kanilang mga sagot kung bakit iyon ang naging resulta ng kanilang pananaliksik. Ang pakikipagtalastasang ipinakita ng pangyayari ay ___________.

 • berbal
 • ekstra-berbal
 • di-berbal
 • berbal na berbal

Ang sumusunod ay mga kahulugan ng pagbasa MALIBAN sa____________.

 • Pangunahing kasangkapan sa pansariling lakbayin tungo sa paghanap ng kaalaman at katotohanan.
 • Aktibong proseso ng pagbibigay-kahulugan sa mga nasusulat na simbolo/titik o teksto sa tulong ng kabatirang taglay ng mambabasa
 • Masusing pagsisiyasat at pagsusuri sa mga ideya, konsepto, bagay, tao, isyu at iba pang ibig bigyang linaw.
 • Pagbibigay ng kahulugan sa halip na pagkuha ng kahulugan sa nasusulat na teksto.

Piniling basahin ni JC ang editorial na may nauna/nakaimbak na siyang kaalaman para madaling masagutan ang kanyang takdang-aralin. Ang teorya sa proseso sa pagbasang ginamit ni JC ay________.

 • bottom-up (THIS IS CORRECT IN PEXAM)
 • interactive
 • top-left
 • top-down

Kapuwa isinilang ang dalawang nobela noong panahon ng pananakop ng mga Kastila at pagbalikwas ng mga Pilipino (1886 at 1891) sa mga mananakop. Ang tanong na ginamit sa bahaging ito ng pagsusuri kung pagbabatayan ang bahaging sinalungguhitan ay_________.

 • Kailan ito nabuo?
 • Sino ang bumuo?
 • Para kanino ito?
 • Paano ito sinabi?

Kahit ayaw ni Charlene ang lumabas na resulta ng kanilang pag-aaral ay pinili niya pa ring sundin ito. Ang katangiang ipinakita ni Charlene bilang mananliksik ay___________.

 • mapanlikha
 • matipid
 • matapat
 • mapamaraan

Bilang bahagi ng edukasyon sa Pilipinas ang pagturing sa Filipino bilang batis ng talino ay malalim na maipakikita kung gagamitin sa___________.

 • pagpapaliwanag
 • pakikinig
 • panghihikayat
 • pananaliksik

Sinusuri ni Kaye kung fakenews o totoo ang impormasyon, at inaalam ang orihinal na source upangmatiyak ang kawastuhan nito. Si Kaye ay nagtataglay ng kasanayan sa/na_____________.

 • magdebrief
 • pagpili ng batis ng impormasyon
 • magtala
 • wastong gamit ng internet

Pumunta sa Baguio ang pamilya ni Gabby, para hindi makalimutan ang karanasang iyon ay isinalaysay niya sa kanyang diary ang lahat ng pangyayari. Ang tekstong lumutang sa kanyang isinulat ay_______.

 • informative
 • ekspositori
 • naratibo
 • deskriptibo

Uri ng wika na natutuhan ng bata mula pagkabata, naririnig sa loob ng tahanan, o kaya naman ay kinamulatan sa mga magulang

 • likas
 • artipisyal
 • repertwa
 • collage

Isa itong karapatan na kinikilala ng batas na nagbibigay ng kaukulang pagkilala bilang awtor (moral rights) at kaakibat na pinansiyal na karapatan (economic rights) sa mga indibidwal na lumikha ng mga akda.

 • Plagiarism
 • American Psychological Association
 • Copyright
 • Citation

Nagbasa ng maikling kuwento ang klase . Ang pokus ng tanong na kanilang sasagutin ay kung saan ang tuon o pansin ng nilalaman at elementong bumubuo sa maikling kuwento.Ang pagsusuring ipinakita ay __________.

 • kontekstuwal
 • tekstuwal
 • intertekstuwal
 • subteksto

Pagsasalaysay ay tumutukoy sa pagpapaliwanag na nakasentro sapagbibigay-linaw sa mga pangyayari, sanhi at bunga, at magkakaugnay na mga ideya at pagbibigay ng mga halimbawa.

 • True
 • False

Bago pa man matapos ang kanyang pag-aaral isinulat na ni Pearl ang pansamantala at siyentipikong hula niya sa resulta na binubuo . Ang bahagi ng tesis na isinulat niya ay__________.

 • paradaym ng pag-aaral
 • paglalahad ng suliranin
 • hipotesis
 • baryabol

Ano-anong katanungan ang sinasagot nito na magiging kapakinabangan sa kanyang isinasagawang pananaliksik. Kung ito ang iniisip ng isang mananaliksik siya ay nagtataglay ng paggamit ng SQ3R na nakapokus sa______________.

 • Survey
 • Read
 • Question
 • Recall

Personal na in

 • pagmamarka
 • pag-analisa
 • pagrebisa
 • iwasto ni Darwin ang kanyang manuskrito na may pagsasaalang-alang sa teksto bilang mabuting produkto. Ang ginawa ni Darwin ay________. {
 • pag-edit

Kinabahan si Dina habang nagtatanong ang isa sa panel ng kanilang tesis, ginamit niya ang mga salitang ahhh, hmmm.Ang komunikasyong ipinakita ni Dina ay_________.

 • di-berbal
 • berbal na berbal
 • berbal
 • ekstra-berbal

Ang berbal na komunikasyon ay maiuuri bilang pandamdamin, panlarawan at panghiwalay.

 • True
 • False

Isinasaalang-alang ni Vic ang pormalidad at dignidad ng teksto para sa academic audience kaya gumagamit siya ng ___________.

 • pabalbal
 • akademikong katumabas
 • kolokyal na salita
 • lalawiganin

Maagang pumasok ang magkakagrupo dahil ika-7 ng umaga magsisimula ang panel discussion. Ang panel discussion ay mauuri bilang___________.

 • dyad
 • komunikasyon sa pangkat
 • pangmasang kominikasyon
 • pampublikong komunikasyon

Mga kababayan gamitin natin ang wikang Filipino sa ikagagaling at ikauunlad ng bansang Pilipinas . Ang tekstong binasa ay _________.

 • persuasive
 • procedural
 • expository
 • informative

Upang maisagawa ng sinumang manunulat ang makabuo ng isang malinaw at mabisang pagsulat kailangan niyang sundin ang__________.

 • hakbang sa pakikipagtalasatasan
 • hakbang sa paglalahad ng isinulat
 • hakbang sa mabisang paggamit ng teknolohiya
 • hakbang sa pangangatwiran

Pinagagawa si Edwin ng pagsusuring kontekstuwal. Ang kailangan niyang bigyang diin sa pagsusuri ay_____________.

 • lahat nang nabanggit
 • intensyon ng awtor
 • kondisyong namamayani sa teksto
 • nilalaman

Ang sumusunod ay mga uri ng reseptibong pakikipagtalastasan MALIBAN sa________.

 • pagbabasa
 • pakikinig
 • pagsasalita
 • panonood

May pagdududa si Jack sa pinagmulang kasaysayan ng mga tao sa Visayas kaya nagsagawa siya ng pananaliksik. Ang paraan/dulog na dapat gamitin ni Jack ay__________.

 • Palarawang Paraan
 • Aksyon riserts
 • Paraang Eksperimental
 • Historikal/Pakasaysayang Paraan

Kulturang makababae. Sa Japan, Italy, Germany, Mexico at Great Britain, higit ang pagkiling sa kalakasan ng babae at sa mga materyal na simbolo ng tagumpay.

 • True
 • False

Ang kasanayang magtala ay kinakailangan upang hindi madaling makalimot at may agarang mabubuklat na makatutulong sa pagpapabilis ng paghanap ng impormasyon.

 • True
 • False

Ang tekstong deskriptibo ay nakikilala sa layong ilahad ang tiyak na pagkakasunod-sunod ng mga hakbang sa pagsasakatuparan ng anumang gawain o pagkilos.

 • True
 • False

Ang teksto ay ang wika o ideyang itinatawid o pinagpapalitan sa diskurso samantalang ang kahulugang (berbal o di- berbal) kargado ng mga iyon ay ang tinatawag na konteksto.

 • True
 • False

Ang angkop na panandang salita/parirala na dapat gamitin kung persuasive ang teksto ay__________.

 • Ipinahayag ng..
 • Sinabi ni…
 • Bilang pagwawakas…
 • Tayo ang magsisimula ng …

Ang kritikal na pag-iisip ay pagkilala sa opinion at katotohanan, sa pananaw at panig ng sumulat at pagtataya sa kabuoan ng teksto batay sa binuong rubrics o panukatan.

 • True
 • False

Ginagamit ito sa mga tesis sa eksperimental na pananaliksik upang katawanin ang mga Malaya at di malayang baryabol.

 • Dayagram ng Sanhi at Bunga
 • Dayagram ng Input-Process-Output
 • Wala sa mga nabanggit
 • Dayagram ng Ugnayan

Ito ang naglalarawan sa mga kagamitan at pamamaraan ng pananaliksik

 • Tritment ng mga Datos
 • Sarbey
 • Instrumento ng Pananaliksik
 • Respondente

Ang mga tagatanggap ng mensahe na may pagkakamali sa pagkilala ng kultura ng tgapaghatid ay magtutulay sa hindi angkop na pagtukoy ng mensahe ay tinatawag na Cultural ignorant/ confused

 • True
 • False

Nasa baitang 8 nang Junior High School si Kara ngunit ang nakikila lamang niya ay mga simbolo, salita, parirala at pangungusap kaya inilagay siya sa Reading Program ng paaralan. Ang yugto ng pagbasang ipinakita ni Kara ay __________.

 • yugto ng kahandaan (THIS IS CORRECT IN PEXAM)
 • yugto ng mabilis na paglaki
 • yugto ng panimulang pagbabasa
 • yugto ng malawak na pagbasa

Kinuha ni Vilma ang mga kuhang larawan ng kanyang kaibigan na nai-post sa facebook. Isinali niya ang mga larawan sa pambansang paligsahan ng pinakamahusay na kuhang larawan. Ang uri ng plagiarism na nilabag ni Vilma ay________.

 • copyright
 • direct
 • mosaic/accidental
 • art/tracing

Ang isang taong palabasa at palaaral ay madaling magkakaroon ng kasanayan sa pagpili ng paksa ng pananaliksik.

 • True
 • False

Sa kalagitnaan ng paglalahad ni Moira ay nagpakita ng pagpapahinto ang isa sa mga panel gamit ang ang palad na nakalahad sa kausap at makailang ulit na ginagalaw. Ang layunin ng kilos na ito ay___________.

 • pag-uulit
 • pamalit
 • pagpuri
 • pagkontrol ng sitwasyon

Ang lipunan bilang sentro ng lahat ay may malaking impluwensiya sa paraan ng pagkilos, pag-uugali at pakikisalamuha ng tao sa kaniyang kapuwa. Sa tulong ng mass media, partikular ang telibisyon na nagsisilbing tulay sa tao at lipunan ay naihahatid ang mga pangyayaring nagaganap sa ginagalawan nito. Ang bahaging ito ng pagsusuri ay halimbawa ng___________.

 • tekstuwal
 • kontekstuwal
 • subtext
 • intertekstwal

Ang paglalahad ng mga kaugnay na literatura at pag-aaral ay nagsisilbing pundasyon ng saliksik.

 • True
 • False

Inihahanda ni Grace ang sarili bago basahin ang anumang teksto. Kinikilala niyang mabuti ang paksa at kinikilala kung sino ang awtor nito. Sa pagbabasa ay nilalagyan niya ng marka ang mahahalagang impormasyon. Pagkatapos magbasa, pinoproseso niya ang sarili sa bagong ideyang nabuo. Ang sitwasyon ay nagpapatunay na ang pagbasa ay_________.

 • produkto
 • paglaya
 • paglalakbay
 • proseso

Nasa baitang 8 nang Junior High School si Kara ngunit ang nakikila lamang niya ay mga simbolo, salita, parirala at pangungusap kaya inilagay siya sa Reading Program ng paaralan. Kung si Kara ay nasa baitang 8 na ang nararapat na yugto ng kanyang pagbasa ay_________.

 • yugto ng mabilis na paglaki
 • yugto ng malawak na pagbasa
 • yugto ng kahandaan
 • yugto ng panimulang pagbabasa

Nais maipakita ni Marivic ang proseso sa pagsasakatuparan ng isang gawain ng kanyang ginawang pananaliksik. Ang angkop na gamitin niya ay dayagram ng__________.

 • Input-Process-Output
 • ugnayan
 • opinyon at katotohanan
 • sanhi at bunga

Kung ang binibigyang diin ay ang kondisyong (lipunan at kasaysayan) namamayani sa teksto ang pagsusuring gagamitin ay__________.

 • tekstuwal
 • subteksto
 • kontekstuwal
 • intertekstuwal

Dahil palabasa at palaaral si Gardo ay madali siyang nakahanap ng paksang gagamitin sa pag-aaral. Ang ipinakita ni Gardo ay kasanayan sa____________.

 • pagpili ng paksa ng pananaliksik
 • pagbasa ng flow chart
 • pagbasa ng talahanayan
 • pagsasalin

Ang sumusunod ay layunin ng pananaliksik MALIBAN sa____.

 • . tumuklas ng bagong datos at impormasyon
 • magbigay ng bagong interpretasyon sa lumang ideya
 • kumuha ng datos kahit hindi pinayagan
 • maglinaw sa isang pinagtatalunang isyu

Ang sumusunod ay iba’t ibang uri ng pagsulat MALIBAN sa_____________.

 • Teknuikal
 • Estratejik
 • Jornalistik
 • Akademik

Nagsasaliksik sa internet si Joshua sa maaaring maging sagot sa takdang-aralin niya. Ang uri ng pagbasa sa ganitong pangyayari ay____________.

 • malakas na pagbasa
 • tahimik na pagbasa
 • pahapyaw o skimming
 • masusi o scanning

Ayon kay Almario (2016), na sa Kontekstong Filipino ang saliksik ay katutubo at sinaunang salita mula sa Vocabulario nina Noceda at Sanlucar na nangangahulugang________.

 • hanapin sa internet
 • hanapin sa aklat
 • hanapin sa magasin
 • hanapin sa lahat ng sulok

Ang kritikal na pagbasa ay naipakikita kung nasasagot ng nagbasa ang mga tanong na ano, sino, saan, at kalian.

 • True
 • False

Nagsulat ng papel pananaliksik sa Filipino si Karyle. Binuod niya ang mga datos at impormasyong nakalap sa pananaliksik. Ang tawag sa ginawa niya ay__________.

 • rekomendasyon
 • konklusyon
 • kahalagahn ng pag-aaral
 • lagom

Gawain ito ng pagdedesisyon upang makatugon sa mga suliranin sa pagpapaunlad at patuloy na paglinang ng wika

 • Pagpaplanong Pangwika
 • Oryentasyong Pangwika
 • Patakarang Pangwika
 • Opisyal na Wika

Sa pananaliksik ginagamit ang mga kolokyal na salita at parirala.

 • True
 • False

Ang ikatlong panauhan ang ginamit ni Zhamel na mga nominal (pangalan at panghalip)sa pagsulat ng ng introduksyon (at ang kabuuang manuskrito ng saliksik) upang patunayang________.

 • may kinikilingan sa kanyang pananaliksik
 • malinaw ang isinasagawang pananaliksik
 • tama ang isinasagawang pananaliksik
 • walang pagkiling ang kabuoan ng saliksik

Paliko-liko, mabato, maputik at mabaho ang daanang nilalakaran ng mga tao. Madilim at halos walang liwanag na magmumula sa bahay na nasa paligid. Ang tekstong binasa ay_______.

 • pangangatwiran
 • paglalahad
 • pagsasalaysay
 • paglalarawan

Nakatuon ang terminong ito sa mga wikang midyum sa mga tanggapan ng pamahalaan, paaralan at hudisyal.

 • Opisyal na Wika
 • Pagpaplanong Pangwika
 • Pambansang Wika
 • Oryentasyong Pangwika

Pinag-aaralan ni Norma ang mga iskalang ginamit na makikita sa linyang vertical at horizontal gayon din ang kinakatawan ng bawat bar, linya o larawan. Ang ipinakita ni Norma ay kasanayan sa __________.

 • pagbasa ng talahanayan
 • pagbasa ng sulating pananaliksik
 • pagbasa ng grap
 • pagpapakahulugan

Sa pagsulat ng tesis ginamit ni Joan ang ikatlong panauhan ng mga nominal (pangalan at panghalip)sa pagsulat ng ng introduksyon (at ang kabuuang manuskrito ng saliksik) upang patunayang________.

 • malinaw ang isinasagawang pananaliksik
 • may kinikilingan sa kanyang pananaliksik
 • walang pagkiling ang kabuoan ng saliksik
 • tama ang isinasagawang pananaliksik

Gumamit ng teknolohiya si Rod para sa kanilang gagawing tesis, isa sa kanyang kausap ay hindi pumayag magpa-interbyu. Nagalit si Rod at binully nya ito. Ang batas na nalabag ni Rod ay________.

 • plagirism
 • Anti-Child Abuse (Republic Act 7610)
 • Anti-bullying Act ng 2013 (Republic Act 10627)
 • Violence Against Women and Children

Pili ang mensaheng nais na ihatid ipahatid ni Edwin sa kanyang kausap. Ang tawag sa ganitong paghahatid ng mensahe ay________.

 • di-berbal
 • hindi sinasadya
 • intensyonal
 • berbal

Perez, D. (2013, Enero 26). Ang pagbaybay sa Filipino. Diyaryo Pinoy, 21 (56), 6-7. Ang pormat ng sangguniang ito ay galing sa aklat.

 • True
 • False

Ang pagsasalita at pagsulat ay maituturing na ekstra-berbal.

 • True
 • False

Gamit ang teknolohiya naipararating ni Diego ang mga mensahe at imahen sa pamamagitan ng pulong, newsletters, annual report, impormasyon hinggil sa sahod, liham, bulletin board, e-mail at pagpapahalaga sa mga mahahalagang pangyayari. Ang ugnayang ipinakita ng pangyayari ay________.

 • ugnayan sa pamahalaan
 • ugnayan sa Trabaho
 • ugnayang pang-media
 • ugnayan sa komunidad

Nagsulat si Tess gamit ang sulating may malinaw na daloy at ugnayan ng pangunahing paksa at detalyadong pagtalakay ng balangkas ng paksa. Ang uri ng sulating ginamit niya ay________.

 • Pormal
 • Malaya
 • Tradisyonal
 • Di Pormal

Ang tuon ng pagsusuri ni David ay ang kasaysayan at lipunann ng Pilipinas. Ang pagsusuring ginagamit ni David ay tinatawag na_____________.

 • intertekstwal
 • kontekstuwal
 • subtext
 • tekstuwal

Banyagang pag-aaral ang mabubuong konsepto mula sa mga inilahad na mga kaugnay na literatura at pag-aaral , ang halaga ng mga inilahad sa kabuoan ng pag-aaral.

 • True
 • False

Ang halimbawa ng Taglish/Enggalog o codeswitching ay__.

 • Why?-Y?
 • Tapsilog (tapa, sinangag, itlog)
 • Our project is so hirap
 • Self Picture Wacky

Ang mga konseptong nabasa sa mga literature na maaaring gabay at mailapat sa isinasagawang pag-aaral ang piniling isulat ni Pearl. Ang batayang ginamit niya ay_________.

 • teyoritikal
 • analytical
 • biological
 • konseptwal

Iniiwasan ni Josephine na maging subhektibo sa pagsulat ng kanyang pananaliksik. Ang mga pantukoy na dapat niyang gamitin ay_____________.

 • amin,akin
 • kami, tayo, natin, atin
 • ako,ikaw
 • lahat nang nabanggit

Kung ang isang manananaliksik ay nagtatala ng kanyang mga impormasyong nakukuha siya ay nagtataglay ng kasanayan sa pagkonek.

 • True
 • False

Sa kasanayang pagbasa gamit ang SQ3R, ang 3R ay nanganguhulugang Read, Recall at____________.

 • Reread
 • Review
 • Recite
 • Repeat

Kasanayan sa pagsasalin ang tinataglay ng isang mambabasang mahusay na nakapagsasaling wika sa kanyang pananaliksik.

 • True
 • False

Hikayatin ang kritikal at malikhaing pag-iisip, palawakin ang siyentipiko at teknikal na kaalaman, at isulong ang bokasyonal na kahusayan ay bahagi ng nilalaman ng XIV, seksyon 3 ng Konstitusyon ng 1987 na may kaugnayan sa pananaliksik.

 • True
 • False

Masipag na mag-aaral si Manny kaya palagi siyang nagtatala ng leksyon sa klase, may talaarawan din siya at palaging gumagawa ng liham. Ang mga ginagawa ni Manny ay halimbawa ng_____________.

 • pagbasa
 • pagsulat
 • pagsasalita
 • pananaliksik

Ang pag-iyak, pagtawa, pagsigaw, panaghoy at paghikab ay mga halimbawa ng ekstra-berbal na panlarawan.

 • True
 • False

Ang pagtango bilang pagsang-ayon halimbawa ng di-berbal sa layuning________.

 • pagkontrol ng sitwasyon
 • pamalit
 • pag-uulit
 • pagpuri

Nang pumasok ang mga panel ay nanahimik ang lahat nang mag-aaral sa loob ng defense room bilang hudyat ng pagsisimula. Ang layunin ng pangyayaring ito ay____________.

 • pagpuri
 • pamalit
 • pag-uulit
 • pagkontrol ng sitwasyon

Sa nalalapit ng buwan ng wika, napili si Carey sa pagsulat ng tula tungkol sa kahalagahan ng wika.Dahil dito mga babasahing may kinalaman sa kahalagahan ng wika ang kanyang binabasa upang makakuha ng ideya. Kung pagbabatayan ang pangyayari, isinaalang-alang ni Juan ang kontekstong__________.

 • linggwistiko
 • pisikal
 • sosyal
 • mental

Defense nila sa tesis nang hapon iyon habang wala pa ang mga panel ay nagkukuwentuhan ang grupo ni Eric bilang paghahanda. Pamaya-maya ay dumating ang mga panel kaya nanahimik ang lahat nang mag-aaral sa loob ng defense room bilang hudyat ng pagsisimula. Ang layunin ng pangyayaring ito ay____________.

 • pag-uulit
 • pamalit
 • pagpuri
 • pagkontrol ng sitwasyon

Ani Chodorow (1978), pinaliliwanag ng psychoanalytic theory na ang masculinity ay isang mekanismong nagdedepensa at pormasyong nagbabalanse ng pagkalalaki ng isang indibidwal. Ang tanong na ginamit sa bahaging ito ng pagsusuri kung pagbabatayan ang bahaging sinalungguhitan ay_________.

 • Paano ito sinabi?
 • Para kanino ito?
 • Kailan ito nabuo?
 • Sino ang bumuo?

Global warming ang isyung gustong masolusyunan ni Gerald kaya nagbasa at nagsaliksik siya tungkol dito upang makabuo ng mungkahing solusyon sa kanyang papel na isusulat. Ang antas ng pagsusuri niya ng teksto ay pagbasa sa________.

 • salita
 • pagitan ng mga salita
 • karakter at pagpapahalaga
 • higit sa salita

Sa pagsusuring tekstuwal ay walang puwang ang intensyon ng awtor at ang paghahari ng damdamin sa teksto.

 • True
 • False

Ang mag-aaral na si Emily ay bihasa na sa pagpapakahulugan at kritikal na pagbasa. Ang yugto ng pagbasa ni Emily ay_________.

 • yugto ng mabilis na paglaki
 • yugto ng kahandaan
 • yugto ng panimulang pagbabasa
 • yugto ng malawak na pagbasa

Tekstong persuasive ang mga babasahing nanghihikayat sa mambabasa.

 • True
 • False

Sa pagpili ng paksang isusulat ang nararapat na isaalang-alang ay___________.

 • napapanahon
 • mambabasa
 • makabuluhan
 • lahat nang nabanggit

Ang pagsarbey/pagsagot sa talatanungan ay halimbawa ng personal na paraan ng ng pakikipag-ugnayan sa sarili.

 • True
 • False

Sa pag-aaral ng diskurso, sinasabi sa speech act theory ang mga paraan ng pagbibigay-kahulugan sa mga pahayag.

 • True
 • False

Ang pagpalakpak ng mga taong nakikinig habang nagsasalita ay maituturing na________.

 • di-berbal
 • ekstra-berbal
 • berbal
 • panlarawan

8 .Ito ay paglalarawan at pagbabahaginan ng kahulugan sa mga kabilang sa iba-ibang lahi..

 • International communication
 • Intracultural communication
 • Interracial communication
 • Interethnic communication

Kasali sa Reading Contest si Bessy dahil mahusay siya sa pagbuo ng bago at masining na ideya mula sa nabasa. Ang kanyang pag-unawa sa binasa ay tinatawag na_______________.

 • kritikal na pag-iisip
 • malikhaing pag-iisip
 • literal na pag-unawa
 • paghihinuha

Kinilala ni Jeff ang batis sa loob ng talataan na may higit sa dalawang awtor at hindi direktang banggit. Ang tamang pormat ng pagsulat ay_______.

 • Mahirap ang kritika sa bansa(Cruz, et al., 2006).
 • Batang Lansangan (Balin, 2012).
 • Dapat paunlarin ang Wikang Pambansa (Alim at Amil, 2012)
 • Bawal ang wang-wang (Aquino, 2010)

Masasabing tagumpay ang isang aksyon riserts kung ang pinakahuling hakbangin nito ay__________.

 • Pagpapahalaga sa mga natuklasan
 • Pagtatakda ng haba o panahon ng pag-aaral.
 • Implementasyon/Pagpapatupad
 • pagsusuri sa kinalabasan ng pag-aaral

Si Kaye ay isang mananaliksik, maiiwasan niya ang krimen o pandaraya sa pananaliksik kung____.

 • gagawa ng negatibong personal na obserbasyon
 • kukuha ng datos kahit hindi pinayagan
 • mag-short cut
 • kilalanin ang ginamit ideya

Ang sumusunod ay iba’t ibang paniniwala o teorya sa proseso ng pagbasa na inilahad sa aklat na Teaching Reading MALIBAN sa_______.

 • top-down
 • interactive
 • top-up
 • bottom-up

Antas pagmamarka ang pagbuo ng salaysay, pagbibigay ng mungkahing solusyon, paglalahad ng suhestyon sa pag-unlad ng nilalamang paksa.

 • True
 • False

Magbabakasyon si Ben sa Amerika kaya tiningnan niya sa internet ang mga lugar ditto na maaari niyang pasyalan. Ang angkop na paraan ng pagbabasa sa sitwasyon ni Ben ay________.

 • mahinang pagbasa
 • scanning
 • malaks na pagbasa
 • skimming

Bago pa magbasa si Harold ay may dati na siyang kaalaman sa paksang napiling basahin. Ang teorya sa pagbasa na ipinakikita ng pangyayari ay_________

 • bottom-up
 • interactive
 • top-down
 • top-up

Ang Survey ay tumutukoy sa pagtatanong sa sarili at sa kapakinabangan ng isinasagawang pananaliksik.

 • True
 • False
Comments
Paypal Donation

To keep up this site, we need your assistance. A little gift will help us alot.

Donate

- The more you give the more you receive.

Related Subject

Nursing Interventions: Ineffective Breathing Pattern

Health Education

Family Child Care

Before and After School Care

Community Health Worker

The Teacher and the Community School Culture and Organizational Leadership

Technology for teaching and learning in Elementary Grades

Teacher and the School Curriculum

Science Technology and Society

Philippine Popular Culture

Physical Education and Health Grade 11

Mathematics in the Modern World

Komunikasyon sa Akademikong Filipino

Kontekstwalisadong Komunikasyon

Introduction to the Philosophy

Inquiries Investigations and Immersion

Human Rights Education

Physical Education and Health: Individual and Dual Sports

Fundamentals of Martial Arts

Euthenics 2

Environmental Science

Ethics

Euthenics

Earth Science

Creative Writing / Malikhaing Pagsulat

Creative Non Fiction: The Liter

Pagsasaling Pampanitikan

Physical Education and Health: Team Sports

Public Health

Marketing

Health Sciences

Engineering

Cannabis Science and Therapeutics

Theoretical Foundations of Nursing

Thesis Writing

Thesis Writing 2

Purposive Communication 2

Information Technology Capstone Project

English

English as a Second Language

Communication

Basic Adult Education

Teaching English in the Elementary Grades: Language Arts

Technical Scientific and Business English

Reading and Writing Skills

Philippine Tourism Geography and Culture

Pagbasa at Pagsusuri ng lba't-lbang Teksto

Life and Works of Jose Rizal


Show All Subject
Affiliate Links

Shopee Helmet

Shopee 3D Floor

Lazada Smart TV Box